Zoek
Zoeken
Sluiten

REISVOORWAARDEN

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH als ORGANISATOR

Uitgave: V1

Status: januari 2023

 

1. Toepassingsgebied en definities

De touroperator is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") en levert zijn diensten in overeenstemming met met wettelijke regelingen Bepalingen, in het bijzonder de Wet Pakketreizen (PRG) en de Verordening Pakketreizen (PRV).

De algemene voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen als ze zijn verzonden of de reiziger de inhoud ervan heeft kunnen bekijken voordat de reiziger door een contractuele verklaring gebonden is aan een contract. Ze vormen een aanvulling op de met de reiziger gesloten pakketreisovereenkomst. Indien de reiziger voor derden (medereizigers) boekt, bevestigt hij daarmee dat hij door deze derden is gemachtigd om voor hen een offerte in te winnen, de algemene voorwaarden voor hen overeen te komen en voor hen een pakketreisovereenkomst af te sluiten . De reiziger die voor zichzelf of voor een derde een boeking maakt, wordt dus beschouwd als de klant en neemt, tenzij een andere overeenkomst is gesloten, de verplichtingen op zich die voortvloeien uit het contract met de reisorganisator (betalingen, terugtrekking uit het contract) analoog in de zin van § 7 Para contract enz.).

Een reiziger is iedere persoon die voornemens is een contract af te sluiten waarop de bepalingen van de Wet op pakketreizen van toepassing zijn (bijv. pakketreiscontract) of die op basis van een dergelijk contract gerechtigd is om reisdiensten te gebruiken. De catalogus en de website van de touroperator dienen louter als reclamemedium. De daarin aangeboden pakketreizen en andere diensten zijn geen aanbiedingen.

Een pakketreisovereenkomst is de overeenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger voor een pakketreis. Onder reissom wordt verstaan ​​het door de reiziger te betalen bedrag zoals vermeld in de pakketreisovereenkomst. Een persoon met beperkte mobiliteit is analoog aan Art 2 lit a VO 1107/2006 (rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) een persoon met een fysieke handicap (zintuiglijk of motorisch, blijvend of tijdelijk) die geen onderdelen kan gebruiken van de pakketreis (bijv. gebruik van een vervoermiddel, accommodatie) en vereist dat de overeengekomen diensten worden aangepast aan de speciale behoeften van deze persoon. Onvermijdelijke en buitengewone of onvoorziene omstandigheden zijn incidenten/gebeurtenissen/omstandigheden buiten de macht/controle van de persoon die ze inroept en waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs niet als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen (bijv. de veiligheid zoals terrorisme, uitbraken van ernstige ziekten, natuurrampen, weersomstandigheden die veilig reizen verhinderen, enz.) (cf. § 2 Para. 12 PRG).

De Wet pakketreizen en de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op pakketreisovereenkomsten die tussen twee ondernemers worden gesloten op basis van een algemene overeenkomst tot organisatie van dienstreizen (bijvoorbeeld raamovereenkomst).

2. Verantwoordelijkheden van de touroperator

Op basis van de door de reiziger aangeleverde informatie maakt de touroperator reisvoorstellen voor de reiziger. Deze zijn vrijblijvend, dus nog geen aanbiedingen in de zin van § 4 PRG. Indien op basis van de door de reiziger verstrekte informatie geen reissuggesties kunnen worden gedaan (geen varianten, geen diensten etc.), zal de reisorganisator de reiziger daarvan op de hoogte stellen.

De reisvoorstellen zijn gebaseerd op de door de reiziger verstrekte informatie, waardoor onjuiste en/of onvolledige door de reiziger verstrekte informatie - bij gebreke van opheldering door de reiziger - de basis kan vormen voor de reisvoorstellen. Bij het maken van reissuggesties kunnen bijvoorbeeld de hoogte van de prijs, expertise van de dienstverlener, kortingen, het beste prijs principe en andere zaken hoogstens als parameters worden gebruikt.

Als de reiziger een specifiek belang heeft bij een van de reisvoorstellen van de reisorganisator, stelt de reisorganisator op basis van het reisvoorstel een reisaanbod op in overeenstemming met de bepalingen van § 4 PRG, voor zover deze relevant zijn voor de reis . Het reisaanbod van de reisorganisator bindt de reisorganisator. Wijzigingen in de precontractuele informatie in het reisaanbod als gevolg van prijs- of servicewijzigingen zijn mogelijk als de reisorganisator zich het recht voorbehoudt om dit in het reisaanbod te doen, hij de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk informeert over de wijzigingen vóór de sluiting van de pakketreisovereenkomst en de wijzigingen worden aangebracht in overleg tussen de reiziger en de reizende touroperator (vgl. § 5 lid 1 PRG). Een contract tussen de reisorganisator en de reiziger komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt aanvaard (= contractverklaring van de reiziger).

De reisorganisator adviseert en informeert de reiziger op basis van de door de reiziger aan de reisorganisator verstrekte informatie. De reisorganisator presenteert de door de reiziger aangevraagde pakketreis naar beste weten, rekening houdend met de gebruikelijke voorwaarden van het betreffende land/bestemming van bestemming en rekening houdend met eventuele bijzondere kenmerken van de pakketreis (bijv. fiets, mountainbike, een informatieplicht over algemeen bekende omstandigheden (bijvoorbeeld de aard van fietspaden, mountainbikeroutes en wandelpaden, topografie, klimaat, flora en fauna van de door de reiziger gewenste bestemming etc.) bestaat niet tenzij , zijn er, afhankelijk van het type pakketreis, geen omstandigheden die bijzondere verduidelijking behoeven of op voorwaarde dat de verduidelijking van de omstandigheden voor de levering en het proces of de uitvoering van de overeen te komen diensten niet vereist is. In principe moet er rekening mee worden gehouden dat de reiziger bewust een andere omgeving kiest en dat de standaard, de uitrusting, het eten (vooral specerijen) en hygiëne gebaseerd zijn op de respectieve regionale normen/criteria die gebruikelijk zijn voor het land/de bestemming .

