Zoek
Zoeken
Sluiten

Servicevoorwaarden

Versie: V3 | Status: juli 2022

Download als pdf

ALGEMEEN DEEL

1. Geldigheid, onderwerp

1.1. De huidige algemene voorwaarden ("AV") van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstrasse 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") zijn - voor zover overeengekomen - van toepassing op alle juridische transacties met en diensten aan hun contractuele partners (hierna "klant" of individueel genderneutraal "klant").

1.2. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is alleen bereid om contracten aan te gaan onder de voorwaarden die in haar algemene voorwaarden zijn uiteengezet en biedt haar diensten (inclusief ondersteunende en aanvullende diensten) alleen aan op basis van deze algemene voorwaarden. Contractuele en zakelijke voorwaarden van klanten zijn alleen van toepassing als ze uitdrukkelijk zijn erkend door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.
(Naleving) handelingen of stilzwijgen van de zijde van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gelden niet als aanvaarding van contractuele of zakelijke voorwaarden door klanten.

1.3. De voorwaarden kunnen elektronisch worden opgevraagd op de website van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at ("Website"), uitgeprint, gedownload en opgeslagen op een opslagmedium.

1.4. In de volgende gevallen is het algemene deel van de algemene voorwaarden eveneens met voorrang van toepassing op de desbetreffende bepalingen opgesomd in het bijzondere deel van de algemene voorwaarden, waarbij in deze gevallen het algemene deel slechts van toepassing is voor zover de bijzondere delen geen zelfstandige bepalingen bevatten:

 • Bij gebruik van het Pyhrn-Priel-portaal zijn de bepalingen van de speciale sectie "Gebruik van het Pyhrn-Priel-portaal" van toepassing.
 • Bij gebruik van de webshop zijn de bepalingen van het speciale gedeelte "Webshop" van toepassing.
 • Bij het kopen en gebruiken van Pyhrn-Priel-Cards zijn de bepalingen van de speciale sectie “Pyhrn-Priel-Cards” van toepassing.
 • Bij gebruik van de digitale vakantiegenoot "Franzi" gelden de bepalingen van de speciale telescoop "Digitale vakantiegenoot" Franzi"".
 • Bij aanschaf en gebruik van de werknemerskaart zijn de bepalingen van de speciale rubriek “Werknemerskaart” van toepassing.
 • Bij het gebruik van afbeeldingen zijn de bepalingen van de speciale sectie "Canto Media Database" van toepassing.
 • De bepalingen van de speciale sectie “B2B-zaken” zijn van toepassing op alle contracten die met bedrijven worden afgesloten.

 

2. Aanbiedingen, prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders geregeld of overeengekomen, zijn aanbiedingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH onderhevig aan verandering (niet-bindend) en vormen ze slechts een uitnodiging aan de klant om een ​​aanbieding in te dienen. Tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld of overeengekomen, moeten prijzen worden begrepen inclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting, d.w.z. bruto, maar exclusief leverings- en verzendkosten, die afzonderlijk kunnen worden vermeld.


3. Garantie, compensatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld of overeengekomen, zijn de wettelijke garantie- en compensatiebepalingen van toepassing. Schadeclaims tegen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn uitgesloten - met uitzondering van persoonlijk letsel - in geval van lichte nalatigheid. De Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is daarom alleen aansprakelijk - met uitzondering van persoonlijk letsel - in geval van opzet of grove nalatigheid. Voor zover de aansprakelijkheid van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is uitgesloten, geldt dit ook voor haar organen, medewerkers en andere plaatsvervangende agenten.

 

4. het aanbieden van elektronische platforms

4.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH exploiteert (met name op haar website) elektronische platforms, zoals met name een portaal voor het verstrekken van informatie en boekingsmogelijkheden met betrekking tot accommodatie, activiteiten en andere vakantiediensten (hierna te noemen "Pyhrn-Priel Portal") en een webwinkel ("webwinkel") (hierna gezamenlijk te noemen "platforms"). Het aanbod en de werking van deze platformen is uitsluitend in het Duits. Indien informatie en registratie- en bestelprocedures incidenteel in andere talen worden verstrekt, wordt dit als een niet-bindende dienst van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH aangeboden en vormt dit geen wettelijke aanspraken van klanten.

4.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH streeft naar de hoogst mogelijke en veilige beschikbaarheid en functionaliteit van de door haar geëxploiteerde platforms, alsmede naar de verwerking, overdracht en beveiliging van gegevens en naar het zo laag mogelijk houden van storingen en fouten. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is echter geen specifieke (in het bijzonder geen permanente, veilige, probleemloze en foutloze) beschikbaarheid en functionaliteit van de platforms verschuldigd en geen enkel succes (bijv. onbeperkt gebruik, een zakelijke transactie of een specifieke bruikbaarheid of exploiteerbaarheid van de inhoud ervan).

4.3 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of veiligheidsvermindering van gegevens die buiten het bereik van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH plaatsvinden (bijv. tijdens de overdracht via het internet).

4.4 De levering en het gebruik van de platforms is gratis voor klanten. Voor derde aanbieders (zie punt 5.) wordt de terbeschikkingstelling en het gebruik van de platforms uitgevoerd in ruil voor een bijdrage in de kosten, zonder de bedoeling om commerciële winst te maken, en is het dus een dienst die door Pyhrn-Priel Tourism GmbH wordt verleend om het toerisme in de regio te bevorderen.

 

5. diensten van derden

5.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verstrekt bij de uitvoering van haar taken (met name op haar platformen) niet-bindende en ongecontroleerde informatie over accommodaties, activiteiten en andere vakantiediensten (hierna alle "Vakantiediensten" genoemd) in de regio Pyhrn-Priel, die uitsluitend worden geadverteerd en aangeboden door externe bedrijven, zoals de respectievelijke accommodatieverstrekkers, hotelexploitanten, dienstverleners en leveranciers (hierna "Derdenaanbieders" genoemd). Pyhrn-Priel Tourism GmbH biedt alleen een platform voor de informatie en aanbiedingen van de externe leveranciers en biedt in dit verband geen vakantiediensten of agentschapsdiensten aan. Contracten voor geboekte vakantiediensten worden daarom alleen gesloten tussen de klant en de betreffende derde leverancier en leiden tot een contractuele relatie uitsluitend tussen de klant en de betreffende derde leverancier. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is in dit opzicht noch contractpartner, noch agent van de klant of de derde leverancier en is op geen enkele wijze (mede)verantwoordelijk voor de nakoming van precontractuele, contractuele of niet-contractuele verplichtingen van de klant of de derde leverancier. De derden-leveranciers zijn ook geen plaatsvervangers van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ontvangt geen betaling van de derde aanbieders voor boekingen door klanten bij de derde aanbieders. De derdenleveranciers dragen alleen bij aan de dekking van de exploitatiekosten van de platforms (zie bovenstaand punt 4.4.).

5.2 De contracten tussen de Klant en de Derde Partij zijn dus uitsluitend onderworpen aan de tussen hen overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden en eventuele annulerings- en opzeggingsmogelijkheden. Contractuele claims met betrekking tot de vakantiediensten dienen daarom uitsluitend tegen de derde aanbieder te worden ingediend en eventuele contractbeëindiging en -annulering dienen uitsluitend aan de derde aanbieder te worden gemeld. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal alle door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ontvangen correspondentie en/of (herroepings)verklaringen of via haar platformen gedeclareerde verklaringen zonder verplichting en zonder garantie of aanvaarding van enige verantwoordelijkheid doorsturen naar de betreffende derde leverancier en zonder enige wettelijke verplichtingen in verband hiermee op zich te nemen of te erkennen.

5.3 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH aanvaardt geen enkele garantie, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de diensten van de klant of derden-aanbieders of voor de volledigheid en juistheid van de informatie, beschrijvingen, details en andere inhoud van welke aard dan ook (alles in het kort "inhoud"), die door de derden-aanbieders wordt ingevoerd en niet door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH wordt gecontroleerd. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verstrekt noch is de klant enige verificatie en controle van welke aard dan ook verschuldigd, enerzijds met betrekking tot de derden-aanbieders zelf en anderzijds met betrekking tot de door deze derden-aanbieders verstrekte en op het Pyhrn-Priel portaal geplaatste inhoud, en voert - behalve in gerechtvaardigde individuele gevallen - geen verificatie en controle van deze inhoud uit.

