Hledám
Hledat
Zavřít

CESTOVNÍ PODMÍNKY

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jako ORGANIZÁTOR

Vydání: V1

Stav: leden 2023

 

1. Rozsah a definice

Pořadatelem zájezdu je Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, („Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) a poskytuje své služby v souladu se zákonnými předpisy Ustanoveními, zejména zákonem o souborných službách pro cesty (PRG) a vyhláškou o souborných službách pro cesty (PRV).

Všeobecné obchodní podmínky se považují za dohodnuté, pokud byly předány nebo cestující mohl nahlédnout do jejich obsahu dříve, než je cestující vázán smluvním prohlášením ke smlouvě. Doplňují smlouvu o souborných službách pro cesty uzavřenou s cestujícím. Pokud cestující rezervuje pro třetí osoby (spolucestující), potvrzuje tím, že byl těmito třetími osobami zmocněn k získání nabídky pro ně, k odsouhlasení všeobecných podmínek pro ně a k uzavření smlouvy o zájezdu. . Cestující, který provádí rezervaci pro sebe nebo pro třetí osobu, je tedy považován za klienta, a pokud nedojde k jiné dohodě, přebírá povinnosti vyplývající ze smlouvy s pořadatelem zájezdu (platby, odstoupení od smlouvy) obdobně ve smyslu § 7 odst. smlouvy atd.).

Cestujícím je každá osoba, která hodlá uzavřít smlouvu podle ustanovení zákona o souborných službách pro cesty (např. Katalog a webové stránky cestovní kanceláře slouží jako pouhé reklamní médium. Zájezdy a další služby v nich uvedené nepředstavují nabídky.

Smlouva o souborných službách je smlouva uzavřená mezi cestovní kanceláří a cestujícím o zájezdu. Cestovní cenou se rozumí částka, kterou cestující zaplatí, jak je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. Osoba s omezenou schopností pohybu je obdobou čl. 2 písm. a VO 1107/2006 (práva zdravotně postižených cestujících v letecké dopravě a cestujících v letecké dopravě s omezenou schopností pohybu a orientace) osoba s tělesným postižením (smyslovým nebo motorickým, trvalým nebo dočasným), která nemůže používat součásti zájezdu (např. použití dopravního prostředku, ubytování) a vyžaduje, aby byly dohodnuté služby přizpůsobeny zvláštním potřebám této osoby. Nevyhnutelnými a mimořádnými nebo nepředvídatelnými okolnostmi jsou incidenty/události/okolnosti mimo sféru/kontrolu osoby, která se jich dovolává, a jejichž následkům nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená preventivní opatření (např. bezpečnost, jako je terorismus, propuknutí závažných nemocí, přírodní katastrofy, povětrnostní podmínky bránící bezpečnému cestování atd.) (srov. § 2 odst. 12 PRG).

Zákon o zájezdech a všeobecné podmínky se nevztahují na smlouvy o souborných službách pro cesty, které jsou uzavírány mezi dvěma podnikateli na základě rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest (např. rámcová smlouva).

2. Povinnosti cestovní kanceláře

Na základě informací poskytnutých cestujícím cestovní kancelář vytvoří cestovní návrhy pro cestujícího. Tyto jsou nezávazné, nejedná se tedy zatím o nabídky ve smyslu § 4 PRG. Pokud na základě informací poskytnutých cestujícím nelze učinit žádné návrhy na cestu (žádné varianty, žádné služby atd.), cestovní kancelář o tom cestujícího informuje.

Cestovní nabídky jsou založeny na informacích poskytnutých cestujícím, a proto mohou nesprávné a/nebo neúplné informace poskytnuté cestujícím – bez objasnění ze strany cestujícího – tvořit základ nabídek cesty. Při vytváření návrhů na cesty lze jako parametry v nejlepším případě použít například výši ceny, odbornost poskytovatele služeb, slevy, princip nejlepší ceny a další.

Pokud má cestující konkrétní zájem o některý z návrhů zájezdu učiněných cestovní kanceláří, cestovní kancelář vytvoří nabídku zájezdu na základě návrhu zájezdu v souladu s ustanovením § 4 PRG, pokud jsou relevantní pro daný zájezd. . Nabídka zájezdu učiněná cestovní kanceláří cestovní kancelář zavazuje. Změny předsmluvních informací obsažených v nabídce zájezdu z důvodu změny ceny nebo služby jsou možné, pokud si to pořadatel zájezdu vyhradil v nabídce zájezdu, informuje cestujícího jasně, srozumitelně a jasně o změnách před uzavření smlouvy o souborných službách a změny se provádějí po dohodě mezi cestujícím a cestovní kanceláří (srov. § 5 odst. 1 PRG). Smlouva mezi cestovní kanceláří a cestujícím je uzavřena okamžikem, kdy cestující přijme nabídku zájezdu (= prohlášení cestujícího o smlouvě).

Cestovní kancelář radí a informuje cestujícího na základě informací, které cestující poskytl cestovní kanceláři. Cestovní kancelář předloží zájezd požadovaný cestujícím podle svého nejlepšího vědomí, s přihlédnutím k obvyklým podmínkám příslušné cílové země/destinace a s přihlédnutím ke všem zvláštnostem spojeným se zájezdem (např. jízdní kolo, horské kolo, pěší túra). Povinnost poskytovat informace o obecně známých okolnostech (např. povaha cyklostezek, stezek pro horská kola a turistických stezek, topografie, podnebí, flóry a fauny cestovatelem požadované destinace atd.) neexistuje, pokud v závislosti na typu zájezdu neexistují žádné okolnosti, které by vyžadovaly zvláštní objasnění, nebo pokud není vyžadováno objasnění okolností pro poskytnutí a proces nebo provedení služeb, které mají být dohodnuty. V zásadě je třeba vzít v úvahu, že si cestovatel vědomě vybírá jiné prostředí a že standard, vybavení, jídlo (zejména koření) a hygiena vycházejí z příslušných regionálních norem/kritérií obvyklých pro danou zemi/destinaci. .