De reisorganisator informeert de reiziger in overeenstemming met § 4 PRG voordat hij door een contractuele verklaring gebonden is aan een pakketreisovereenkomst:

 • Over het bestaan ​​van een pakketreis door middel van een standaard informatieblad conform artikel 4 lid 1 PRG.
 • Over de in § 4 lid 1 PRG genoemde informatie, voor zover deze relevant is voor de overeen te komen pakketreis en noodzakelijk is voor de uitvoering en dienstverlening
 • Of de overeen te komen pakketreis in het algemeen geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit (zie 1.6.), mits deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis (§ 4 lid 1 Z 1 lit h PRG).
 • Over algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief de geschatte deadlines voor het verkrijgen van visa en voor het afhandelen van gezondheidsformaliteiten (§ 4 Para 1 Z 6 PRG), op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis.

Op verzoek verstrekt de touroperator informatie over valuta- en douanevoorschriften. Daarnaast kan algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, gezondheidsformaliteiten en valuta- en douanevoorschriften voor reizigers met Oostenrijks staatsburgerschap worden gevonden door het gewenste land van bestemming te selecteren bij EU-burgers door hun respectieve vertegenwoordigingsautoriteiten. Aangenomen wordt dat reizen naar het buitenland over het algemeen een geldig paspoort vereist, voor de geldigheid waarvan de reiziger verantwoordelijk is, evenals voor het naleven van de gezondheidsformaliteiten die hem zijn meegedeeld en voor het verkrijgen van een noodzakelijk visum waarmee de touroperator of reisagent niet heeft ingestemd zorg ervoor.

Bij vliegreizen informeert de reisorganisator de reiziger over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij in overeenstemming met artikel 11 VO 2111/05, voor zover deze al bekend is bij het sluiten van het contract. Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij bij het sluiten van het contract nog niet is bepaald, zal de reisorganisator de reiziger informeren over de luchtvaartmaatschappij die naar verwachting de vlucht zal uitvoeren. Zodra de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is vastgesteld of er na boeking een wijziging is in de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, wordt de reiziger zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Bijzondere wensen van de reiziger in de zin van wensen van de klant (bijv. uitzicht op het meer) zijn over het algemeen niet-bindend en geven geen aanleiding tot enige rechtsvordering zolang deze wensen niet door de reisorganisator zijn bevestigd in de zin van een eis van de reiziger in overeenstemming met § 6 lid 2 Z 1 PRG. Als er een bevestiging is, is er een bindende prestatiebelofte. Het opnemen van verzoeken van klanten door de touroperator vertegenwoordigt slechts een gebruiksbelofte, om ze door te geven aan de specifieke dienstverlener of om hun haalbaarheid te verduidelijken en is geen juridisch bindende belofte zolang deze niet door de touroperator is bevestigd. Indien de reiziger niet rechtstreeks bij de reisorganisator boekt (bijvoorbeeld door een filiaal te bezoeken, telefonisch of per e-mail navraag te doen, enz.), maar via een reisbureau, zijn de bepalingen van punt 2 van deze AV op hem van toepassing.

3. Bevoegdheden van de reisagent en ter plaatse geboekte diensten

Reisbemiddelaars zijn door de reisorganisator niet gemachtigd om afwijkende afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel overeengekomen diensten van de reisorganisator of in strijd zijn met het reisaanbod. Reiscatalogi en internetadvertenties die niet door de reisorganisator zijn gepubliceerd, binden de reisorganisator en diens prestatieverplichting niet, tenzij deze bij uitdrukkelijke overeenkomst tot voorwerp van het reisaanbod of de inhoud van de prestatieverplichting van de reisorganisator zijn gemaakt tussen de touroperator en de reiziger. Diensten die ter plaatse zijn geboekt door derden die niet de reisorganisator zijn of niet aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend, binden de reisorganisator en diens prestatieverplichting niet en worden hem niet toegerekend, tenzij deze diensten uitdrukkelijk zijn bevestigd/geautoriseerd door de touroperator.

4. Informatie- en medewerkingsplicht van de reiziger

De reiziger dient aan de reisorganisator - indien nodig met behulp van een reisbureau als via een reisbureau is geboekt - alle persoonlijke (bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit, lengte etc.) en feitelijke informatie (bijvoorbeeld geplande invoer/meenemen van medicijnen, prothesen) die nodig en relevant zijn voor de pakketreis, dieren etc.) tijdig, volledig en naar waarheid. De reiziger moet de reisorganisator informeren over alle persoonlijke omstandigheden of die van medereizigers (bv. allergieën, voedselintolerantie, geen reiservaring, enz.) en over zijn of de bijzondere behoeften van zijn medereizigers, in het bijzonder over een bestaande beperkte mobiliteit of o.a. de gezondheidstoestand Beperkingen die relevant kunnen zijn voor het maken van reisaanbiedingen of voor het uitvoeren of uitvoeren van een pakketreis met de overeen te komen diensten (bijv. fiets, mountainbike, wandeltocht).