 

6. classificatie van de accommodatie

De internationaal gebruikelijke classificatie van accommodaties volgens sterren geeft een niet-bindende indicatie van de accommodatienorm. De classificatie van de accommodaties in de documenten of op de platformen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is uitsluitend gebaseerd op de desbetreffende categorisatieprocedure van de verantwoordelijke Kamers van Koophandel (bijv. Kamer van Koophandel). Alle aanvullende inhoud is gebaseerd op informatie van derden, waarvoor Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geen garantie of aansprakelijkheid aanvaardt (zie punt 5.3.).


7. bonnen

7.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH biedt klanten de aankoop van vouchers aan, die op de op de website vermelde inwisselpunten (hierna "servicepartners" genoemd) kunnen worden ingewisseld. In dit geval komt er alleen een contractuele relatie tot stand tussen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en de klant voor de aankoop van de vouchers. Ook in dit geval komt er geen contractuele relatie tot stand tussen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en de klant met betrekking tot de goederen of diensten die de klant met de voucher koopt, zoals in het bijzonder vakantiediensten; een dergelijke contractuele relatie komt alleen tot stand tussen de klant en de betreffende servicepartner wanneer de vouchers (alleen) worden ingewisseld. Punt 5. geldt mutatis mutandis ook voor de servicepartners.

7.2 Het inwisselen van de voucher in contanten of de daarbij gecertificeerde waarde is uitgesloten.

7.3 Klanten hebben de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst voor de aankoop van de vouchers als aan de voorwaarden in de bijlage/A Instructies voor herroeping en annulering is voldaan, indien en voor zover de vouchers nog niet zijn ingewisseld. Voor zover de waardebonnen reeds bij de servicepartners zijn ingewisseld, gelden alleen de tussen de klant en de servicepartner overeengekomen voorwaarden en worden eventuele herroepings- en herroepingsrechten eveneens door deze voorwaarden beheerst.

 

8. Immaterialgüterrechte, Urheberrechte

8.1. Sofern mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, verbleiben sämtliche Immaterialgüterrechte (einschließlich gewerblicher Schutzrechte) im ausschließlichen Eigentum von Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Der Kunde erhält bzw erwirbt daran keine wie immer gearteten Rechte. Kunden ist nur die persönliche, bestimmungsgemäße und unveränderliche Nutzung unter Einhaltung dieser AGB und der jeweils geltenden Rechtsvorschriften gestattet. Jede darüberhinausgehende Verwendung, Verwertung, Veränderung, Vervielfältigung oder Verbreitung bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. Sofern die Pyhrn-Priel Tourismus GmbH dem Kunden an urheberrechtlich geschützten Werken der Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (wie zB Software, Datenbanken, Inhalte, Pläne, Skizzen, Prospekte, Kataloge, Präsentationen) nicht ausdrücklich Werknutzungsrechte oder -bewilligungen im Sinne des § 24 Urheberrechtsgesetz idgF („UrhG“) eingeräumt hat, verbleiben die Verwertungsrechte gemäß §§ 14 bis 18a UrhG an diesen Werken ausschließlich bei der Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

 

8. intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant, blijven alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief industriële eigendomsrechten) het exclusieve eigendom van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. De klant ontvangt of verwerft geen enkel recht. Het is de klant alleen toegestaan de producten op een persoonlijke, bedoelde en onveranderlijke manier te gebruiken met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Voor elk ander gebruik, exploitatie, wijziging, verveelvoudiging of verspreiding is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vereist.

8.2 Tenzij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de klant uitdrukkelijk het recht heeft verleend om auteursrechtelijk beschermde werken van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (bijv. software, databases, inhoud, plannen, schetsen, brochures, catalogi, presentaties) te gebruiken of toe te staan conform § 24 Auteurswet zoals gewijzigd ("UrhG"), blijven de gebruiksrechten conform §§ 14 tot 18a UrhG exclusief bij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.


9. gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is opgenomen in de informatie over gegevensbescherming die beschikbaar is op de website van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH op het domein https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.

 

10. online platform voor geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS) aan, dat te vinden is op ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten in de zin van de gewijzigde Wet op de consumentenbescherming ("KSchG") hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van hun geschillen. Volgens § 19 lid 3 van de gewijzigde Wet op de alternatieve geschillenbeslechting moeten ondernemers, indien zij in een geschil geen overeenstemming met hen kunnen bereiken, hun klanten op papier of op een andere permanente gegevensdrager informeren over de bevoegde autoriteiten voor alternatieve geschillenbeslechting. Voor online transacties zijn dit www.ombudsmann.at en www.verbraucherschlichtung.or.at.

10.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verklaart hierbij dat zij niet zal deelnemen aan een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting bij de bevoegde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting, tenzij er een dwingende wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

 

11. slotbepalingen

11.1 Verrekening

Verrekening met de vorderingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten, behalve in geval van insolventie van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en voor tegenvorderingen die wettelijk verbonden zijn met de vorderingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, die wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank of die door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn geaccepteerd. In deze gevallen heeft de klant de mogelijkheid om te compenseren.

11.2 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de kwestie van hun opname, hun geldige totstandkoming en hun voor- en nawerking) zijn - onder voorbehoud van dwingende bepalingen van het land van vestiging van klanten die consument zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KSchG) - uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

11.3 Gelinkte websites

Links naar externe websites op de websites van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH liggen volledig buiten de controle van Pyhrn-Priel. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH voert ook geen enkele controle uit op de gelinkte websites of hun inhoud en is daartoe niet verplicht. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH garandeert noch is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de gelinkte websites en hun inhoud, waarvoor uitsluitend de aanbieder van de gelinkte externe website of de inhoud daarvan verantwoordelijk is.

11.4 Taalverschillen

Voor zover deze algemene voorwaarden ook geheel of gedeeltelijk in andere talen worden verstrekt, aanvaardt Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geen garantie of aansprakelijkheid voor de (gekochte) vertaling van deze algemene voorwaarden in andere talen. In geval van taalkundige afwijkingen van de AV in andere talen heeft de Duitse versie voorrang op de AV in andere talen.

11.5 Bijlagen

De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze AV:

Instructies voor intrekking en herroeping (Wet op de consumentenbescherming en Wet op de afstand en de buitenlandse handel)

Voorbeeld van het formulier voor de verklaring van intrekking en herroeping (Wet op de consumentenbescherming en Wet op de afstand en de afstand tot het huis)

BIJZONDERE DEEL

"Gebruik het Pyhrn-Priel portaal"

1. geldigheid, voorwerp

1.1 De Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") werkt op haar algemeen toegankelijke website www.urlaubsregion-pyhrn-priel. op ("Website") een internetportaal met een technisch-elektronisch reserveringssysteem voor online boekingen van accommodaties (met name hotels), activiteiten en andere vakantiediensten (hierna allemaal "Vakantiediensten" genoemd) in de regio Pyhrn-Priel ("Pyhrn-Priel-Portal").

1.2 De volgende bepalingen van dit Bijzondere Deel van de Algemene Voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourism GmbH ("AV") zijn alleen van toepassing op het gebruik van het Pyhrn-Priel portaal door klanten (hierna "Klanten" of individueel geslachtsneutraal "Klant" genoemd). Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. terbeschikkingstelling van het Pyhrn-Priel portaal

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH stelt op haar Pyhrn-Priel portaal gratis niet-bindende informatie over vakantiediensten ter beschikking en maakt het mogelijk deze diensten rechtstreeks te boeken bij de respectievelijke accommodatieverstrekkers, hotelexploitanten, dienstverleners en leveranciers (hierna "derdenleveranciers" genoemd). Pyhrn-Priel Tourismus GmbH stelt alleen het Pyhrn-Priel Portal ter beschikking en biedt zelf geen accommodatie of vakantiediensten aan (zie ook punt 4. en 5. van het algemene gedeelte van de AV).