Cestovní kancelář informuje cestujícího v souladu s § 4 PRG předtím, než bude vázán smluvním prohlášením ke smlouvě o souborných službách pro cesty:

 • O existenci zájezdu prostřednictvím standardního informačního listu v souladu s § 4 odst. 1 PRG.
 • O informacích uvedených v § 4 odst. 1 PRG, pokud jsou relevantní pro dohodnutý zájezd a jsou nezbytné pro realizaci a poskytování služeb
 • Zda je dohodnutý souborný zájezd obecně vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (viz 1.6.), pokud jsou tyto informace relevantní pro daný zájezd (§ 4 odst. 1 Z 1 písm. h PRG).
 • O obecných pasových a vízových požadavcích cílové země, včetně přibližných lhůt pro získání víza a pro vyřízení zdravotních formalit (§ 4 odst. 1 Z 6 PRG), pokud jsou tyto informace relevantní pro daný zájezd.

Na vyžádání poskytne CK informace o měnových a celních předpisech. Kromě toho lze obecné informace o pasových a vízových požadavcích, zdravotních formalitách a měnových a celních předpisech pro cestující s rakouským občanstvím získat výběrem požadované cílové země z občanů EU jejich příslušnými zastupitelskými úřady. Předpokládá se, že pro cesty do zahraničí je obecně potřeba platný cestovní pas, za jehož platnost je cestující odpovědný, jakož i za dodržení zdravotních formalit, které mu byly sděleny, a pro získání potřebného víza cestovní kancelář nebo cestovní kancelář nesouhlasila s postarat se o to.

V případě letecké dopravy sdělí cestovní kancelář cestujícímu totožnost provozující letecké společnosti v souladu s čl. 11 VO 2111/05, pokud je tato známa již při uzavření smlouvy. Pokud při uzavření smlouvy ještě nebyla určena provozující letecká společnost, cestovní kancelář informuje cestujícího o letecké společnosti, která má let provozovat. Jakmile bude určena provozující letecká společnost nebo dojde-li po rezervaci ke změně provozující letecké společnosti, bude cestující co nejdříve informován.

Zvláštní přání cestujícího ve smyslu přání zákazníka (např. výhled na jezero) jsou obecně nezávazná a nezakládají žádný právní nárok, pokud tato přání nebyla potvrzena pořadatelem zájezdu ve smyslu požadavku cestujícího. v souladu s § 6 odst. 2 Z 1 PRG. Je-li potvrzení, existuje závazný příslib plnění. Zahrnutí požadavků zákazníků cestovní kanceláří představuje pouze příslib použití, jejich předání konkrétnímu poskytovateli služeb nebo objasnění jejich proveditelnosti a není právně závazným příslibem, pokud nebyl potvrzen cestovní kanceláří. Pokud cestující neprovede rezervaci přímo u pořadatele zájezdu (např. návštěvou pobočky, dotazem telefonicky nebo e-mailem apod.), ale prostřednictvím cestovní kanceláře, platí pro něj ustanovení bodu 2. těchto VOP.

3. Pravomoci cestovní kanceláře a služby rezervované na místě

Cestovní kanceláře nejsou ze strany pořadatele zájezdu oprávněny k odchylným ujednáním, poskytování informací nebo ujištění, která mění sjednaný obsah smlouvy o zájezdu, jdou nad rámec smluvně sjednaných služeb pořadatele zájezdu nebo jsou v rozporu s nabídkou zájezdu. Katalogy zájezdů a internetové inzeráty, které nebyly uveřejněny pořadatelem zájezdu, nejsou pro pořadatele zájezdu a jeho povinnost plnit závazné, pokud nebyly předmětem nabídky zájezdu nebo obsahem závazku cestovní kanceláře plnit na základě výslovné dohody. mezi cestovní kanceláří a cestujícím. Služby rezervované na místě třetími stranami, které jsou odlišné od cestovní kanceláře nebo nejsou přičitatelné cestovní kanceláři, nejsou pro cestovní kancelář a její povinnost plnit a nejsou mu připisovány, pokud tyto služby nebyly výslovně potvrzeny/autorizovány. ze strany cestovní kanceláře.

4. Informační povinnost a součinnost cestujícího

Cestující musí poskytnout cestovní kanceláři – v případě potřeby za pomoci cestovní kanceláře, pokud byla rezervace provedena prostřednictvím jedné – všechny osobní (např. datum narození, národnost, výška atd.) a faktické informace (např. léky, protézy), které jsou nezbytné a relevantní pro zájezd, zvířata atd.) včas, úplně a pravdivě. Cestující musí cestovní kancelář informovat o všech osobních poměrech nebo poměrech spolucestujících (např. alergie, potravinová intolerance, žádné zkušenosti s cestováním atd.) a o svých nebo zvláštních potřebách svých spolucestujících, zejména o stávající omezené pohyblivosti, popř. zdravotní stav a další Omezení, která mohou být relevantní pro vytváření nabídek zájezdů nebo pro realizaci či realizaci zájezdu se službami, které mají být dohodnuty (např. kolo, horské kolo, pěší výlet).