 • De reiziger wordt aangeraden om vóór de boeking een arts te raadplegen in geval van beperkte mobiliteit of andere beperkingen of speciale behoeften zoals gedefinieerd in punt 4 (bv. de behoefte aan speciale medicatie, regelmatige medische behandelingen, enz.) die de uitvoering van de reis om te verduidelijken of de nodige reisbekwaamheid is gegeven.
 • Indien de mobiliteit van de reiziger alleen beperkt is in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het begin van de pakketreis, of indien er andere beperkingen zijn in de zin van 4. gedurende deze periode, dient de reiziger de reisorganisator hiervan op de hoogte te stellen dit onmiddellijk schriftelijk, zodat hij kan beslissen of de reiziger kan blijven deelnemen aan de pakketreis zonder zichzelf of medereizigers in gevaar te brengen, dan wel of hij gerechtigd is de reiziger uit te sluiten en de overeenkomst te herroepen. Indien de reiziger zijn informatieplicht niet, niet tijdig of volledig nakomt en de reisorganisator verklaart de overeenkomst te herroepen, heeft de reisorganisator recht op schadevergoeding volgens de forfaitaire schadevergoeding.
 • De reiziger die voor zichzelf of voor derden (medereizigers) boekt, wordt beschouwd als opdrachtgever en aanvaardt, tenzij anders is overeengekomen, de verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de reisorganisator (bijv. betaling van de vergoeding; alleen de opdrachtgever is het recht om het contract op te zeggen, enz.) (cf. 1.2.).
 • De reiziger is verplicht om alle contractuele documenten (bijv. pakketreiscontract, boekingsbevestiging, vouchers) die door de reisorganisator worden verzonden, te controleren op feitelijke juistheid van hun informatie/gegevens en op eventuele afwijkingen (typografische fouten; bijv. namen, geboortedatum) als onvolledigheden en bij onjuistheden / Afwijkingen / onvolledigheden direct ter correctie schriftelijk aan de reisorganisator moeten worden gemeld.
 • Indien het contractueel overeengekomen retourvervoer van de reiziger wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, draagt ​​de reisorganisator de kosten voor de noodzakelijke accommodatie voor maximaal drie nachten. Dit geldt niet voor passagiers met beperkte mobiliteit (volgens artikel 2 letter a van Verordening (EG) nr. 1107/2006 betreffende de rechten van gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit) en hun medepassagiers, zwangere passagiers, alleenreizende minderjarigen passagiers en aan Reizigers die bijzondere medische zorg nodig hebben, mits genoemde personen de reisorganisator 48 uur voor aanvang van de reis op de hoogte stellen van hun bijzondere behoeften die op het moment van boeking niet bestonden of niet bij hen bekend hoefden te zijn.
 • Overeenkomstig artikel 11 lid 2 PRG moet de reiziger elke geconstateerde niet-conformiteit van de overeengekomen reisdiensten onmiddellijk en volledig melden, inclusief een specifieke beschrijving van de non-conformiteit/defect, zodat de reisorganisator erop kan worden gewezen in een positie om de non-conformiteit recht te zetten - als dit afhankelijk is van het individuele geval mogelijk of haalbaar is - rekening houdend met de respectievelijke omstandigheden (bijv. tijdsverschil, onmogelijkheid om contact te maken tijdens een expeditie, het bestaan ​​van een alternatief of een uitwisseling/ verbetermogelijkheid, etc.) en de daarbij behorende inspanning (bijv. vervangende kamers schoonmaken, vervangende hotels zoeken, etc.), ter plekke op te lossen. Indien de reiziger boekt via een reisbureau en een non-conformiteit doet zich voor tijdens de openingstijden van het reisbureau, dient de reiziger de non-conformiteit schriftelijk aan het reisbureau te melden. Buiten de normale kantooruren moet de reiziger eventuele contractbreuken melden aan de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator of, indien er geen vertegenwoordiger is en/of contractueel niet verplicht is, rechtstreeks aan de reisorganisator via het noodnummer vermeld in de pakketreis contract. Het niet melden van een non-conformiteit heeft gevolgen voor eventuele garantieclaims van de reiziger als herstelmaatregelen ter plaatse mogelijk zijn en een melding redelijk zou zijn geweest. Het niet melden kan ook worden beschouwd als medeschuld (§ 1304 ABGB) in overeenstemming met § 12 lid 2 PRG met betrekking tot schadeclaims. Een melding van contractbreuk leidt niet tot een dienstverbintenis van de reisorganisator
 • De reiziger is verplicht de in het kader van de pakketreisovereenkomst overeengekomen reisprijs conform de betalingsvoorwaarden volledig en tijdig te betalen
 • In geval van niet-tijdige of onvolledige aanbetaling of eindbetaling behoudt de reisorganisator zich het recht voor om, na aanmaning en het stellen van een respijtperiode, de overeenkomst te herroepen en een aanvullende schadevergoeding te eisen, ongeacht de geleden forfaitaire schadevergoeding.
 • In het geval van het claimen en ontvangen van betalingen van claims voor schadevergoeding of prijsverlagingen in de zin van artikel 12 (5) PRG (bijv. betalingen en diensten van dienstverleners of derden die gebaseerd zijn op schadeclaims of prijsverlagingen van de reiziger tegen de touroperator moeten worden verrekend (bijv. betalingen door het hotel), de reisagent of touroperator moet hiervan volledig op de hoogte worden gebracht en naar waarheid.
 • Bij contractbreuk is de reiziger verplicht de schade te beperken (§ 1304 ABGB).

5. Verzekering

In principe moet u er bij het reizen op vakantie op letten dat u geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten enz. meeneemt. Bij belangrijke documenten wordt het maken en gebruiken van kopieën – voor zover het gebruik is toegestaan ​​– aanbevolen. Diefstal van kostbaarheden kan niet worden uitgesloten en is over het algemeen voor rekening van de reiziger zelf, als realisatie van het algemene levensrisico.

Het is aanbevolen om een ​​verzekering af te sluiten (reisannulering, reisonderbreking, bagage, reisaansprakelijkheid, reisziektekostenverzekering, vertragingsbescherming, persoonlijke bescherming enz.) die voldoende dekking garandeert vanaf de datum van het pakketreiscontract tot het einde van de pakketreis. Meer informatie: In de catalogus of op de website van de touroperator.