 

3. gebruik van het Pyhrn-Priel portaal

3.1 Om gebruik te kunnen maken van het Pyhrn-Priel portaal moet de klant op eigen kosten voldoen aan de nodige technische eisen. Hij moet de kosten van de toegang tot het internet en de verbindingskosten met de mobiele telefoon- en internetoperatoren dragen.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van het Pyhrn-Priel portaal moet de klant zich eenmalig registreren via het online registratieformulier op de website en door actief te klikken op de betreffende aanvinkvakjes toestemming geven voor de algemene voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourism GmbH en, indien nodig, voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, die niet onder enige andere legaliteitsbepaling in de zin van artikel 6, lid 1, van de Verordening (EU) 2016/679 (Basisverordening gegevensbescherming) zouden vallen. Registratie op en gebruik van het Pyhrn-Priel Portaal is voor de klant gratis.

3.3 Alleen personen met volledige handelingsbevoegdheid en eigen gezag en personen die handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers zijn gerechtigd zich te laten registreren. Bij minderjarige of niet-geautoriseerde klanten moet een uitdrukkelijke toestemmingsverklaring van hun wettelijke vertegenwoordigers aan Pyhrn-Priel Tourism GmbH worden voorgelegd (voor contactgegevens zie punt 1.1.), anders is het gebruik van het portaal van Pyhrn-Priel Tourism GmbH niet toegestaan en heeft Pyhrn-Priel Tourism GmbH het recht om de gebruikersaccount van de klant zonder meer tijdelijk te blokkeren of definitief te verwijderen. Bovendien is in dit geval het aangaan van contractuele relaties met Pyhrn-Priel Tourism GmbH en met derde aanbieders onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat een dergelijke toestemmingsverklaring beschikbaar is.

3.4 Alle informatie die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, moet waarheidsgetrouw, correct, actueel en volledig zijn. De klant is verplicht om de registratiegegevens actueel te houden. In het geval van valse, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie en als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de door de klant verstrekte informatie vals, onjuist, verouderd of onvolledig is, heeft Pyhrn-Priel Tourism GmbH het recht om de gebruikersaccount van de klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk te blokkeren of definitief te verwijderen en de klant te verbieden het Pyhrn-Priel portaal momenteel en/of in de toekomst te gebruiken.

3.5 Elke klant mag slechts één gebruikersaccount hebben op het Pyhrn-Priel portaal en bevestigt met zijn registratie dat hij nog geen gebruikersaccount heeft op het Pyhrn-Priel portaal. Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

3.6 Door het versturen van het ingevulde online registratieformulier doet de klant een bindend aanbod aan Pyhrn-Priel Tourism GmbH om een overeenkomst te sluiten voor het gebruik van het Pyhrn-Priel portaal. Onmiddellijk na de registratie ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de technische ontvangst van de registratie op de server van Pyhrn-Priel Tourism GmbH ("registratiebevestiging"). Een contract tussen de (geregistreerde) klant en Pyhrn-Priel Tourism GmbH komt pas tot stand na ontvangst van de registratiebevestiging.

3.7 Na succesvolle registratie wordt automatisch een gebruikersaccount voor de klant geopend. De geregistreerde klant kan dan op elk moment toegang krijgen tot het Pyhrn-Priel portaal door zijn inloggegevens in te voeren (e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord).

3.8 Het gebruikersaccount van de klant is door het door de klant gekozen wachtwoord beschermd tegen toegang door andere personen. De klant is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en er met de nodige zorgvuldigheid voor te zorgen dat derden er geen toegang toe krijgen. Elke overdracht of openbaarmaking van de registratiegegevens aan derden en/of hun toestemming om de gebruikersaccount van de klant te gebruiken is uitdrukkelijk verboden. De klant moet zijn registratiegegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden, misbruik of frauduleus gebruik. De Klant moet elk onbevoegd, onrechtmatig of frauduleus gebruik van zijn gebruikersaccount, evenals elk vermoeden dat zijn gebruikersaccount aan een dergelijk gevaar kan worden blootgesteld, onmiddellijk aan Pyhrn-Priel Tourismus GmbH melden (voor contactgegevens zie punt 1.1.) en zijn wachtwoord wijzigen.

3.9 Tijdens het gebruik van het Pyhrn-Priel portaal is de klant altijd permanent ingelogd ("Soft Login") totdat hij zich actief uitlogt met behulp van de uitlogknop of de bijbehorende browsercookies worden verwijderd. De klant wordt erop gewezen dat in principe het risico bestaat dat derden toegang krijgen tot zijn gebruikersaccount en alle persoonlijke gegevens die daarin zijn opgeslagen, op voorwaarde dat zij een geregistreerd eindapparaat van de klant hebben, en dat een geregistreerd eindapparaat op de achtergrond gegevens kan uitwisselen met Pyhrn-Priel Tourism GmbH, ook zonder actief gebruik ervan, waardoor het voor de klant beschikbare gegevensvolume van zijn internetprovider kan worden gebruikt en aangetast. Het is daarom aan te raden dat de Klant zich na elk gebruik van het Pyhrn-Priel portaal actief afmeldt door actief op de uitlogknop te klikken.

3.10. Pyhrn-Priel Tourism GmbH heeft het recht om het gebruikersaccount van een klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk te blokkeren of permanent te verwijderen als er een gegronde reden is (bijv. verdenking van onbevoegd, oneigenlijk of frauduleus gebruik).

 

4. boeking, prijzen

4.1. Indien de klant een vakantiedienst wil boeken op het Pyhrn-Priel portaal, zal hij/zij - na het verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract in een online boekingsformulier en na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden van de derde leverancier, in het bijzonder hun betalings- en annuleringsvoorwaarden - door actief te klikken op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" op het einde van het boekingsformulier een bindend aanbod doen aan de respectievelijke derde leverancier om een contract af te sluiten onder voorbehoud van betaling voor de door de klant geselecteerde vakantiedienst in overeenstemming met de voorwaarden van de derde leverancier.

4.2 Onmiddellijk na voltooiing van het boekingsproces ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de technische ontvangst van de boekingsaanvraag op de server van de derde aanbieder. Het contract voor de door de klant geboekte vakantiedienst wordt echter pas gesloten na verzending van een boekingsbevestiging door de betreffende derde partij. De boekingsbevestiging wordt naar de klant gestuurd per e-mail en - naar keuze van de klant - ook per fax en/of sms.

4.3 Het wordt aanbevolen dat de klant ervoor zorgt dat de e-mails die naar zijn geregistreerde e-mailadres worden verzonden, hem bereiken door de juiste instellingen in zijn e-mailaccount aan te brengen (met name inkomende post en spamfilter).

4.4 De op het Pyhrn-Priel portaal vermelde prijzen zijn uitsluitend afkomstig van de desbetreffende derde leverancier. De betaling wordt alleen rechtstreeks aan de derde aanbieder gedaan.


5. annulering

5.1 Wanneer het mogelijk is om een geboekte vakantiedienst te annuleren via het Pyhrn-Priel portaal, zal in geval van annulering door de klant een automatisch annuleringsnummer worden toegekend en zal de annulering automatisch worden doorgestuurd naar de betreffende derde partij, zodat de definitieve annulering van de vakantiedienst wordt uitgevoerd of bevestigd door de betreffende derde partij.

5.2 Om misbruik van het boekingssysteem op het Pyhrn-Priel portaal te voorkomen en om te voorkomen dat de derde leveranciers worden belast met onnodige onjuiste boekingen, behoudt Pyhrn-Priel Tourism GmbH zich het recht voor om in individuele gevallen in overleg met de derde leverancier via het Pyhrn-Priel portaal een boeking te annuleren indien er een vermoeden van misbruik bestaat en het niet mogelijk is of nalaat om contact op te nemen met de klant. In deze gevallen wordt alleen de technische annulering van de boeking via het Pyhrn-Priel portaal door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitgevoerd en wordt de verdere verwerking van de annulering door de derde leverancier uitgevoerd. Na annulering is er geen aanspraak op de levering van de geboekte vakantiedienst door de derde aanbieder.