 • Cestujícímu se doporučuje, aby se před rezervací poradil s lékařem v případě omezené pohyblivosti nebo jiných omezení nebo zvláštních potřeb definovaných v bodě 4 (např. potřeba speciálních léků, pravidelná lékařská ošetření atd.), které pravděpodobně zhorší provedení cestu k objasnění, zda je dána nezbytná způsobilost k cestování.
 • Je-li mobilita cestujícího omezena pouze v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu nebo dojde-li během této doby k jiným omezením ve smyslu 4., musí cestující informovat cestovní kancelář o to neprodleně písemně, aby se mohl rozhodnout, zda se cestující může nadále účastnit zájezdu, aniž by ohrozil sebe nebo spolucestující, nebo zda je oprávněn cestujícího vyloučit a od smlouvy odstoupit.
 • Nesplní-li cestující svou informační povinnost úplně nebo včas a pořadatel zájezdu oznámí odstoupení od smlouvy, má pořadatel právo na náhradu škody v souladu s paušální náhradou.
 • Cestující, který provádí rezervaci pro sebe nebo pro třetí osoby (spolucestující), je považován za klienta, a pokud nebyla uzavřena jiná dohoda, přijímá závazky vyplývající ze smlouvy s pořadatelem zájezdu (např. oprávněn odstoupit od smlouvy apod.) (srov. 1.2.).
 • Cestující je povinen zkontrolovat všechny smluvní dokumenty (např. smlouva o zájezdu, potvrzení rezervace, vouchery) zaslané pořadatelem zájezdu z hlediska věcné správnosti jejich informací/údajů a případných odchylek (typografické chyby; např. jména, datum narození) jako neúplnost a v případě nepřesností/Odchylek/neúplnosti je nutné neprodleně písemně nahlásit pořadateli zájezdu k nápravě.
  V případě nemožnosti smluvně dohodnuté zpáteční přepravy cestujícího z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností nese náklady na nezbytné ubytování po dobu maximálně tří nocí pořadatel. To neplatí pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace (podle čl. 2 písm. a nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech zdravotně postižených cestujících a cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace) a jejich spolucestující, pro těhotné cestující, pro nezletilé osoby bez doprovodu. cestujícím a cestujícím, kteří vyžadují zvláštní lékařskou péči, za předpokladu, že jmenované osoby sdělí cestovní kanceláři 48 hodin před zahájením zájezdu své zvláštní potřeby, které v době rezervace neexistovaly nebo jim nemusely být známy.
 • V souladu s § 11 odst. 2 PRG je cestující povinen neprodleně a v plném rozsahu nahlásit jakýkoli nesoulad sjednaných cestovních služeb, který zjistí, včetně konkrétního popisu neshody/vady tak, aby pořadatel zájezdu mohl v pozici k nápravě neshody – pokud je to možné nebo proveditelné v konkrétním případě – s přihlédnutím k příslušným okolnostem (např. časový posun, nemožnost navázat kontakt během expedice, existence alternativy nebo výměny/ možnost vylepšení atd.) a s tím související úsilí (např. úklid náhradních pokojů, hledání náhradních hotelů atd.) opravit na místě. Pokud cestující rezervuje prostřednictvím cestovní kanceláře a během pracovní doby cestovní kanceláře dojde k neshodě, musí cestující písemně nahlásit nesoulad cestovní kanceláři. Mimo běžnou pracovní dobu musí cestující nahlásit jakékoli porušení smlouvy místnímu zástupci cestovní kanceláře nebo, pokud žádný zástupce nemá a/nebo není smluvně dlužen, přímo cestovní kanceláři na tísňové číslo uvedené v cestovním balíčku. smlouva. Nenahlášení neshody bude mít dopad na jakékoli záruční nároky cestujícího, pokud je na místě možné nápravné opatření a nahlášení by bylo rozumné.
 • Neoznámení může být rovněž považováno za zavinění z nedbalosti (§ 1304 ABGB) v souladu s § 12 odst. 2 PRG, pokud jde o nároky na náhradu škody. Oznámení o porušení smlouvy nemá za následek závazek ze strany cestovní kanceláře ke službě. Cestovatel je povinen uhradit cenu zájezdu sjednanou v rámci smlouvy o zájezdu v souladu s platebními podmínkami v plné výši a včas.
 • V případě včasného nebo neúplného uhrazení zálohy nebo konečné platby si pořadatel zájezdu vyhrazuje právo po upomínce a stanovení doby odkladu vyhlásit odstoupení od smlouvy a požadovat dodatečné odškodnění bez ohledu na vzniklé paušální odškodnění. V případě uplatnění a přijetí plateb z nároků na náhradu škody nebo snížení ceny ve smyslu § 12 odst. 5 PRG (např. kompenzační platba v souladu s článkem 7 vyhlášky o právech cestujících) nebo v případě obdržení jiných platby a služby od poskytovatelů služeb nebo třetích stran, které jsou založeny na Nároky na náhradu škody nebo na snížení ceny ze strany cestujícího vůči cestovní kanceláři, musí být započteny (např. platby ze strany hotelu), cestovní kancelář nebo cestovní kancelář musí být o této skutečnosti zcela informována a pravdivě.
 • V případě porušení smlouvy má cestující povinnost zmírnit škodu (§ 1304 ABGB).

5. Pojištění

V podstatě při cestování na dovolenou je třeba si uvědomit, že žádné cenné předměty, důležité dokumenty apod. byste si neměli brát s sebou. V případě důležitých dokumentů se doporučuje pořizování a používání kopií – pokud je jejich použití povoleno. Krádež cenností nelze vyloučit a zpravidla si je hradí sám cestující jako realizaci obecného ohrožení života.