6. Boeking/contractsluiting/aanbetaling

Het pakketreiscontract komt tot stand tussen de reiziger en de reisorganisator als er overeenstemming is over de essentiële onderdelen van het contract (prijs, dienst en datum) en de reiziger het aanbod van de reisorganisator aanvaardt. Hieruit ontstaan ​​rechten en plichten voor de reisorganisator en voor de reiziger.

 • Tenzij anders is overeengekomen, dient de reiziger binnen 14 dagen na ontvangst van de pakketreisovereenkomst een aanbetaling te doen van 10% van de reissom op de in de pakketreisovereenkomst vermelde rekening (of op de door de reisagent aangegeven rekening), maar niet eerder dan 11 maanden voor het einde van de pakketreisrekening) over te dragen.

Indien binnen 20 dagen voor vertrek een overeenkomst tot stand komt, dient de gehele reissom direct na ontvangst van de pakketreisovereenkomst te worden overgemaakt op de daar vermelde rekening (of op de door de reisagent opgegeven rekening).

Indien de reiziger zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om, na een aanmaning met uiterste termijn, de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te eisen conform de forfaitaire schadevergoeding.

7. Personen met beperkte mobiliteit

Of een pakketreis specifiek geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit, hangt af van het individuele geval, rekening houdend met het type en de omvang van de beperkte mobiliteit, de aard van de pakketreis (bijv. fiets, mountainbike, wandeltocht enz.), het land/de bestemming, het vervoermiddel (bijv. bus, vliegtuig, schip etc.), evenals de accommodatie (bijv. hotel, berghut, tent etc.) moeten worden verduidelijkt. Personen met beperkte mobiliteit moeten daarom bij de reisorganisator navragen of de gewenste pakketreis in het specifieke geval voor hen geschikt is. De geschiktheid van een pakketreis in een specifiek geval voor mensen met beperkte mobiliteit betekent niet dat alle diensten die in het pakketreiscontract zijn opgenomen, zonder beperkingen door de persoon met beperkte mobiliteit kunnen worden gebruikt (een hotelcomplex kan bijvoorbeeld geschikte kamers en andere voorzieningen hebben). gebieden voor mensen met beperkte mobiliteit Dit betekent echter niet dat de hele faciliteit (bijv. gebruik van het zwembad etc.) geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit).

De touroperator kan de boeking van een pakketreis door een persoon met beperkte mobiliteit weigeren als de touroperator en/of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. hotel, luchtvaartmaatschappij, enz.) na een zorgvuldige beoordeling van de specifieke eisen en behoeften van de reiziger tot de conclusie komen dat de reiziger niet veilig en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften vervoerd/gehuisvest kan worden of tot de conclusie komen dat de specifieke pakketreis niet geschikt is voor de reiziger.

De touroperator en/of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. luchtvaartmaatschappij, hotel, enz.) behoudt zich het recht voor om vervoer/accommodatie te weigeren van een reiziger die de touroperator niet voldoende heeft geïnformeerd over zijn beperkte mobiliteit en/of speciale behoeften om de reisorganisator en/of de plaatsvervangend agent in staat te stellen de mogelijkheid van veilig en organisatorisch uitvoerbaar vervoer/verblijf te beoordelen.

De touroperator behoudt zich het recht voor om reizigers mee te nemen die naar de mening van de touroperator en/of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. de reisroute, de reisbestemming e.d. of tijdens de pakketreis een gevaar voor zichzelf of anderen opleveren, om veiligheidsredenen deelname aan de pakketreis te weigeren.

8. Pakketreisovereenkomst

Bij het sluiten van een pakketreisovereenkomst of onmiddellijk daarna ontvangt de reiziger een kopie van het contractdocument of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame drager (bijv. papier, e-mail). Indien de pakketreisovereenkomst wordt gesloten in gelijktijdige aanwezigheid van de contractpartijen, heeft de reiziger recht op een papieren versie. Bij overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimten in de zin van § 3 Z 1 FAGG worden gesloten, stemt de reiziger ermee in dat de kopie of bevestiging van de pakketreisovereenkomst als alternatief ook op een andere permanente gegevensdrager (bijv. e-mail) ter beschikking kan worden gesteld.

Tenzij anders is overeengekomen, ontvangt de reiziger de boekingsvouchers, vouchers, vervoerbewijzen en toegangsbewijzen, informatie over de geplande, waarschijnlijke vertrektijden en, indien van toepassing, geplande tussenstops, aansluitende aansluitingen en aankomsttijden.

Indien de genoemde documenten of documenten onjuistheden, tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden in de zin van punt 4 vertonen, dient de reiziger contact op te nemen met de reisagent of touroperator.

9. Vervanger

Volgens § 7 PRG heeft de reiziger het recht om het pakketreiscontract over te dragen aan een andere persoon die aan alle contractuele voorwaarden voldoet en ook geschikt is voor de pakketreis (bijv. geslacht, (niet)zwangerschap, gezondheidstoestand, vereiste vaccinaties, speciale kennis en vaardigheden, visa, geldige inreisdocumenten, geen inreisverbod etc.). Als de ander niet aan alle voorwaarden van het contract voldoet of niet geschikt is voor de pakketreis, kan de reisorganisator bezwaar maken tegen de overdracht van het contract. De reisorganisator moet binnen een redelijke termijn van 14 dagen, maar uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld papier, e-mail) op de hoogte worden gesteld van de overdracht van de overeenkomst. Voor de overdracht van de pakketreisovereenkomst moet een minimale manipulatievergoeding van € 50 worden betaald, op voorwaarde dat er geen extra kosten worden gemaakt. De reiziger die de pakketreisovereenkomst overdraagt ​​en degene die de overeenkomst sluit, zijn jegens de reisorganisator hoofdelijk aansprakelijk voor het openstaande bedrag van de reissom en de minimale manipulatiefee, alsmede voor eventuele meerkosten.