BIJZONDERE DEEL

"Webshop"

1. voorwerp en geldigheid

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") exploiteert op haar algemeen toegankelijke website www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at ("website") een webshop voor de verkoop van goederen en diensten (hierna te noemen "webshop").

1.2 De volgende bepalingen van dit Bijzondere Deel van de Algemene Voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("Voorwaarden") zijn alleen van toepassing op het gebruik van de webshop door klanten (hierna "Klanten" of individueel geslachtsneutraal "Klant" genoemd). Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. aanbod, contractsluiting in de webshop

2.1 Alle aanbiedingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH in de webshop zijn beperkt door de beschikbaarheid van goederen en dienen te worden opgevat als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Voor de bestelling van de klant is toestemming nodig voor de algemene voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en, indien nodig, voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, die niet zouden vallen onder enige andere legaliteitsbepaling in de zin van artikel 6 lid 1 van de verordening (EU) 2016/679 (Basisverordening gegevensbescherming). De klant geeft bovengenoemde toestemming door actief te klikken op de betreffende vakjes en alleen de bestelling, die vervolgens wordt verzonden door te klikken op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" aan het einde van het bestelproces, vormt een juridisch bindend aanbod.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Aanvaarding door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vindt plaats door het versturen van een orderbevestiging binnen vier werkdagen, waarbij de zaterdag niet als werkdag geldt, of door directe verzending van de goederen. De automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld, documenteert alleen de technische ontvangst of de ontvangst van de bestelling van de klant door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en vormt geen acceptatie.

2.3 Latere wijzigingsverzoeken kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen - zonder wettelijke aanspraak van de klant - en tegen afzonderlijke vergoeding van kosten worden uitgevoerd.

 

3. prijzen, betalingsvoorwaarden, levering

3.1 Tenzij in de webwinkel uitdrukkelijk andere bedragen worden vermeld, worden de volgende forfaitaire leverings- en verzendingskosten in rekening gebracht:

3.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH levert haar diensten uitsluitend via de webshop tegen vooruitbetaling of bij onmiddellijke betaling na afloop van het bestelproces.

3.3 Facturen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn direct na afloop van het bestelproces zonder kosten en inhoudingen te betalen. De levering van de bestelde goederen vindt pas plaats na ontvangst van het volledige factuurbedrag op de bankrekening van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Indien na betaling geen overeenkomst wordt gesloten wegens het niet accepteren door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (bijv. omdat de bestelde goederen of de bestelde hoeveelheid niet meer beschikbaar is), wordt het bedrag onmiddellijk door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gerestitueerd. Indien de door de klant in de bestelling opgegeven goederen slechts tijdelijk niet beschikbaar zijn, zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de klant hiervan in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Bij een leveringsvertraging van meer dan twee weken heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Deelleveringen zijn toegestaan als niet alle gewenste goederen op voorraad zijn en dus niet direct beschikbaar zijn. In dit geval zijn de volgende leveringen vrij van verzendkosten.

3.4 Pyhrn-Priel Tourism GmbH accepteert momenteel de volgende betalingsmethoden: (i) creditcard, (ii) PayPal en (iii) onmiddellijke overschrijving.

3.5 De verzending wordt uitgevoerd met behulp van standaard transportdiensten (zoals de Oostenrijkse Post AG). Het risico gaat over op de klant bij aflevering van de goederen aan de vervoerder.

3.6 Bedrijfsstoringen en overmacht alsmede andere gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, in het bijzonder leververtragingen van meer dan twee weken door leveranciers, geven Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van het contract.

 

4. eigendomsvoorbehoud

4.1 De goederen blijven eigendom van Pyhrn-Priel Tourism GmbH tot de volledige betaling van de koopprijs en alle kosten en uitgaven. Een doorverkoop is alleen toegestaan als Pyhrn-Priel Tourismus GmbH hiervan tijdig van tevoren op de hoogte is gesteld met vermelding van de naam en het exacte bedrijfsadres van de koper en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitdrukkelijk instemt met de verkoop.

4.2 In geval van betalingsachterstand is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gerechtigd haar rechten uit het eigendomsvoorbehoud te doen gelden. De bevestiging van het eigendomsvoorbehoud door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH houdt geen terugtrekking uit het contract in, tenzij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitdrukkelijk verklaart zich uit het contract terug te trekken.


5. verzuim van aanvaarding

Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie heeft Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om na het stellen van een redelijke termijn de overeenkomst te herroepen en de goederen na de herroeping door te verkopen. Indien Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gebruik maakt van dit herroepingsrecht, dient de klant een forfaitair bedrag van 10% van het factuurbedrag te betalen als vergoeding voor de door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gemaakte kosten en onder voorbehoud van het recht op matiging. De bewering van verdere schade blijft onaangetast.

„Pyhrn-Priel-Cards“

1. geldigheid, voorwerp

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") geeft verschillende (kortings)kaarten ("Pyhrn-Priel-Cards") uit aan klanten, die deze onder de volgende voorwaarden kunnen kopen en gebruiken.

1.2 De volgende bepalingen van dit Bijzondere Deel van de Algemene Voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("Voorwaarden") zijn alleen van toepassing op de aankoop en het gebruik van Pyhrn-Priel-Cards door klanten (hierna "Klanten" of individueel geslachtsneutraal "Klant" genoemd). Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. inhoud van de dienst, tarieven

De door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitgegeven Pyhrn-Priel Cards, inclusief servicecontent en tarieven, worden gepubliceerd in de servicebrochure die elektronisch beschikbaar is op "www.pyhrn-priel-card.at". De servicebrochure bevat een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke Pyhrn-Priel-Cards, de leveringsbronnen, de omvang van de diensten, de geldigheidsperiode of -voorwaarden, de bijbehorende diensten en kortingen voor de verschillende leeftijdsgroepen, de prijzen en de servicepartners.

 

3. gebruik, niet-overdraagbaarheid, misbruik

3.1. Om de kaartvoordelen te verkrijgen, legt de kaarthouder zijn Pyhrn-Priel kaart voor. De kaart wordt door de servicepartner op geldigheid en identiteit gecontroleerd door middel van een aanvaardingsapparaat of door een eenvoudige visuele controle met een aantekening van het kaartnummer en de naam van de houder. De kaarthouder is verplicht om op verzoek een geldig foto-identificatiebewijs te tonen, anders kan het gratis gebruik van de kaart worden geweigerd.

3.2 De Pyhrn-Priel kaarten zijn niet overdraagbaar en mogen alleen worden gebruikt door de persoon wiens naam en identificatienummer op de kaart staat. Als de Pyhrn-Priel kaart niet wordt gebruikt, kan geen vervanging worden geclaimd of betaald.

3.3. In geval van misbruik of vermoeden van misbruik hebben de servicepartners het recht of de plicht om de kaart zonder vervanging te behouden. Bij misbruik of gegronde verdenking van misbruik zal indien nodig een klacht worden ingediend. In geval van diefstal of verlies is de kaarthouder verplicht dit incident onmiddellijk te melden aan Pyhrn-Priel Tourism GmbH (contactgegevens zie punt 1.1.). Er is geen recht op vervanging van de kaart of vermindering van de aankoopprijs.


4. servicepartner

4.1. Alle in de servicebrochure vermelde servicepartners hebben zich ertoe verbonden de houders van de Pyhrn-Priel Cards de voor de respectieve Pyhrn-Priel Cards geïdentificeerde diensten te verlenen, in overeenstemming met en rekening houdend met hun eigen algemene vervoers- en handelsvoorwaarden, zonder beperking in tijd of hoeveelheid.

4.2 De punten 4. en 5. van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. Bovendien wordt erop gewezen dat de exploitatie- en openingsuren van sommige servicepartners, met name als gevolg van het weer en de seizoensgebonden omstandigheden, niet samenvallen met de gehele periode van het Kaartenseizoen. Sommige servicepartners kunnen om capaciteitsredenen ook langere wachttijden hebben.