Doporučuje se uzavřít pojištění (storno cesty, zkrácení cesty, zavazadla, cestovní odpovědnost, cestovní zdravotní pojištění, ochrana před zpožděním, osobní ochrana atd.), které zajistí dostatečné krytí od data smlouvy o zájezdu až do konce zájezd. Další informace: V katalogu nebo na webu cestovní kanceláře.

6. Rezervace/uzavření smlouvy/záloha

Smlouva o zájezdu je uzavřena mezi cestujícím a pořadatelem zájezdu, dojde-li k dohodě na podstatných částech smlouvy (cena, služba a termín) a cestující přijme nabídku cestovní kanceláře. Z toho vyplývají práva a povinnosti pro pořadatele zájezdu a pro cestujícího.

 • Není-li dohodnuto jinak, je cestující povinen složit zálohu ve výši 10 % z ceny zájezdu na účet uvedený ve smlouvě o zájezdu (nebo na účet určený cestovní kanceláří) do 14 dnů od převzetí smlouvy o zájezdu, avšak ne. dříve než 11 měsíců před koncem účtu balíčku cestovních služeb) k převodu.

Pokud je smlouva uzavřena do 20 dnů před odjezdem, musí být celá cena zájezdu převedena na tam uvedený účet (nebo na účet určený cestovní kanceláří) ihned po obdržení smlouvy o zájezdu.

Pokud cestující nesplní své platební povinnosti, vyhrazuje si pořadatel zájezdu právo po upomínce s termínem odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu v souladu s paušální náhradou.

7. Osoby se sníženou pohyblivostí

Zda je souborný zájezd zvláště vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu, závisí na konkrétním případu s přihlédnutím k typu a rozsahu omezené pohyblivosti, povaze zájezdu (např. kolo, horské kolo, pěší túra atd.), země/cíl, dopravní prostředek (např. autobus, letadlo, loď atd.), jakož i ubytování (např. hotel, horská chata, stan atd.), které je třeba objasnit. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se proto musí u cestovní kanceláře zeptat, zda je pro ně požadovaný zájezd v konkrétním případě vhodný. Vhodnost zájezdu v konkrétním případě pro osoby s omezenou schopností pohybu neznamená, že všechny služby obsažené ve smlouvě o zájezdu může osoba s omezenou schopností pohybu využívat bez omezení (např. hotelový komplex může mít vhodné pokoje a další prostory pro osoby s omezenou schopností pohybu To však neznamená, že celé zařízení (např. využití bazénu apod.) je vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

Cestovní kancelář může odmítnout rezervaci zájezdu osobou se sníženou pohyblivostí, pokud cestovní kancelář a/nebo jeden z zprostředkovatelů (např. hotel, letecká společnost atd.) po pečlivém posouzení konkrétních požadavků a potřeb cestovní kanceláře. cestující dojde k závěru, že cestujícího nelze přepravit/ubytovat bezpečně a v souladu s bezpečnostními předpisy nebo dojde k závěru, že konkrétní zájezd není pro cestujícího vhodný.

Cestovní kancelář a/nebo jeden z zprostředkovatelů (např. letecká společnost, hotel atd.) si vyhrazuje právo odmítnout přepravu/ubytování cestujícího, který dostatečně neinformoval cestovní kancelář o své omezené pohyblivosti a/nebo zvláštních potřebách. aby cestovní kancelář a/nebo zástupce mohli posoudit možnost bezpečné a organizačně proveditelné dopravy/ubytování.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vzít s sebou cestující, kteří podle názoru cestovní kanceláře a/nebo jednoho z zprostředkovatelů (např. letecká společnost, hotel atd.) nejsou způsobilí k cestě nebo nejsou vhodní pro zájezd z důvodu itinerář, cíl cesty atd. nebo představovat nebezpečí pro sebe nebo jiné během zájezdu, odmítnout účast na zájezdu z bezpečnostních důvodů.

8. Smlouva o zájezdu

Při uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty nebo bezprostředně poté obdrží cestující kopii smluvního dokumentu nebo potvrzení smlouvy na trvalém nosiči (například papír, e-mail). Je-li smlouva o souborných službách uzavřena za současné přítomnosti smluvních stran, má cestující nárok na její tištěnou verzi. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory ve smyslu § 3 Z 1 FAGG cestující souhlasí s tím, že kopii nebo potvrzení smlouvy o souborných službách lze alternativně zpřístupnit také na jiném trvalém nosiči dat (např.

Není-li dohodnuto jinak, budou cestujícímu zaslány rezervační poukazy, poukázky, jízdenky a vstupenky, informace o plánovaných, pravděpodobných časech odjezdu a případně plánovaných mezipřistáních, návazných spojích a časech příjezdů.

Pokud uvedené dokumenty nebo dokumenty vykazují nepřesnosti, nesrovnalosti a/nebo neúplnosti ve smyslu bodu 4., musí cestující kontaktovat cestovní kancelář nebo pořadatele zájezdu.