Veel luchtvaartmaatschappijen of andere vervoerders of dienstverleners behandelen wijzigingen in reisdatum of passagiersnaam als annuleringen en brengen dienovereenkomstig kosten in rekening. Als er extra kosten ontstaan, worden deze aan de reiziger in rekening gebracht (analoog aan § 7 lid 2 PRG).

10. Prijswijzigingen voor vertrek

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om in het pakketreiscontract prijswijzigingen door te voeren na het sluiten van het pakketreiscontract tot uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de pakketreis. De reisorganisator zal de reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de pakketreis op een duidelijke, begrijpelijke en duidelijke manier op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld papier, e-mail) op het laatste adres informeren over de prijsverhoging (inclusief de berekening). door hem gegeven, met opgave van redenen.

Als de volgende kosten na het sluiten van het contract veranderen, zijn prijswijzigingen toegestaan:

 1. kosten van personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen;
 2. Bedrag aan belastingen en heffingen dat moet worden betaald voor de gecontracteerde reisdiensten, zoals b.v.
 3. de voor de pakketreis geldende wisselkoersen.

Ten aanzien van 1) komt elke wijziging van de reisprijs overeen met het bedrag dat door de dienstverlener extra wordt aangerekend voor bus, trein of vlucht, ten aanzien van 2) komt elke wijziging van de reisprijs overeen met het volledige bedrag van de vergoedingen, ten aanzien van tot 3) elke wijziging van de reisprijs komt overeen met de wijziging van de wisselkoersen.

Bij een verhoging van meer dan 8% van de reissom (in de zin van § 8 PRG) is 11. van toepassing. De reiziger heeft de keuze om de verhoging te aanvaarden als wijziging van het contract, akkoord te gaan met deelname aan een vervangende reis - indien aangeboden - of zich terug te trekken uit het contract zonder verplicht te zijn tot betaling van een forfaitaire vergoeding. Reeds betaalde verzekeringspremies kunnen niet aan de reiziger worden terugbetaald.

11. Wijzigingen in dienstregeling voor vertrek

De reisorganisator mag voor aanvang van de reis kleine wijzigingen in de dienstverlening aanbrengen, mits hij zich dit recht in het contract heeft voorbehouden. De touroperator of reisbemiddelaar zal, indien de pakketreis via een dergelijke bemiddelaar is geboekt, de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een duurzame drager (bijvoorbeeld papier, e-mail) informeren over de wijzigingen op het laatste door hem opgegeven adres.

Onbelangrijke wijzigingen zijn kleine, objectief gerechtvaardigde wijzigingen die het karakter en/of de duur en/of de service-inhoud en/of de kwaliteit van de geboekte pakketreis niet significant wijzigen.

Of een wijziging of vermindering van de kwaliteit of waarde van reisdiensten significant is, moet in elk individueel geval worden bepaald, rekening houdend met het type, de duur, het doel en de prijs van de pakketreis, evenals rekening houdend met de intensiteit en duur als evenals de causaliteit van de wijziging en, indien nodig, de Verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die tot de wijziging hebben geleid, moeten worden beoordeeld.

Indien de reisorganisator genoodzaakt is om belangrijke wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde zin van die essentiële kenmerken van de reisdiensten die het karakter en het doel van de pakketreis vormen (vgl. § 4 lid 1 nr. 1 PRG) in overeenstemming met met § 9 Paragraaf uitdrukkelijk bevestigd door de reisorganisator, of als hij de totale prijs van de pakketreis met meer dan 8% verhoogt in overeenstemming met de bepalingen van § 8 PRG, kan de reiziger binnen een door de reisorganisator gestelde redelijke termijn reisorganisator, akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen of deelneemt aan een vervangende reisovereenkomst als deze wordt aangeboden door de reisorganisator, of het contract opzegt zonder enige vergoeding te betalen.

In de zojuist genoemde gevallen zal de reisorganisator de reiziger daarom duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een duurzame drager (bv. papier, e-mail) informeren over de volgende punten op het adres dat hij het laatst heeft opgegeven:

de wijzigingen in de reisdiensten en, indien van toepassing, hun impact op de prijs van de pakketreis, de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de reisorganisator op de hoogte moet stellen van zijn beslissing, evenals het rechtsgevolg van het niet doen van een verklaring binnen de redelijke termijn, indien van toepassing, het ter vervanging aangeboden pakket en hun prijs.

Indien de reiziger binnen de termijn geen opgave doet, wordt dit geacht in te stemmen met de wijzigingen.

12. Reisplan/Wijzigingen

Door bijvoorbeeld (zonder aanspraak te maken op volledigheid) omgevings- en weersinvloeden (bijv. storm, regen, sneeuw, lawines, modderstromen etc.), natuurrampen (bijv. aardbevingen, overstromingen, windstoten, orkanen etc.), wegafsluitingen, grensafsluitingen, overheidsopdrachten, verkeersopstoppingen, gewijzigde vluchttijden, terroristische aanslagen, stroomstoringen, op korte termijn gewijzigde openingstijden, etc. kan worden afgeweken van de geadverteerde of contractueel overeengekomen route, stations van de tour kunnen worden uitgesteld of vervroegd, bezienswaardigheden kunnen worden weggelaten of gewijzigd. De reisorganisator spant zich in deze gevallen in om, indien voorhanden, gelijkwaardige alternatieven aan te bieden of elders weggelaten onderdelen indien mogelijk in te halen.