 

5. schade, verlies

5.1. Indien de Pyhrn-Priel kaart beschadigd is of technische gebreken vertoont, kan de klant contact opnemen met de servicepartner of een officieel kantoor van afgifte, die de beschadigde kaart zal vervangen.

5.2 Bij verlies van de kaart moet Pyhrn-Priel Tourism GmbH onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Na afgifte van een nieuwe kaart verliest de verloren gegane kaart met onmiddellijke ingang haar geldigheid. De vergoeding voor de heruitgave van de Pyhrn-Priel Kaart staat in de servicebrochure of op www.pyhrn-priel-card.at.

 

 

"Franzi" digitale vakantiegenoot"

1. Geldigheid, onderwerp

1.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstrasse 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net (“Pyhrn-Priel Tourismus GmbH”), als dienstverlener in de zin van § 16 van de E-Commerce Act op de digitale vakantie metgezel service (hierna te noemen "Franzi") beschikbaar via welke de correct geregistreerde deelnemers (hierna "klanten" of individueel genderneutrale "klant") via hun terminal informatie en diensten van de Pyhrn- Priel Tourismus GmbH kan gebruiken.

1.2. De volgende bepalingen van dit speciale deel van de algemene voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("AV") zijn alleen van toepassing op het gebruik van Franzi.

1.3. De volgende voorwaarden regelen de levering van diensten door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en het gebruik van deze diensten door correct geregistreerde klanten.

1.4. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, ook binnen de bestaande contractuele relaties. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal de klant ten minste 30 kalenderdagen voordat de geplande wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Indien de klant niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt tegen deze wijzigingen en de diensten blijft gebruiken nadat de bezwaartermijn is verstreken, worden de wijzigingen geacht effectief te zijn overeengekomen. In de kennisgeving van wijziging zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de klant informeren over zijn recht van bezwaar, de bijbehorende termijnen voor de uitoefening ervan en de juridische gevolgen van niet-naleving.

2. Aanmelding voor deelname, omgang met toegangsgegevens, beëindiging deelname

2.1. Elk gebruik van de Progressive Web App van Franzi vereist dat de klant zich registreert. U kunt zich registreren door uw e-mailadres, individuele gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. De contactgegevens en andere informatie die door de exploitant tijdens het registratieproces wordt gevraagd, moeten volledig en correct door de klant worden verstrekt. Franzi is alleen beschikbaar voor natuurlijke personen voor hun uitsluitend privégebruik.

2.2. Nadat de klant alle registratiegegevens heeft ingevoerd, worden deze door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH op volledigheid en aannemelijkheid gecontroleerd. Als de informatie vanuit het oogpunt van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH correct is en er vanuit het oogpunt van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geen andere zorgen zijn, geeft Pyhrn-Priel Tourismus GmbH toegang. Zodra de toegang is geactiveerd, heeft de klant het recht om Franzi te gebruiken in het kader van deze algemene voorwaarden tot de desbetreffende uitloggen.

2.3. De toegangsgegevens inclusief het wachtwoord worden door de klant geheim gehouden en niet toegankelijk gemaakt voor onbevoegde derden.

2.4. Het is ook de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat toegang tot Franzi en het gebruik van de services die beschikbaar zijn op de Progressive Web App alleen wordt uitgevoerd door de klant of door personen die door hen zijn geautoriseerd. Als gevreesd moet worden dat onbevoegde derden de toegangsgegevens van de klant hebben of zullen krijgen, moet Pyhrn-Priel Tourismus GmbH onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

2.5. De klant is verplicht zijn gegevens (inclusief contactgegevens) up-to-date te houden. Als de verstrekte gegevens tijdens de deelnameperiode wijzigen, moet de klant de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3. Diensten en inhoud op de digitale vakantiebegeleider

3.1. De Pyhrn-Priel Tourismus GmbH biedt de klant op Franzi verschillende informatie en diensten voor tijdelijk gebruik. Dergelijke diensten kunnen bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gegevens, informatie en andere inhoud (hierna gezamenlijk "inhoud" genoemd) zijn, evenals de mogelijkheid om bepaalde gegevens aan derden door te geven (gastrapporten).

3.2. De inhoud en omvang van de diensten worden bepaald volgens de respectievelijke contractuele afspraken, anders volgens de functionaliteiten die momenteel beschikbaar zijn op de digitale vakantiebegeleider.

3.3. De diensten die op Franzi beschikbaar zijn, kunnen ook diensten omvatten van externe leveranciers (bijv. dienstverleners) waartoe Pyhrn-Priel Tourismus GmbH alleen toegang verleent. Voor het gebruik van dergelijke diensten - die worden geïdentificeerd als diensten van derden - kunnen andere of aanvullende voorschriften van toepassing zijn op deze AV, waarnaar Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal verwijzen.

3.4. Het recht om de op Franzi beschikbare diensten te gebruiken, bestaat alleen in het kader van de technische en operationele mogelijkheden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH streeft ernaar dat haar diensten zo min mogelijk onderbroken kunnen worden. Door technische storingen (bijv. stroomonderbreking, hardware- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen) kunnen echter tijdelijke beperkingen of onderbrekingen optreden.

3.5. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH heeft te allen tijde het recht om de op Franzi aangeboden diensten te wijzigen, nieuwe diensten ter beschikking te stellen en de levering van diensten stop te zetten. De Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal rekening houden met de legitieme belangen van de klanten.

4. Bescherming van inhoud, verantwoordelijkheid voor inhoud van derden

4.1. De inhoud die beschikbaar is op Franzi is fundamenteel beschermd door auteursrecht of andere beschermende rechten en is eigendom van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, de andere klanten of andere derden die de respectieve inhoud beschikbaar hebben gesteld. Het samenstellen van de inhoud als zodanig is hoogstens beschermd als databank of databankwerk. De klant mag deze content alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en binnen het kader zoals aangegeven op de portal.

4.2. De inhoud die beschikbaar is op Franzi is deels afkomstig van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en deels van andere derden. Inhoud van andere derden wordt hieronder gezamenlijk "inhoud van derden" genoemd. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH controleert niet de volledigheid, juistheid, wettigheid en actualiteit van de inhoud van derden in het geval van inhoud van derden. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de inhoud van derden en de geschiktheid ervan voor een bepaald doel.

4.3. Tenzij verder gebruik uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze algemene voorwaarden of op Franzi of op Franzi mogelijk wordt gemaakt door een overeenkomstige functionaliteit, heeft de klant alleen toegang tot en weergave van inhoud die online beschikbaar is op Franzi voor persoonlijke doeleinden. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de contractuele deelname aan Franzi; het is de klant verboden de op Franzi beschikbare inhoud geheel of gedeeltelijk te bewerken, wijzigen, vertalen, tonen of demonstreren, publiceren, tentoonstellen, dupliceren of verspreiden. Het is ook verboden om copyrightvermeldingen, logo's en andere merken of beschermende vermeldingen te verwijderen of te wijzigen.

4.4. De klant heeft alleen het recht om inhoud te downloaden en af ​​te drukken als er een mogelijkheid is om Franzi als functionaliteit te downloaden of af te drukken.

5. Omvang van toegestaan ​​gebruik, monitoring van gebruiksactiviteiten

5.1. Het gebruiksrecht van de klant is beperkt tot toegang tot Franzi en tot het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op Franzi in het kader van de bepalingen van deze AV.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor het creëren van de technische vereisten die nodig zijn voor het contractuele gebruik van de diensten in het verantwoordelijkheidsgebied van de klant. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is hierover geen advies verschuldigd.

5.3. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH wijst erop dat de gebruiksactiviteiten van de klant kunnen worden gecontroleerd voor zover wettelijk toegestaan. Hieronder valt ook het loggen van IP-verbindingsgegevens en hun evaluaties bij een specifiek vermoeden van een overtreding van deze voorwaarden en/of een specifiek vermoeden van de aanwezigheid van een andere onrechtmatige daad of strafbaar feit.