9. Náhradník

Podle § 7 PRG má cestující právo postoupit smlouvu o souborných službách pro cesty na jinou osobu, která splní všechny smluvní podmínky a je zároveň vhodná pro zájezd (např. pohlaví, (ne)těhotenství, zdravotní stav, povinná očkování, speciální znalosti a dovednosti, víza, platné vstupní doklady, zákaz vstupu atd.). Pokud druhá osoba nesplňuje všechny podmínky smlouvy nebo není vhodná pro zájezd, může cestovní kancelář vznést námitku proti převodu smlouvy. O postoupení smlouvy musí být cestovní kancelář informována v přiměřené lhůtě 14 dnů, nejpozději však sedm dnů před zahájením zájezdu na trvalém nosiči (např. papír, email). Za převod smlouvy o zájezdu je třeba zaplatit minimální manipulační poplatek ve výši 50 EUR, pokud nevzniknou další náklady. Cestující, který převádí smlouvu o zájezdu, a osoba, která smlouvu uzavírá, odpovídají pořadateli zájezdu společně a nerozdílně za dlužnou částku cestovní ceny a minimální manipulační poplatek, jakož i za případné další vzniklé náklady.

Mnoho leteckých společností nebo jiných dopravců nebo poskytovatelů služeb považuje změny data cesty nebo jména cestujícího za zrušení a podle toho účtuje poplatky. Pokud vzniknou dodatečné náklady, budou tyto účtovány cestujícímu (obdoba § 7 odst. 2 PRG).

10. Změny cen před odjezdem

Pořadatel zájezdu si vyhrazuje právo ve smlouvě o zájezdu provést změny ceny po uzavření smlouvy o zájezdu nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. O zvýšení ceny (včetně kalkulace) CK informuje cestujícího nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu jasným, srozumitelným a jasným způsobem na trvalém nosiči (např. papír, email) na poslední adrese. jím podaný s uvedením důvodů.

Pokud se po uzavření smlouvy změní následující náklady, jsou změny cen přípustné:

 1. náklady na přepravu cestujících vyplývající z nákladů na palivo nebo jiné zdroje energie;
 2. Výše daní a cel k úhradě za sjednané cestovní služby, jako je např.
 3. směnné kurzy platné pro zájezd.

S ohledem na 1) každá změna ceny zájezdu odpovídá částce dodatečně účtované poskytovatelem služeb za autobus, vlak nebo let, s ohledem na 2) každá změna ceny zájezdu odpovídá plné výši poplatků, s ohledem na až 3) každá změna ceny zájezdu odpovídá změně směnných kurzů.

V případě navýšení o více než 8 % ceny zájezdu (ve smyslu § 8 PRG) platí 11. Cestující má na výběr, zda přijme navýšení jako změnu smlouvy, bude souhlasit s účastí na náhradním zájezdu - pokud je nabídnuta - nebo odstoupí od smlouvy, aniž by byl povinen zaplatit jednorázovou náhradu. Již zaplacené pojistné nelze cestujícímu vrátit.

11. Změny v provozu před odjezdem

Pořadatel zájezdu může provést drobné změny služby před zahájením zájezdu, pokud si toto právo vyhradil ve smlouvě. Cestovní kancelář nebo cestovní kancelář, pokud byl zájezd rezervován prostřednictvím takové agentury, bude cestujícího jasně, srozumitelně a jasně informovat na trvalém nosiči (např. papír, e-mail) o změnách na poslední adrese, kterou uvedli.

Nevýznamné změny jsou drobné, objektivně odůvodněné změny, které podstatně nemění charakter a/nebo dobu trvání a/nebo obsah služeb a/nebo kvalitu objednaného zájezdu.

Zda je změna nebo snížení kvality nebo hodnoty cestovních služeb významné, je třeba určit v každém jednotlivém případě s přihlédnutím k druhu, trvání, účelu a ceně zájezdu, jakož i s přihlédnutím k intenzitě a délce trvání zájezdu. stejně tak je třeba posoudit kauzalitu změny a případně i Odpovědnost za okolnosti, které ke změně vedly.

Je-li pořadatel zájezdu nucen provést podstatné změny ve výše uvedeném smyslu v těch podstatných charakteristikách cestovních služeb, které tvoří charakter a účel zájezdu (srov. § 4 odst. 1 č. 1 PRG) v souladu s § 9 odst. 1 výslovně potvrzeno pořadatelem zájezdu, nebo pokud zvýší celkovou cenu zájezdu o více než 8 % v souladu s ustanovením § 8 PRG, může cestující v přiměřené lhůtě stanovené cestovní kanceláří CK, souhlasit s navrhovanými změnami nebo s účastí na náhradním zájezdu souhlasit, pokud to CK nabízí, nebo odstoupit od smlouvy bez zaplacení jakékoli náhrady.

V právě uvedených případech proto cestovní kancelář informuje cestujícího o následujících bodech jasně, srozumitelně a jasně na trvalém nosiči (např. papír, e-mail) na adrese, kterou naposledy uvedl:

změny cestovních služeb a případně jejich dopad na cenu zájezdu, přiměřenou lhůtu, ve které musí cestující o svém rozhodnutí informovat organizátora zájezdu, jakož i právní účinky neučinit prohlášení v rámci přiměřenou dobu, případně balíček nabízený jako náhradní a jejich cenu.

Pokud se cestující ve lhůtě nevyjádří, považuje se to za souhlas se změnami.

12. Itinerář/Změny

Například (bez nároku na úplnost), vlivy prostředí a počasí (např. bouře, déšť, sníh, laviny, sesuvy bahna atd.), přírodní katastrofy (např. uzavírky silnic, hraniční uzávěry, vládní nařízení, dopravní zácpy, změny letových časů, teroristické útoky, výpadky proudu, krátkodobě změněné otevírací hodiny atd., inzerovaná nebo smluvně dohodnutá trasa se může odchýlit, stanice zájezdu mohou být odloženy nebo posunuty dopředu, prohlídka může být vynechána nebo změněna. V těchto případech se cestovní kancelář snaží nabídnout alternativy stejné hodnoty, jsou-li k dispozici, nebo pokud možno dohnat díly, které byly jinde vynechány.