13. Garantie

Indien er sprake is van wanprestatie doordat een overeengekomen reisdienst niet of onvoldoende is verleend, zal de reisorganisator de wanprestatie herstellen indien de reiziger of zijn medereizigers (bijvoorbeeld gezinsleden) dit niet zelf teweegbrengen en/of hun verplichtingen tot medewerking niet schenden en/of het herstel wordt niet uitgevoerd door de reisagent. De reiziger is gefrustreerd en/of het herstel is niet onmogelijk of zou onevenredige kosten met zich meebrengen. De reiziger dient de reisorganisator een redelijke termijn te stellen voor het verhelpen van de non-conformiteit, waarbij de redelijkheid van de termijn per geval wordt bepaald op basis van het soort/doel/duur van de pakketreis, de gemelde non-conformiteit, de tijdstip van de melding (bijv. laat in de avond etc.), evenals de benodigde tijdsmiddelen, die nodig zijn voor het aanschaffen van een vervanger, bijv. Er moet een deadline worden gesteld voor de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator of, indien er geen vertegenwoordiger is en/of niet contractueel verplicht is, voor de reisorganisator op het noodnummer vermeld in het pakketreiscontract.

Indien de reiziger zijn meldingsplicht conform punt 4 niet nakomt of zijn medewerkingsverplichtingen niet nakomt (bv. een door de reisorganisator aangeboden vervangende kamer bekijken of zijn koffers pakken voor een kamerwisseling, enz.) de touroperator een onredelijk korte termijn om de non-conformiteit te verhelpen of staat hij achter de Als de touroperator de non-conformiteit niet herstelt binnen de grenzen van het redelijke, of weigert zonder wettelijke reden, de door de tour aangeboden vervangende diensten exploitant om de non-conformiteit te verhelpen, moet de reiziger de nadelige rechtsgevolgen dragen (cf. punt 4).

Als de reisorganisator de contractbreuk niet binnen een redelijke termijn herstelt, kan de reiziger de situatie zelf verhelpen en van de reisorganisator terugbetaling van de noodzakelijke kosten eisen (vgl. § 11 lid 4 PRG). Het principe van de verplichting om schade te minimaliseren is van toepassing, dwz. de geleden schade (bijvoorbeeld kosten voor vervangende prestatie) moet zo laag mogelijk worden gehouden, rekening houdend met de duur, de waarde en het doel van de reis. Daarnaast moet worden uitgegaan van een objectieve benadering van de non-conformiteit.

Indien een aanzienlijk deel van de overeengekomen reisdiensten niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd, biedt de reisorganisator de reiziger een redelijke accommodatie aan zonder extra kosten, voor zover dit door de omstandigheden en omstandigheden (ter plaatse) mogelijk is (onmogelijkheid, bijv. er is slechts één hotel beschikbaar in de geboekte categorie) andere voorzorgsmaatregelen (vervangingsservice) voor de voortzetting van de pakketreis, die, indien mogelijk, kwalitatief ten minste gelijkwaardig zijn aan de contractueel overeengekomen diensten; Hetzelfde geldt als de reiziger niet conform het contract wordt teruggebracht naar de plaats van vertrek. Als de andere door de reisorganisator aangeboden voorzorgsmaatregelen ertoe kunnen leiden dat de pakketreis van mindere kwaliteit is dan de contractueel overeengekomen diensten (bijv. andere hotelcategorie, halfpension in plaats van all-inclusive), zal de reisorganisator de reiziger een redelijke prijs toekennen afname. De reiziger kan de voorgestelde andere arrangementen alleen afwijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met de in de pakketreisovereenkomst overeengekomen diensten of als de verleende prijsverlaging niet redelijk is. Bij weigering dient de reiziger aan te tonen dat de overige door de reisorganisator aangeboden voorzorgsmaatregelen niet gelijkwaardig/vergelijkbaar zijn met de contractueel overeengekomen diensten en/of de aangeboden prijsverlaging niet voldoende is.

Indien de non-conformiteit een significante impact heeft op de uitvoering van de pakketreis en de reisorganisator de non-conformiteit niet verhelpt binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden en non-conformiteiten (cfr. 13.), kan de reiziger, voor zover voortzetting van de pakketreis naar de maatstaf van de gemiddelde reiziger niet redelijk is, zich zonder vergoeding terugtrekken uit de pakketreisovereenkomst en, indien nodig, garantie- en schadevergoedingsclaims indienen in overeenstemming met § 12 PRG. De reiziger draagt ​​de bewijslast voor de specifieke relevantie van de gevolgen van contractbreuk en voor de onredelijkheid van het voortzetten van de reis. Als er geen andere voorzorgsmaatregelen kunnen worden aangeboden volgens punt 13 of als de reiziger de andere voorzorgsmaatregelen afwijst die worden aangeboden volgens punt 13, heeft de reiziger recht op garantie en schadeclaims volgens § 12 PRG, zelfs zonder beëindiging van het pakketreiscontract in het geval van contractbreuk. Bij weigering dient de reiziger aan te tonen dat de overige door de reisorganisator aangeboden voorzorgsmaatregelen niet gelijkwaardig/vergelijkbaar zijn met de contractueel overeengekomen diensten en/of de aangeboden prijsverlaging niet voldoende is. Indien personenvervoer deel uitmaakt van de pakketreis, zorgt de reisorganisator in de in dit lid genoemde gevallen tevens voor de onmiddellijke terugkeer van de reiziger met een gelijkwaardige vervoersdienst zonder extra kosten voor de reiziger.

Als diensten door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden niet kunnen worden verleend en de reisorganisator de pakketreis desondanks niet afziet (vgl. 17.1.), maar in plaats daarvan vervangende diensten aanbiedt, zijn de hierdoor ontstane extra kosten voor 100% voor rekening van de reiziger.

