Hledám
Hledat
Zavřít

Příloha ./A obchodních podmínek

Pokyny k právům na výběr a zrušení

1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 1 zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů („KSchG“) a kteří nedělají své smluvní prohlášení ani v místnostech používaných společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH pro své obchodní účely, ani v jedné z místností společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH Můžete odstoupit od své žádosti o smlouvu nebo od smlouvy v souladu s částí 3 zákona o ochraně spotřebitele.

Toto odstoupení lze deklarovat až do uzavření smlouvy nebo do 14 (čtrnácti) dnů poté. Tato lhůta začíná předáním certifikátu zákazníkovi, který obsahuje alespoň jméno a adresu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, informace nezbytné k identifikaci smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy, lhůtě pro odstoupení od smlouvy a postupu při výkonu práva na odstoupení, nejdříve však s uzavřením smlouvy. Pokud takový dokument nebyl předán, má zákazník právo na odstoupení po dobu 12 (dvanácti) měsíců a 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy. Pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nahradí předání certifikátu do 12 (dvanácti) měsíců od začátku období, končí prodloužená lhůta pro výběr 14 (čtrnáct) dnů poté, co zákazník obdrží certifikát.

Zákazník nemá právo na odstoupení:

 • pokud sám zahájil obchodní vztah se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nebo jejími zástupci za účelem uzavření této smlouvy,
 • pokud uzavření smlouvy nepředcházely žádné diskuse mezi zúčastněnými stranami nebo jejich zástupci, nebo -
 • pro smlouvy, na které se vztahuje zákon o dálkách a zahraničním podnikání ve znění pozdějších předpisů („FAGG“).

Prohlášení o odstoupení není vázáno na žádnou konkrétní formu, ale musí být zasláno společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (např. Dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy ( Kontaktní údaje viz bod 1. Obecná část VOP). Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení o odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

2. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle § 3a zákona o ochraně spotřebitele

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1 zákona o ochraně spotřebitele, mohou také odstoupit od své žádosti o smlouvu nebo od smlouvy podle článku 3a zákona o ochraně spotřebitele, pokud jsou okolnosti relevantní pro jejich souhlas a které společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH během jednání o smlouvě uvádí jako pravděpodobné, aniž by k tomu byli vyzváni nedochází k nim nebo k nim dochází pouze v podstatně menší míře.

Relevantní okolnosti jsou:

 • očekávání spolupráce nebo souhlasu třetí strany, které je nezbytné, aby mohla být služba poskytována společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nebo využívána zákazníkem,
 • vyhlídky na daňové výhody,
 • vyhlídky na veřejné financování a
 • vyhlídka na půjčku.

Rezignaci lze prohlásit do jednoho týdne. Lhůta začíná běžet, jakmile zákazníkovi vyjde najevo, že k výše uvedeným okolnostem nedochází, nebo pouze ve výrazně menší míře a že o tomto právu na odstoupení od smlouvy obdržel písemné pokyny. Právo na odstoupení však končí nejpozději 1 (jeden) měsíc po úplném splnění smlouvy oběma stranami.

 

3. Pokyny k právu na odstoupení v souladu se zákonem o dálkovém a zahraničním podnikání (zboží)

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu oddílu 1 zákona o ochraně spotřebitele, mohou mít prospěch ze smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (oddíl 3 č. 1 Zákon o dálkovém a odchozím podnikání) nebo ze smlouvy na dálku (oddíl 3 č. 2 Vzdálenost a Foreign Business Act) do 14 (čtrnácti) dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení začíná u kupních smluv a dalších smluv zaměřených na nákup zboží za poplatek:

a) dnem, kdy zákazník nebo třetí osoba jmenovaná zákazníkem, který není přepravcem, převezme zboží,

b) pokud si zákazník objednal několik zboží v rámci jedné objednávky, které jsou dodávány samostatně, v den, kdy se zákazník nebo třetí osoba jmenovaná zákazníkem, která nejedná jako přepravce, zmocní posledně dodaného zboží,

c) v případě dodání zboží v několika dílčích zásilkách, v den, kdy zákazník nebo třetí osoba jmenovaná zákazníkem, který není přepravcem, převezme poslední dílčí zásilku,

d) v případě smluv o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu v den, kdy zákazník nebo třetí osoba jmenovaná zákazníkem, která nejedná jako přepravce, převezme převzetí dodávaného zboží jako první.

Prohlášení o odstoupení není vázáno na žádnou konkrétní formu, ale musí být zasláno společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (např. Dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy ( Kontaktní údaje viz bod 1. Obecná část VOP). Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení o odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH mu ihned po obdržení prohlášení o odstoupení zašle potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení na trvalý datový nosič. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, musí společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH také okamžitě a nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení prohlášení o odstoupení vrátit všechny platby, které od něj společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH obdržela, včetně případných nákladů na doručení. . Pro toto vrácení používá společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH stejný platební prostředek, jaký použil zákazník při původní transakci, pokud nebylo se zákazníkem výslovně dohodnuto něco jiného. Zákazníkovi nebudou v žádném případě účtovány poplatky za tuto splátku. Pokud se spotřebitel výslovně rozhodl pro jiný typ dodávky, než je nejlevnější standardní dodávka, která nám byla nabídnuta, nemá nárok na náhradu dodatečných nákladů, které mu v důsledku toho vzniknou. V případě kupních smluv a jiných smluv zaměřených na nákup zboží za úplatu je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH oprávněna odmítnout vrácení, dokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neobdrží zboží zpět nebo zákazník nepředloží důkazy o vrácení zboží; to neplatí, pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabídla, že si zboží vyzvedne sama.

Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy zaměřené na nákup zboží za poplatek, musí přijaté zboží vrátit společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od podání prohlášení o odstoupení; to neplatí, pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabídla, že si zboží vyzvedne sama. Lhůta pro vrácení je splněna, pokud je zboží odesláno v této lhůtě. Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.

Zákazník nemá právo odstoupit od prodeje na dálku nebo od smluv uzavřených mimo obchodní prostory

 • které jsou uzavřeny mimo obchodní prostory (§ 3 odst. 1 zákona o dálkách a zahraničním podnikání) a za které poplatek, který má zákazník zaplatit, nepřesahuje částku 50,00 EUR,
 • o dodávce potravin, nápojů nebo jiných předmětů pro domácnost pro každodenní použití, které jsou dodávány společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jako součást častých a pravidelných cest do místa bydliště, bydliště nebo pracoviště zákazníka,
 • o zboží, které je vyráběno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním potřebám,
 • Zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
 • Zboží, které je dodáváno zapečetěné a je nevhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byla po dodání odstraněna plomba,
 • Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • O alkoholických nápojích, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které nelze dodat dříve než 30 (třicet) dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na kolísání trhu, na který nemá Pyhrn-Priel Tourismus GmbH žádný vliv.
Stáhnout jako PDF