13. Záruka

Dojde-li k porušení smlouvy tím, že sjednaná cestovní služba nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta nedostatečně, cestovní kancelář napraví porušení smlouvy, pokud si to cestující nebo jeho spolucestující (např. rodinní příslušníci) nezavinili sami a/nebo neporuší své povinnosti součinnosti a/nebo nápravu neprovede cestovní kancelář, cestující je zmařen a/nebo náprava nebude nemožná nebo by si vyžádala nepřiměřené náklady. Cestující je povinen stanovit pořadateli zájezdu přiměřenou lhůtu k odstranění neshody, přičemž přiměřenost lhůty se určí v každém jednotlivém případě na základě druhu/účelu/doby trvání zájezdu, nahlášené neshody, čas hlášení (např. pozdě večer apod.), jakož i požadované časové prostředky, které jsou nutné pro obstarání náhradníka, např. Místnímu zástupci cestovní kanceláře nebo, pokud žádný zástupce není a/nebo není smluvně dlužen, musí být stanovena lhůta pro cestovní kancelář na tísňovém čísle uvedeném ve smlouvě o zájezdu.

Pokud cestující nesplní svou oznamovací povinnost podle bodu 4 nebo své povinnosti součinnosti (např. podívat se na náhradní pokoj nabízený cestovní kanceláří nebo si sbalit zavazadla pro výměnu pokoje apod.) nebo pokud cestovní kanceláři nepřiměřeně krátkou lhůtu k odstranění neshody nebo ji podpoří Pokud cestovní kancelář neodstraní neshodu v přiměřeném rozsahu nebo bez právního důvodu odmítne, náhradní služby nabízené zájezdem provozovatel k nápravě neshody, musí cestující nést nevýhodné právní následky (srov. bod 4).

Nezjedná-li pořadatel porušení smlouvy v přiměřené lhůtě, může cestující zjednat nápravu sám a požadovat po pořadateli náhradu nutných nákladů (srov. § 11 odst. 4 PRG). Platí zásada povinnosti minimalizace škody, tzn. vzniklé škody (např. náklady na náhradní plnění) musí být udržovány na co nejnižší úrovni, a to s ohledem na dobu trvání, hodnotu a účel zájezdu. Kromě toho je třeba předpokládat objektivní přístup k neshodě.

Nelze-li podstatnou část sjednaných cestovních služeb poskytnout v souladu se smlouvou, nabídne cestovní kancelář cestujícímu přiměřené ubytování bez dodatečných nákladů, pokud je to vzhledem k okolnostem a podmínkám možné (na místě) (nemožnost, např. v rezervované kategorii je k dispozici pouze jeden hotel) další opatření (náhradní služba) pro pokračování zájezdu, která jsou pokud možno kvalitou minimálně rovnocenná smluvně dohodnutým službám; Totéž platí v případě, že cestující není přepraven zpět do místa odjezdu v souladu se smlouvou. Pokud jiná opatření nabízená cestovní kanceláří mohou vést k nižší kvalitě zájezdu, než jsou smluvně sjednané služby (např. jiná kategorie hotelu, polopenze místo all inclusive), poskytne cestovní kancelář cestujícímu přiměřenou cenu. snížení. Navržená jiná ujednání může cestující odmítnout pouze tehdy, pokud tato nejsou srovnatelná se službami sjednanými ve smlouvě o souborných službách nebo poskytnuté snížení ceny není přiměřené. V případě odmítnutí musí cestující prokázat, že ostatní opatření nabízená cestovní kanceláří nejsou ekvivalentní/srovnatelná se smluvně dohodnutými službami a/nebo nabízené snížení ceny není dostatečné.

Pokud má neshoda významný dopad na realizaci zájezdu a cestovní kancelář neodstraní nesoulad v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím s ohledem na okolnosti a neshody (srov. 13.), může cestující v případě, že pokračování zájezdu na základě opatření průměrného cestujícího není přiměřené, odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení náhrady a v případě potřeby uplatnit nárok na záruku a náhradu škody v souladu s § 12 PRG. Cestující nese důkazní břemeno pro konkrétní závažnost účinků porušení smlouvy, jakož i pro neodůvodněnost pokračování v cestě. Pokud nelze nabídnout žádná jiná opatření podle bodu 13 nebo pokud cestující odmítne ostatní opatření nabízená podle bodu 13, má cestující nárok na záruku a nároky na náhradu škody podle § 12 PRG i bez ukončení smlouvy o zájezdu v případě, že o porušení smlouvy. V případě odmítnutí musí cestující prokázat, že ostatní opatření nabízená cestovní kanceláří nejsou ekvivalentní/srovnatelná se smluvně dohodnutými službami a/nebo nabízené snížení ceny není dostatečné. Je-li přeprava osob součástí zájezdu, cestovní kancelář v případech uvedených v tomto odstavci rovněž zajistí okamžitý návrat cestujícího pomocí rovnocenné přepravní služby bez dodatečných nákladů pro cestujícího.

Pokud služby nemohou být poskytnuty kvůli nevyhnutelným a mimořádným okolnostem a cestovní kancelář stále neodstoupí od zájezdu (srov. 17.1.), ale místo toho nabídne náhradní služby, veškeré dodatečné náklady, které tím vzniknou, nese 100 % cestovatel.