14. Annulering door de reiziger zonder betaling van een forfaitaire schadevergoeding

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst vóór aanvang van de pakketreis - zonder betaling van een forfaitaire vergoeding - in de volgende gevallen herroepen:

Indien zich op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen, die van geval tot geval moeten worden beoordeeld rekening houdend met de inhoud van de overeenkomst en de impact van de relevante omstandigheid die het risico met zich meebrengt, waardoor de pakketreis of het vervoer van personen met een ernstige handicap op de plaats van bestemming in de zin van punt 11. Als de reiziger zich in deze gevallen terugtrekt uit het contract, heeft hij recht op volledige terugbetaling van alle betalingen die zijn gedaan voor de pakketreis, maar niet op aanvullende schadevergoeding (vgl. § 10 lid 2 PRG). Dit geldt ook voor punt 11 (significante wijzigingen) en punt 13 (significante gevolgen van afwijking/geen verbetering/onredelijkheid).

De annulering dient schriftelijk bij de reisorganisator te worden gemeld.

15. Annulering door de reiziger met betaling van een forfaitaire schadevergoeding

De reiziger heeft het recht om op elk moment de overeenkomst te herroepen tegen betaling van een vergoeding (opzegvergoeding). De annulering dient schriftelijk bij de reisorganisator te worden gemeld. Indien de pakketreis via een reisbureau is geboekt, kan de annulering ook schriftelijk aan hen worden medegedeeld.

De forfaitaire vergoeding is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het bedrag op het moment van de annuleringsverklaring en van de verwachte bespaarde kosten en inkomsten uit ander gebruik van de reisdiensten.

Voor alle soorten reizen gelden de volgende forfaitaire vergoedingen per persoon:

 • 20% van de reissom tot de 28e dag voor vertrek
 • 30% van de reissom van 27 tot 14 dagen voor vertrek
 • 50% van de reissom van de 13e tot de 8e dag voor vertrek
 • 70% van de reissom vanaf de 7e t/m 4e dag voor vertrek
 • 90% van de reissom vanaf de 3e dag voor vertrek

Voor individuele reisproducten (bijv. scheepsreizen, evenementen, congressen, enz.) kunnen de vaste vergoedingen verschillen. In dat geval gelden de voorwaarden vermeld in het reiscontract

16. Niet komen opdagen

Er is sprake van no-show als de reiziger de luchthaven niet verlaat omdat hij niet wil reizen of als hij het vertrek mist door een aan hem toe te rekenen handeling of door een ongeval dat hem is overkomen. Als ook duidelijk wordt gemaakt dat de reiziger geen gebruik meer kan of wil maken van de resterende reisdiensten, moet hij 90% van de reissom als forfaitaire schadevergoeding betalen.

17. Opzegging door de reisorganisator voor aanvang van de reis

De reisorganisator kan zich voor aanvang van de pakketreis terugtrekken uit de pakketreisovereenkomst, indien hij door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden verhinderd is de overeenkomst na te komen en zijn verklaring van herroeping aan de reiziger wordt toegezonden op het door hem laatst opgegeven aflever-/contactadres hem onmiddellijk, uiterlijk voor aanvang van de pakketreis (vgl. § 10 lid 3 lit b PRG).

De reisorganisator kan zich voor aanvang van de pakketreis terugtrekken uit de pakketreisovereenkomst, indien zich minder personen dan het in het contract vermelde minimumaantal deelnemers voor de pakketreis hebben aangemeld en de herroepingsverklaring van de reisorganisator aan de reiziger is toegezonden bij de laatste door hem opgegeven aflever-/contactadres binnen de in de overeenkomst genoemde termijn, doch uiterlijk:

20 dagen voor aanvang van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 7 dagen voor aanvang van de pakketreis voor reizen tussen twee en zes dagen; 48 uur voor aanvang van de pakketreis voor reizen van minder dan twee dagen (vgl. § 10 lid 3 lit a PRG).

Indien de reisorganisator overeenkomstig artikel 17 de pakketreisovereenkomst herroept, betaalt hij de reiziger de reissom terug, maar is hij niet verplicht tot enige aanvullende vergoeding.

18. Annulering door de reisorganisator na aanvang van de pakketreis

De reisorganisator is ontheven van de uitvoering van de overeenkomst zonder verplicht te zijn tot restitutie van de reissom, indien de reiziger de uitvoering van de pakketreis verhindert door grof ongepast gedrag (bijv. alcohol, drugs, rookverbod, negeren van bepaalde kledingvoorschriften, strafbaar gedrag, storend gedrag jegens medereizigers, het niet naleven van de eisen van de reisleider, zoals regelmatig te laat komen e.d.), ondanks een waarschuwing, waardoor het verloop van de reis of medereizigers wordt verstoord en gehinderd in een mate die waarschijnlijk is de vakantieontspanning van derden of medereizigers te belemmeren of het doel van de reis te dwarsbomen. De reiziger is in een dergelijk geval verplicht de schade aan de reisorganisator te vergoeden.

19. Algemeen levensrisico van de reiziger

Een pakketreis brengt meestal een verandering van de vertrouwde omgeving met zich mee. Een daarmee samenhangend besef van het algemene levensrisico van de reiziger, zoals stress, misselijkheid (bijvoorbeeld door klimaatveranderingen), vermoeidheid (bijvoorbeeld door een vochtig en benauwd klimaat), spijsverteringsproblemen (bijvoorbeeld door onbekende kruiden, voedsel, enz.) en/of een besef van een mogelijke aan de reis verbonden risico's, zoals pijn aan het bewegingsapparaat bij fietstochten, oorpijn bij duiktochten, hoogteziekte bij reizen op grote hoogte, zeeziekte bij cruises en nog veel meer, vallen onder de sfeer van de reiziger en zijn niet toerekenbaar aan de reisorganisator.