6. Verboden activiteiten

6.1. Het is de klant verboden om op of in verband met Franzir activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden. Het is de klant in het bijzonder verboden om het volgende te doen:

 • het plaatsen, verspreiden, aanbieden en promoten van inhoud, diensten en/of producten die de gegevensbeschermingswet en/of andere wetten overtreden en/of frauduleus zijn;
 • het gebruik van inhoud die andere klanten of derden beledigt of belastert of die op een andere manier hun rechten schendt;
 • het gebruik, het aanbieden en verspreiden van content, diensten en/of producten die wettelijk beschermd zijn of bezwaard zijn met rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrechten) zonder daartoe uitdrukkelijk toestemming te hebben.

6.2. Bovendien is het de klant, ongeacht een mogelijke overtreding van de wet, verboden om de volgende activiteiten te ondernemen bij het plaatsen van zijn eigen inhoud op Franzi of bij het communiceren met andere deelnemers:

 • de verspreiding van virussen, Trojaanse paarden en andere schadelijke bestanden;
 • het verzenden van junk- of spammail en kettingbrieven;
 • het lastigvallen van andere klanten, bijvoorbeeld door meervoudig persoonlijk contact zonder of tegen de reactie van de andere klant, evenals het promoten of ondersteunen van dergelijke intimidatie;
 • andere klanten vragen om wachtwoorden of persoonlijke informatie vrij te geven voor commerciële of onwettige of onwettige doeleinden;
 • de verspreiding en/of openbare reproductie van de inhoud die beschikbaar is op het portaal, tenzij dit uitdrukkelijk door de betreffende auteur aan de klant is toegestaan ​​of uitdrukkelijk als functionaliteit op Franzi beschikbaar wordt gesteld;
 • de verspreiding van suggestieve, beledigende, seksueel beïnvloede, obscene of lasterlijke inhoud of communicatie, evenals dergelijke inhoud of communicatie die geschikt is / is om racisme, fanatisme, haat, fysiek geweld of illegale handelingen te bevorderen of te ondersteunen (telkens expliciet of impliciet ).

6.3. Het is de klant eveneens verboden elke handeling uit te voeren die de goede werking van Franzi zou kunnen schaden.

6.4. Als de klant zich bewust wordt van illegaal, misbruik, niet-contractueel of anderszins ongeoorloofd gebruik door Franzi, zal hij contact opnemen met Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal vervolgens het proces onderzoeken en, indien nodig, naar eigen goeddunken passende maatregelen nemen.

6.5. Als er een vermoeden van illegale of criminele handelingen bestaat, is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gerechtigd en, indien nodig, ook verplicht om de activiteiten van de klant te controleren en, indien nodig, passende juridische stappen te ondernemen. Dit kan ook het doorsturen van een zaak naar het parket inhouden.

7. Toegang blokkeren

7.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH kan de toegang van de klant tot Franzi tijdelijk of permanent blokkeren indien er concrete aanwijzingen zijn dat de klant deze voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving heeft of heeft geschonden, of indien Pyhrn-Priel Tourismus GmbH anderszins gerechtvaardigd is. de blokkade. Bij het beslissen over een blokkering zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH voldoende rekening houden met de legitieme belangen van de klant.

7.2. In het geval van een tijdelijke of permanente blokkering blokkeert Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de toegangsautorisatie en stelt de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

7.3. In het geval van een tijdelijke blokkering activeert Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de toegangsautorisatie na het verstrijken van de blokkeringsperiode opnieuw en stelt de klant hiervan per e-mail op de hoogte. Een permanent geblokkeerde toegangsautorisatie kan niet worden hersteld. Permanent verbannen mensen worden permanent uitgesloten van deelname aan Franzi.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. Mocht de klant schade lijden door het gebruik van de diensten van Franzi, dan is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH alleen aansprakelijk voor zover de schade van de klant is veroorzaakt door het gebruik van de inhoud en / of diensten in overeenstemming met het contract, en alleen in in geval van opzet of grove nalatigheid van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. In geval van licht nalatige schending van slechts onbeduidende contractuele verplichtingen, is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH niet aansprakelijk. Overigens is de aansprakelijkheid van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid beperkt tot de schade die typisch kan worden verwacht in het kader van de respectieve contractuele relatie (voorzienbare schade die typisch is voor het contract). Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende medewerkers of plaatsvervangende agenten van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

9. Slotbepalingen

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, moeten alle verklaringen die worden gedaan in het kader van deelname aan Franzi schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Het e-mailadres van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is info@pyhrn-priel.net. Het postadres van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de contactgegevens. In het geval van een dergelijke wijziging zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de deelnemer hierover informeren.

9.2. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig zijn of worden, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de niet-effectieve bepaling wordt geacht een effectieve bepaling te zijn overeengekomen die de economische bedoeling van partijen het dichtst benadert.

9.3. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Oostenrijkse recht met uitsluiting van het VN-koopverdrag (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG).

9.4. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden is, voor zover een dergelijke bevoegde rechtbankovereenkomst is toegestaan, het hoofdkantoor van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

 

 

„B2B-Geschäfte“

1. geldigheid en onderwerp

1.1 De volgende bepalingen van deze bijzondere afdeling van de Algemene Voorwaarden ("AV") van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, E-Mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en contractuele partners die ondernemer zijn in de zin van de gewijzigde Wet op de consumentenbescherming ("KSchG") (hierna te noemen: "onderneming").

1.2 Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. dienstverlening

De onderneming moet haar diensten verlenen in overeenstemming met het contract en met de stand van de techniek of de regels van de techniek (lege artis). De betaling van de overeengekomen vergoeding vindt pas plaats nadat de diensten volledig in overeenstemming met het contract zijn geleverd (uitvoering van het contract) door de onderneming en nadat een factuur is uitgeschreven en verzonden naar Pyhrn-Priel Tourismus GmbH die recht geeft op aftrek van voorbelasting (in overeenstemming met de gewijzigde BTW-wet).

 

3. vroegtijdige beëindiging van contracten

3.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH heeft het recht om overeenkomsten van welke aard dan ook (met inbegrip van overeenkomsten voor werkzaamheden en diensten alsmede permanente en tijdelijke verplichtingen) met onmiddellijke ingang te ontbinden, ongeacht de met het bedrijf gemaakte afspraken, zelfs voordat het bedrijf deze volledig en om objectieve redenen heeft uitgevoerd. Een objectieve reden wordt geacht te bestaan, bijvoorbeeld als het bedrijf in gebreke blijft met de levering van zijn diensten, de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf aanleiding geeft tot klachten, een klant van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH niet tevreden is met de dienstverlening van het bedrijf, het voorzienbaar is dat het bedrijf de dienstverlening niet in overeenstemming met het contract zal leveren, het ontbreekt de onderneming aan de noodzakelijke samenwerking met Pyhrn-Priel Tourismus GmbH of andere contractanten, geheel of gedeeltelijk, of er zijn andere redenen die afbreuk doen aan een kwalitatief hoogwaardige, foutloze, betrouwbare en tijdige dienstverlening door de onderneming.

3.2 Indien Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het contract om objectieve redenen opzegt, heeft het bedrijf recht op de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe geleverde diensten in de verhouding die overeenkomt met de verhouding van de opgedragen diensten tot de daadwerkelijk door het bedrijf geleverde diensten. Verdere aanspraken van de onderneming zijn uitdrukkelijk uitgesloten.


4. garantie, aansprakelijkheid

4.1 In afwijking van de wettelijke bepalingen geldt voor de gehele duur van de garantieperiode het vermoeden volgens § 924 zin 2 van het Algemeen Burgerlijk Wetboek zoals gewijzigd ("ABGB") dat er reeds een gebrek aanwezig was op het moment van levering, tenzij dit onverenigbaar is met de aard van de zaak of het gebrek. In geval van gebreken heeft Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ook het recht om na het aflopen van een aan de onderneming verleende redelijke termijn, naast de wettelijke wanbetaling en garantiemiddelen, de dienst door een andere onderneming naar keuze op kosten van de onderneming te laten uitvoeren.