14. Storno ze strany cestujícího bez zaplacení paušální náhrady

Cestující může odstoupit od smlouvy o souborných službách pro cesty před zahájením zájezdu - bez placení paušální náhrady - v těchto případech:

Nastanou-li v místě určení nebo v jeho bezprostředním okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které je nutno posuzovat případ od případu s přihlédnutím k obsahu smlouvy a dopadu relevantní okolnosti, která s sebou nese riziko, které činí zájezd nebo přeprava osob výrazně poškozená v místě určení ve smyslu bodu 11. Odstoupí-li v těchto případech cestující od smlouvy, má nárok na vrácení všech plateb za zájezd v plné výši, nikoli však na dodatečné odškodnění (srov. § 10 odst. 2 PRG). To platí i v případech bodu 11 (významné změny) a bodu 13 (významné dopady neshody/žádné zlepšení/nedůvodnost).

Zrušení musí být oznámeno písemně pořadateli zájezdu.
15. Storno ze strany cestujícího s úhradou jednorázové náhrady

Cestující je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy proti zaplacení kompenzačního poplatku (storno poplatek). Zrušení musí být oznámeno pořadateli zájezdu písemně. Pokud byl zájezd rezervován prostřednictvím cestovní kanceláře, lze jí zrušení oznámit také písemně.

Paušální sazba kompenzace je procentem z ceny zájezdu a závisí na výši v době prohlášení o odstoupení od smlouvy a dále na očekávaných ušetřených výdajích a příjmech z jiného využití cestovní služby.

Pro všechny typy cest platí následující paušální kompenzační sazby na osobu:

 • 20 % z ceny zájezdu do 28. dne před odjezdem
 • 30 % z ceny zájezdu od 27 do 14 dnů před odjezdem
 • 50 % z ceny zájezdu od 13. do 8. dne před odjezdem
 • 70 % z ceny zájezdu od 7. do 4. dne před odjezdem
 • 90 % z ceny zájezdu od 3. dne před odjezdem

Pro jednotlivé cestovní produkty (např. výlety lodí, akce, kongresy atd.) se mohou paušální sazby kompenzací lišit. V tomto případě platí podmínky uvedené v cestovní smlouvě

16. Žádná show

Nedostavení se nastane, pokud cestující neopustí letiště, protože se mu nechce cestovat, nebo pokud zmešká odlet z důvodu jednání, které mu lze přičíst, nebo z důvodu nehody, která se mu stala. Je-li rovněž upřesněno, že cestující již nemůže nebo nechce využívat zbývající cestovní služby, musí zaplatit 90 % ceny zájezdu jako paušální náhradu.

17. Odstoupení ze strany CK před zahájením zájezdu

Pořadatel zájezdu může odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu, pokud mu ve splnění smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a jeho prohlášení o odstoupení je zasláno cestujícímu na doručovací/kontaktní adresu naposledy uvedenou ho neprodleně, nejpozději před zahájením zájezdu (srov. § 10 odst. 3 písm. b PRG).

Pořadatel zájezdu může odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu, pokud se na zájezd přihlásilo méně osob, než je minimální počet účastníků uvedený ve smlouvě, a prohlášení cestovní kanceláře o odstoupení od smlouvy je zasláno cestujícímu na adresu: jím uvedená poslední dodací/kontaktní adresa ve lhůtě uvedené ve smlouvě, Nejpozději však:

20 dní před začátkem zájezdu pro cesty delší než šest dní; 7 dní před začátkem zájezdu pro cesty mezi dvěma a šesti dny; 48 hodin před zahájením zájezdu u cest trvajících méně než dva dny (srov. § 10 odst. 3 písm. a PRG).

Odstoupí-li pořadatel zájezdu od smlouvy o souborných službách pro cesty v souladu s čl. 17, vrátí cestujícímu cenu zájezdu, není však povinen platit žádnou další náhradu.

18. Storno ze strany cestovní kanceláře po zahájení zájezdu

Cestovní kancelář je zproštěna plnění smlouvy, aniž by byla povinna vrátit cenu zájezdu, pokud cestující brání uskutečnění zájezdu hrubě nevhodným chováním (např. alkohol, drogy, zákaz kouření, nerespektování některých oděvních předpisů, trestné chování, rušivé chování vůči spolucestujícím, nerespektování požadavků průvodce, např. pravidelné zpoždění apod.), i přes upozornění tak, že průběh zájezdu nebo spolucestujících je narušen a ztížen v míře, která je pravděpodobná narušit prázdninovou relaxaci třetích osob nebo spolucestujících nebo zmařit účel cesty. V takovém případě je cestující povinen uhradit pořadateli zájezdu škodu.

19. Obecné životní riziko cestujícího

Balíček zájezdů obvykle znamená změnu známého prostředí. S tím spojené uvědomění si obecného ohrožení života cestovatele, jako je stres, nevolnost (např. v důsledku klimatických změn), únava (např. z důvodu vlhkého a dusného klimatu), zažívací potíže (např. v důsledku neznámého koření, jídla atd.) a/nebo uvědomění si možných rizik spojených s výletem, jako jsou bolesti pohybového aparátu při výletech na kole, bolesti uší při výletech s potápěním, výšková nemoc při výletech ve vysoké nadmořské výšce, mořská nemoc na okružních plavbách a mnohé další, spadají do oblasti cestujícího a nelze je přičítat cestovní kanceláři.