Als de reiziger om de bovengenoemde redenen geen gebruik maakt van diensten die hem correct werden aangeboden of als hij om die reden de overeenkomst herroept, heeft hij geen recht op garantieaanspraken of aanspraken op terugbetaling van delen van reisdiensten die niet gebruikt.

20. Aansprakelijkheid

Indien de reisorganisator of een aan hem toerekenbare dienstverlener, althans door grove nalatigheid, de verplichtingen van de reisorganisator uit de contractuele relatie met de reiziger schendt, is de reiziger verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan de reiziger te vergoeden.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of financiële verliezen van de reiziger die ontstaan ​​in verband met geboekte diensten, op voorwaarde dat deze een realisatie vormen van het algemene levensrisico van de reiziger of een algemeen risico verbonden aan de pakketreis , die in de sfeer van de reiziger vallen (vgl. 19.) zijn te wijten aan de schuld van de reiziger; zijn toe te schrijven aan een derde partij die niet betrokken is bij de levering van de reisdiensten die onder de pakketreisovereenkomst vallen en het gebrek aan overeenstemming was niet te voorzien of te vermijden; of te wijten zijn aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

Voor zaakschade en vermogensschade van de reiziger die te wijten is aan onvoorziene en/of onvermijdbare omstandigheden waarmee de reisorganisator geen rekening hoefde te houden, alsmede voor verschoonbare fouten tot en met nalatigheid, is aansprakelijkheid gebaseerd op artikel 14. van richtlijn (EU) 2015/2302 (richtlijn pakketreizen) overeenkomstig § 6 lid 1 Z. 9 KschG beperkt tot driemaal de reisprijs.

Bij reizen met bijzondere risico's (bijv. fiets-, mountainbike-, wandeltochten) is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan ​​bij het realiseren van de risico's als dit buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied gebeurt. De verplichting van de reisorganisator om de pakketreis zorgvuldig voor te bereiden en de personen en bedrijven die belast zijn met het verlenen van de individuele reisdiensten zorgvuldig te selecteren, blijft onaangetast.

De reiziger dient zich te houden aan wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen van het ter plaatse aanwezige personeel, evenals geboden en verboden (bijv. routeafsluitingen, zwemverboden, duikverboden etc.). Indien de reiziger hieraan niet voldoet, is de reisorganisator niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of materiële schade van de reiziger of persoonlijk letsel of materiële schade van derden.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het leveren van een dienst die hij niet heeft toegezegd of die de reiziger na aanvang van de reis zelf ter plaatse heeft geboekt bij derden of dienstverleners die niet toerekenbaar zijn aan de reisorganisator.

Reizigers wordt geadviseerd geen voorwerpen van bijzondere waarde mee te nemen. Verder verdient het aanbeveling om de meegebrachte spullen deugdelijk op te bergen en/of te verzekeren (zie 5.).

Voor zover het Verdrag van Montreal betreffende het vervoer door de internationale lucht van 2001, het Protocol van Athene van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 betreffende het vervoer over zee of het Verdrag van 1980 betreffende het internationale vervoer per spoor, zoals gewijzigd in 1999, de omvang van de schade of de voorwaarden waaronder een leverancier van een van de door het pakketreiscontract gedekte reisdiensten een vergoeding moet betalen, gelden deze beperkingen ook voor de touroperator (vgl. § 12 lid 4 PRG).

Bij verlies of beschadiging van de door de reisorganisator overgenomen bagage is deze slechts aansprakelijk tot een maximum van € 500,- per stuk bagage. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor voorwerpen die gewoonlijk niet in uw bagage worden meegenomen (bijv. alle soorten betaalmiddelen, vooral contant geld, elektronische apparaten, vooral mobiele telefoons en computers, enz.). De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de fietsen en accessoires van de reiziger tijdens transport en opslag (bijvoorbeeld schade en diefstal). Het vervoeren van eigen fietsen van de passagier is alleen mogelijk op eigen risico, zowel tijdens een reis als bij overstapreizen.

21. Bewering van vorderingen

Om de bewering en verificatie van beweerde claims te vergemakkelijken, moet de reiziger een schriftelijke bevestiging krijgen van de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van diensten of ontvangstbewijzen, bewijsstukken en getuigenverklaringen veiligstellen. Garantieclaims kunnen binnen 2 jaar worden ingediend. Aanspraken op schadevergoeding verjaren na 3 jaar.

22. Service - Elektronische correspondentie

Als aflever-/contactadres van de reiziger geldt het laatst aan de reisorganisator opgegeven adres (bijv. e-mailadres; postadres). De reiziger dient eventuele wijzigingen onverwijld schriftelijk aan de reiziger te melden.

23. Informatieverstrekking aan derden

Informatie over de namen van de reizigers en de verblijfplaats van reizigers wordt niet aan derden verstrekt, ook niet in dringende gevallen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk om informatie heeft gevraagd en de begunstigde bij de boeking bekend is gemaakt. De kosten van het verzenden van dringende berichten zijn voor rekening van de reiziger. Reizigers wordt daarom aangeraden hun familieleden op de hoogte te stellen van het exacte vakantieadres.

24. Bescherming van het geld van klanten

De organisator Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net heeft bescherming bij insolventie afgesloten bij Allgemeine Sparkasse Oberösterreich AG, Promenade 11-13, 4020 Linz .

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wenen, e-mail: info@europaeische.at, 24-uurs noodnummer: +43 1 3172500 treedt op als verwerker.

Reizigers moeten binnen 8 weken contact opnemen met de verwerker als hun diensten worden geweigerd vanwege de insolventie van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Details over de autorisatie voor reisservice van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vindt u op de website https://www.gisa.gv.at/abfrage onder GISA-nummer 35312246.