4.2 De plichten of verplichtingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH tot controle en melding van gebreken (met inbegrip van de rechtsgevolgen ervan) zoals vastgelegd in §§ 377 f van het Duitse Wetboek van Vennootschappen (Unternehmensgesetzbuch), zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd, of in andere wettelijke bepalingen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Aanspraken van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH op garantie, schadevergoeding alsmede aanspraken op grond van een fout in de foutloze levering blijven daarom ook zonder melding van gebreken geldig. Het accepteren van diensten door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (ook bij duidelijke gebreken) en betalingen door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH houden geen erkenning in van het feit dat de levering vrij is van gebreken of een verklaring van afstand van eventuele aanspraken.

4.3 Voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht, is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH alleen aansprakelijk voor de vergoeding van schade die in verband met de overeenkomst aan het bedrijf is toegebracht, indien de oorzaak van deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op de vergoeding van lichamelijk letsel. De onderneming draagt de bewijslast voor het bestaan van een fout van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH of haar plaatsvervangers. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is niet aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële en indirecte schade of winstderving. Voor zover de aansprakelijkheid van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is uitgesloten, geldt dit ook voor haar vertegenwoordigers, medewerkers en andere plaatsvervangers.

 

5. intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten

5.1. Het bedrijf verleent Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om gebruik te maken van de lokalen van alle auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van de gewijzigde auteurswet ("UrhG"), die voor het bedrijf zijn gecreëerd, door het bedrijf zijn verworven en door het bedrijf ter beschikking zijn gesteld of aan het bedrijf zijn overgedragen, en die namens het bedrijf op zijn platforms zijn geüpload, Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is gerechtigd (maar niet verplicht) om de werken te gebruiken in individuele of alle vormen van exploitatie die aan de auteur zijn voorbehouden overeenkomstig §§ 14 tot 18a UrhG, alsmede alle toekomstige vormen van exploitatie, in het bijzonder voor verkoop-, reclame- en marketingdoeleinden. Indien de onderneming zelf de auteur is, ziet zij af van de auteursrechtelijke aanwijzing overeenkomstig § 20 UrhG.

5.2 De onderneming garandeert dat de aan Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verleende rechten gedekt zijn door de overeenkomstige (auteurs-, exploitatie-, licentie- of gebruiks)rechten en dat de werken vrij zijn van rechten van derden van welke aard dan ook, die een onbeperkt gebruik door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitsluiten of beperken. De onderneming zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH volledig vrijwaren en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vrijwaren in geval van aanspraken van derden, in of buiten rechte.


6. contractuele relaties met servicepartners voor vouchers

6.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH biedt klantenvouchers te koop aan, die bij de op www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at vermelde inwisselpunten (hierna "servicepartners" genoemd) kunnen worden ingewisseld. De servicepartner is verplicht de vouchers als contant geld in het betalingsverkeer te accepteren. Een aflossing in contanten is echter uitgesloten.

6.2 In het geval van claims van klanten tegen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH die voortvloeien uit een ongerechtvaardigde weigering om waardebonnen van een servicepartner te accepteren, moet de servicepartner Pyhrn-Priel Tourismus GmbH volledig vrijwaren en schadeloos stellen. Dit omvat ook alle schade en kosten (advocaatkosten, bankkosten, enz.) die Pyhrn-Priel Tourismus GmbH in dit verband maakt.

6.3 Indien de klant na aankoop van een waardebon volgens de bepalingen van het Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz ("FAGG") uit het bedrijf van de servicepartner terugtrekt, is de servicepartner verplicht de door de klant gekochte goederen terug te nemen en het overeenkomstige bedrag aan Pyhrn-Priel Tourismus GmbH terug te betalen, indien Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de bedragen reeds aan de servicepartner heeft overgemaakt. De situatie is anders voor de reeds aangekochte diensten. In dit geval heeft de klant geen recht om zich terug te trekken uit het contract en is er geen verplichting voor het bedrijf om het bedrag terug te nemen of terug te betalen.

 

7. gebruik van het Pyhrn-Priel portaal

7.1 Externe leveranciers kunnen de vakantiediensten op het Pyhrn-Priel portaal weergeven en aan klanten aanbieden voor het rechtstreeks afsluiten van een contract.

7.2 Om gebruik te kunnen maken van het Pyhrn-Priel portaal moet de derde aanbieder op eigen kosten voldoen aan de noodzakelijke technische eisen. Hij moet de kosten van de toegang tot het internet en de verbindingskosten met de mobiele telefoon- en internetoperatoren dragen.

7.3 De derde aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren en voortdurend bijwerken van de inhoud van het Pyhrn-Priel portaal met betrekking tot de door hem aangeboden vakantiediensten, uitsluitend via de systeemtoepassing feratelDeskline® WebClient, op eigen verantwoordelijkheid en kosten en zal de juistheid en volledigheid ervan controleren. De toegangsgegevens voor de systeemtoepassing feratelDeskline® WebClient worden na het afsluiten van het contract aan de derde aanbieder verstrekt. De door de derde partij geüploade content moet voldoen aan de eisen die in de feratelDeskline® WebClient nader zijn gedefinieerd. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH kan op elk moment inhoud die niet voldoet aan de opgegeven kwaliteitsnorm afwijzen of de activering uitstellen. Evenzo behoudt Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zich het recht voor om de activering van de website te weigeren of te annuleren, indien de door de derde aanbieder ingevoerde informatie niet voldoet aan de in de feratelDeskline® -webklant nader omschreven eisen.

7.4 De activering van de vakantiediensten op het Pyhrn-Priel portaal wordt uitgevoerd nadat alle informatie die nodig is voor het boeken door klanten is ingevoerd.

7.5 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH heeft het recht om de door de externe leverancier verstrekte informatie in andere talen te vertalen, eventueel in te korten of aan te passen aan de door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gehanteerde standaard.

7.6 De derde leverancier kan de ingevoerde informatie, zoals kamerbeschikbaarheid (hierna te noemen "Blokkeringsgegevens") en prijsinformatie, te allen tijde wijzigen, uitsluitend voor toekomstige boekingen. De aangebrachte wijzigingen zijn direct zichtbaar en effectief. Indien de invoer van blokkeringsgegevens via de systeemtoepassing feratelDeskline® WebClient om technische redenen niet mogelijk is, moet de externe leverancier de informatie onmiddellijk en verifieerbaar in tekstvorm aan Pyhrn-Priel Tourismus GmbH doorsturen (bijv. per e-mail of fax). Als het technisch niet mogelijk is om informatie in de feratelDeskline® WebClient in te voeren, is het niet de bedoeling om informatie over te dragen. Indien bovengenoemde communicatiekanalen toch door de derde aanbieder worden gebruikt, gebeurt dit op eigen risico of gevaar van de derde aanbieder.

7.7 De mogelijkheid om reeds gemaakte boekingen te wijzigen, in te trekken of te annuleren kan alleen worden gedaan volgens de tussen de klant en de derde aanbieder overeengekomen voorwaarden. De derde partij is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele klachten van klanten.

7.8 De derde aanbieder is verplicht om alle eigen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de boekingen te informeren over de bestaande samenwerking en de contractueel of op dat moment overeengekomen prijzen en deze op te leiden.

7.9 Het Pyhrn-Priel portaal en de systeemtoepassing feratelDeskline® WebClient worden uitsluitend in het Duits gebruikt.

7.10. Garantie van gepubliceerde prijzen

7.10.1 De derde partij garandeert dat de prijzen die via de systeemtoepassing feratelDeskline® WebClient worden ingevoerd, de uiteindelijke prijzen vertegenwoordigen en alle belastingen, rechten en vergoedingen omvatten. Misleidende, onjuiste of inbreukmakende informatie kan leiden tot vorderingen van welke aard dan ook, met name vorderingen tot schadevergoeding. In geen geval mag de klant meer worden aangerekend dan de bevestigde prijs ter plaatse. In geval van inbreuk is de derde partij aansprakelijk en zal deze alle betrokken partijen, in het bijzonder de klant en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, vrijwaren en schadeloos stellen.