Nevyužije-li cestující z výše uvedených důvodů služby, které mu byly řádně nabídnuty nebo oznámí-li z tohoto důvodu odstoupení od smlouvy, není oprávněn uplatňovat záruční nároky ani nároky na náhradu částí cestovních služeb, které nejsou použitý.

20. Odpovědnost

Poruší-li pořadatel zájezdu nebo jemu přičitatelný poskytovatel služeb alespoň hrubou nedbalostí povinnosti pořadatele zájezdu vyplývající ze smluvního vztahu s cestujícím, je cestující povinen nahradit cestujícímu vzniklou škodu.

Pořadatel zájezdu neodpovídá za újmu na zdraví, škody na majetku nebo finanční ztráty cestujícího, které vzniknou v souvislosti s rezervovanými službami, pokud představují realizaci obecného ohrožení života cestujícího nebo obecné riziko spojené se zájezdem. , které spadají do sféry cestujícího (srov. 19.), lze přičíst vině cestujícího; jsou přičitatelné třetí straně, která se nepodílí na poskytování cestovních služeb, na které se vztahuje smlouva o souborných službách pro cesty, a rozpor se smlouvou nebyl předvídatelný ani se mu nedalo předejít; nebo jsou způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.

Za škody na majetku a finanční ztráty cestujícího, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a/nebo neodvratitelných okolností, se kterými pořadatel zájezdu nemusel počítat, jakož i za omluvitelné chyby až nedbalost včetně, se odpovědnost řídí čl. 14. Směrnice (EU) 2015/2302 (Pokyn pro zájezdy) v souladu s § 6 odst. 1 Z. 9 KschG omezen na trojnásobek ceny zájezdu.

V případě výletů se zvláštními riziky (např. jízdní kolo, horské kolo, pěší výlety) neručí organizátor zájezdu za následky, které vzniknou při realizaci rizik, pokud se tak stane mimo oblast jeho odpovědnosti. Povinnost pořadatele zájezdu pečlivě připravit zájezd a pečlivě vybrat osoby a společnosti pověřené poskytováním jednotlivých cestovních služeb zůstává nedotčena.

Cestující musí dodržovat zákony a předpisy, pokyny a směrnice personálu na místě, jakož i příkazy a zákazy (např. uzavření tras, zákaz koupání, zákaz potápění atd.). Pokud to cestující nedodrží, cestovní kancelář nenese odpovědnost za jakékoli následné zranění osob nebo škody na majetku cestujícího nebo zranění osob nebo škody na majetku třetích stran.

Pořadatel zájezdu neodpovídá za poskytnutí služby, kterou nepřislíbil nebo kterou si cestující po zahájení zájezdu zarezervoval sám na místě u třetích osob nebo poskytovatelů služeb, kteří nejsou přičitatelní pořadateli zájezdu.

Cestovatelům se doporučuje, aby si s sebou nebrali žádné předměty zvláštní hodnoty. Dále se doporučuje řádně uschovat a/nebo pojistit věci s sebou (srov. 5.).

Rozsah škod nebo podmínky, za kterých se dodavatel jedné z cestovních služeb, na které se vztahuje cestovní smlouva, musí zaplatit náhradu, tato omezení se vztahují i ​​na pořadatele zájezdu (srov. § 12 odst. 4 PRG).

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození zavazadla převzatého cestovní kanceláří, odpovídá cestovní kancelář pouze do výše 500 EUR za zavazadlo. Neneseme žádnou odpovědnost za věci, které s sebou obvykle nenosíte v zavazadlech (např. platební prostředky všeho druhu, zejména hotovost, elektronická zařízení, zejména mobilní telefony a počítače atd.). Cestovní kancelář nepřebírá žádnou odpovědnost za jízdní kola a příslušenství cestujícího během přepravy a skladování (např. poškození a krádež). Přeprava vlastních kol cestujícího je možná pouze na vlastní nebezpečí, a to jak během zájezdu, tak i na přestupních cestách.

21. Uplatňování nároků

Pro usnadnění uplatnění a ověření uplatněných nároků musí cestující získat písemné potvrzení o neprovedení nebo vadném provedení služeb nebo zajistit účtenky, důkazy, svědecké výpovědi. Záruční nároky lze uplatnit do 2 let. Nároky na náhradu škody zanikají po 3 letech.

22. Služba - Elektronická korespondence

Jako doručovací/kontaktní adresa cestujícího platí poslední adresa sdělená cestovní kanceláři (např. e-mailová adresa, poštovní adresa). Jakékoli změny musí cestující neprodleně písemně oznámit cestujícímu.

23. Poskytování informací třetím stranám

Informace o jménech cestujících a místě pobytu cestujících nebudou poskytnuty třetím stranám, a to ani v naléhavých případech, pokud si cestující výslovně nevyžádal informace a příjemce byl oznámen v době rezervace. Náklady vzniklé přenosem urgentních zpráv nese cestující. Cestovatelům se proto doporučuje, aby informovali své příbuzné o přesné adrese dovolené.

24. Ochrana peněz klienta

Pořadatel Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, email: info@pyhrn-priel.net uzavřel ochranu proti insolvenci u Allgemeine Sparkasse Oberösterreich AG, 1204 Promenade, Linz. 11

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Vídeň, email: info@europaeische.at, 24hodinové tísňové číslo: +43 1 3172500 vystupuje jako zpracovatel.

Cestující musí kontaktovat zpracovatele do 8 týdnů, pokud jim budou služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Podrobnosti o autorizaci cestovní služby Pyhrn-Priel Tourismus GmbH naleznete na webové stránce https://www.gisa.gv.at/abfrage pod číslem GISA 35312246.