7.10.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat alle schade en andere kosten en nadelen van welke aard dan ook, die Pyhrn-Priel Tourismus GmbH kan oplopen als gevolg van het niet naleven van de verplichting om de juiste prijs op te geven, worden doorberekend aan de desbetreffende derde leverancier en dat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zich het recht voorbehoudt om verdere juridische stappen te ondernemen, in het bijzonder de buitengewone opzegging van het contract.

7.11. Garantie van de accommodatie

7.11.1. De derde aanbieder verplicht zich, ook ten opzichte van de klant, om in ieder geval de boekingen van de klant via het Pyhrn-Priel portaal te aanvaarden. De klant is verzekerd van accommodatie op de overeengekomen voorwaarden en met de uitrustingskenmerken die in het contract zijn vermeld.

7.11.2 Deze verplichting geldt ook en vooral als de derde aanbieder de blokkeringsgegevens niet tijdig invoert. Deze garantie (accommodatie onder de overeengekomen voorwaarden en met de in het contract vermelde uitrustingskenmerken) wordt door de partner ook aan Pyhrn-Priel Tourism GmbH gegeven.

7.11.3 Omboeken naar andere accommodatie of accommodatie in een mindere kwaliteit is niet toegestaan. Indien een omboeking in strijd is met de bepalingen van het contract, moet Pyhrn-Priel Tourism GmbH hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Bovendien is de derde aanbieder verplicht om een schriftelijke verklaring voor de verzending aan de klant te overleggen, waaruit blijkt dat Pyhrn-Priel Tourism GmbH niet verantwoordelijk is voor de verkeerde accommodatie die door de partner wordt aangeboden.

7.12. Kwaliteitsgarantie voor accommodatie

Voor elke reservering wordt de basisuitrusting van een kamer, vakantiewoning, suite of vakantiehuis enz. die typisch is voor de categorie geacht te zijn overeengekomen. Klanten worden alleen gehuisvest in accommodaties die beschikken over de in het contract vermelde categoriale uitrusting.

7.13. Indeling en evaluatie van de accommodatie

De door de derde aanbieder gegeven classificatie naar sterren is voor Pyhrn-Priel Tourismus GmbH niet bindend. De derde aanbieder verklaart uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord te gaan met het feit dat de beoordeling door klanten die de boeking via het Pyhrn-Priel portaal of andere verkoopkanalen van Pyhrn-Priel Tourism GmbH hebben gemaakt, publiekelijk wordt weergegeven, onder andere op www.pyhrn-priel.net en www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. De derde aanbieder heeft geen aanspraak op de publicatie van alle beoordelingen. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH behoudt zich het recht voor om recensies te allen tijde te verwijderen of niet te publiceren, met name in geval van verdenking van misbruik of opzet om schade te berokkenen. Hieruit ontstaan geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook voor de derde aanbieder.

7.14. Blokkering van de derde leverancier

Elk van de volgende omstandigheden of feiten geeft Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om de derde aanbieder in het Pyhrn-Priel portaal onmiddellijk geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk te blokkeren voor alle verdere boekingen, zonder dat er rechten of aanspraken voor de derde aanbieder ontstaan; de overige bepalingen van het contract en deze voorwaarden blijven onaangetast

a) De derde aanbieder weigert een boeking die via het systeem correct is gemaakt, omdat de derde aanbieder de gegevens niet onderhoudt;

b) De derde aanbieder weigert de ontvangst van een correct uitgevoerde boeking

of de weigering van de accommodatie ondanks een naar behoren ingevulde boeking;

c) De klant wordt ondergebracht in een accommodatie van mindere kwaliteit of onder de gemiddelde grootte (bijv. "personeelskamer");

d) De klant wordt naar een andere accommodatie overgebracht, ondanks de correct uitgevoerde boeking;

e) Aan de klant wordt een hogere prijs in rekening gebracht dan de contractueel of op dat moment overeengekomen prijs;

f) De klant zal worden belast met het in rekening brengen van de accommodatie ondanks de annulering binnen de gestelde termijn; dit omvat het niet-ontvankelijk verklaren van de creditcard van de klant;

g) Het niet tijdig betalen van de overeengekomen kostenbijdrage of de overeengekomen vergoedingen of een ongerechtvaardigde vermindering van de kostenbijdragen;

h) Ander gedrag dat schadelijk is voor het bedrijf of de reputatie;

i) het niet verstrekken van de gratis diensten die aan de gast worden gegarandeerd.

Alle bovengenoemde omstandigheden of feiten geven Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ook het recht om het contract met de derde aanbieder om uitzonderlijke redenen (zonder voorafgaande kennisgeving) op te zeggen. Na blokkering van de derde aanbieder behoudt Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zich het recht voor om de derde aanbieder pas weer in te schakelen voor boekingen nadat alle openstaande kostenbijdragen of andere vorderingen zijn voldaan. In het geval van een blok heeft de derde leverancier geen recht op annulering van het blok.

 

8. slotbepalingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen

Alle wijzigingen en aanpassingen van contracten tussen het bedrijf en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH alsmede eventuele nevenafspraken en aanvullende afspraken moeten in (eenvoudige) schriftelijke vorm worden gemaakt om geldig te zijn. Dit geldt ook voor eventuele afwijkingen van de schriftelijke vormvereiste.

8.2 Recht van retentie, verrekening

De vennootschap heeft geen retentierecht op zaken, op geïnde inkomsten of andere betalingen. Verder is het de Vennootschap verboden om haar eigen (belonings)vorderingen te verrekenen of te verrekenen met de opbrengst van de verkoop of andere ontvangen betalingen. De wettelijke retentie- en verrekeningsrechten van de Vennootschap (§§ 471, 1052 ABGB, 369 f Unternehmensgesetzbuch zoals gewijzigd) zijn in onderling overleg uitgesloten. Verrekening met vorderingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten.

8.3 Uitsluiting van de fictie van de ontheffing

Uit enig handelen of nalaten van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH kan geen verklaring van afstand van rechten worden afgeleid, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.

8.4 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract is de statutaire zetel van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.5 Plaats van jurisdictie

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de contractuele relatie met de onderneming, ligt bij de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH heeft het recht om haar aanspraken optioneel te doen gelden op elke andere beschikbare plaats van de rechtspraak.

8.6 Afstand van opzegging

Voor zover toegestaan door het dwingend recht, doet het bedrijf afstand van het recht om de contractuele relaties met Pyhrn-Priel Tourism GmbH te betwisten of te beweren dat deze niet rechtsgeldig zijn gesloten of nietig zijn met het oog op aanpassing of annulering (maar in ieder geval door een fout of het ontbreken of weglaten van de basis van het contract).

8.7 Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen in contracten tussen bedrijven en de Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven alle andere bepalingen geldig. De vennootschap en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verplichten zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door passende, geldige en afdwingbare bepalingen die het economische doel van dit contract het dichtst benaderen. Hetzelfde geldt in het geval van een leemte die moet worden opgevuld.

8.8 Juridische opvolging, overdracht

Voor de overdracht van contractuele overeenkomsten tussen de onderneming en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH door de ondernemer door middel van individuele of universele opvolging is de schriftelijke toestemming van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vereist. De contractanten verbinden zich ertoe, met inachtneming van het instemmingsrecht van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH in zin 1, alle contractuele betrekkingen, met inbegrip van alle daarin opgenomen rechten en verplichtingen, volledig en zonder beperking over te dragen aan individuele of universele rechtsopvolgers met de verplichting om verdere verplichtingen over te dragen.

8.9 Handtekeninggarantie

De persoon of personen die namens het bedrijf contracten met Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ondertekenen, garanderen door hun handtekening met andere persoonlijke aansprakelijkheid dat zij het recht hebben om namens het bedrijf wettelijk bindende contracten te ondertekenen en het recht hebben om het contract of de contracten met Pyhrn-Priel Tourismus GmbH te sluiten.

Bijlage A