Hledám
Hledat
Zavřít

Podmínky služby

Versie: V4 | Status: augustus 2022

Stáhnout jako PDF

OBECNÁ ČÁST

1. Platnost, předmět

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, (dále jen „Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) platí - pokud jsou dohodnuty - na všechny právní transakce a služby jejich smluvním partnerům (dále jen „zákazník“ nebo „genderově neutrální“ zákazník).

1.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je připravena uzavírat smlouvy pouze za podmínek stanovených v jejích podmínkách a nabízí své služby (včetně doplňkových a doplňkových služeb) pouze na základě těchto podmínek. Smluvní a obchodní podmínky zákazníků platí, pouze pokud byly výslovně uznány společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.
Akce (Fulfillment) nebo mlčení ze strany společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepředstavují přijetí smluvních nebo obchodních podmínek ze strany zákazníků.

1.3. Podmínky lze vyvolat elektronicky na webových stránkách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „webové stránky“), vytisknout, stáhnout a uložit na paměťové médium.

1.4. V následujících případech se obecná část všeobecných podmínek vztahuje také primárně na příslušná ustanovení uvedená ve zvláštní části všeobecných podmínek, přičemž obecná část platí pouze v těchto případech, pokud zvláštní části neobsahují žádná samostatná ustanovení:

 • Při používání portálu Pyhrn-Priel platí ustanovení zvláštní části „Používání portálu Pyhrn-Priel“.
 • Při používání internetového obchodu platí ustanovení zvláštní sekce „Webový obchod“.
 • Při nákupu a používání karet Pyhrn-Priel platí ustanovení zvláštní části „Karty Pyhrn-Priel“.
 • Při používání digitálního společníka na dovolenou "Franzi" platí ustanovení speciálního dalekohledu "Digitální společník na dovolenou" Franzi"".
 • Při nákupu a používání zaměstnanecké karty platí ustanovení zvláštní části „Karta zaměstnance“.
 • Při použití obrázků platí ustanovení zvláštní sekce „Canto Media Database“.
 • Na všechny smlouvy uzavřené se společnostmi se vztahují ustanovení zvláštní části „B2B podnikání“.

 

2. Nabídky, ceny

Pokud není výslovně upraveno nebo dohodnuto jinak, nabídky společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se mohou změnit (nezávazně) a představují pouze výzvu zákazníkovi k podání nabídky. Pokud není výslovně stanoveno jinak nebo dohodnuto jinak, rozumí se tím, že ceny zahrnují příslušnou zákonnou daň z prodeje, tj. Hrubou, avšak bez nákladů na dopravu a dopravu, které mohou být uvedeny samostatně.


3. Záruka, kompenzace

Pokud není výslovně upraveno nebo dohodnuto jinak, platí zákonná ustanovení o zárukách a náhradách. Nároky na náhradu škody vůči společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou vyloučeny - s výjimkou poškození osob - v případě lehké nedbalosti. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je proto odpovědná pouze v případě úmyslného úmyslu nebo hrubé nedbalosti, s výjimkou úrazu. Pokud je vyloučena odpovědnost společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, vztahuje se to také na její orgány, zaměstnance a další zástupce.

 

4. Poskytování elektronických platforem

4.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH provozuje (zejména na svých webových stránkách) elektronické platformy, zejména portál pro poskytování informací a rezervačních možností týkajících se ubytování, aktivit a dalších prázdninových služeb (dále jen „portál Pyhrn-Priel“) a webový obchod („Webshop“) ) (dále společně jen „platformy“). Tyto platformy jsou poskytovány a provozovány výhradně v němčině. Pokud jsou informace a procesy registrace a objednávání poskytovány v jiných jazycích, jedná se o nezávaznou službu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a neodůvodňuje žádné právní nároky zákazníků.

4.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se snaží zajistit nejvyšší možnou a bezpečnou dostupnost a funkčnost platforem, které provozuje, jakož i zpracování, přenos a zabezpečení dat a udržovat co nejmenší počet narušení a chyb. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH však nedluží za žádnou konkrétní (zejména žádnou trvalou, bezpečnou, bezproblémovou a bezchybnou) dostupnost a funkčnost platforem a žádný úspěch jakéhokoli druhu (např. Neomezený funkční provoz, obchodní transakce nebo určitá použitelnost nebo použitelnost Obsah).

4.3. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH není odpovědná za jakoukoli ztrátu, poškození nebo narušení bezpečnosti dat, ke kterým dojde mimo sféru společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (například při jejich přenosu přes internet).

4.4. Platformy jsou zákazníkům poskytovány a používány bezplatně. U poskytovatelů třetích stran (viz bod 5) se poskytování a používání provádí výměnou za příspěvek na pokrytí nákladů bez komerčního zisku a představuje službu poskytovanou společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH na podporu cestovního ruchu v regionu.

 

5. Služby třetích stran

5.1. Při plnění svých úkolů (zejména na svých platformách) poskytuje společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nezávazné a nekontrolované informace o ubytování, činnostech a dalších prázdninových službách (dále jen „prázdninové služby“) v regionu Pyhrn-Priel, které jsou výhradně jsou inzerovány a nabízeny externími společnostmi, jako jsou příslušní poskytovatelé ubytování, provozovatelé hotelů, poskytovatelé služeb a poskytovatelé (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje pouze platformu pro informace a nabídky od externích poskytovatelů a sama v tomto ohledu nenabízí žádné sváteční služby ani žádné zprostředkovatelské služby. Smlouvy o rezervovaných prázdninových službách jsou proto uzavírány výlučně mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem třetí strany a vedou ke smluvnímu vztahu výhradně mezi zákazníkem a poskytovatelem třetí strany. V tomto ohledu není společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ani smluvním partnerem, ani zprostředkovaným zástupcem zákazníka nebo poskytovatele třetí strany a v žádném případě není odpovědná za plnění předsmluvních, smluvních nebo mimosmluvních povinností zákazníka nebo poskytovatele třetí strany. Poskytovatelé třetích stran také nejsou zástupnými zástupci společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neobdrží žádné platby od poskytovatelů třetích stran za rezervace prázdninových služeb provedené zákazníky u poskytovatelů třetích stran. Poskytovatelé třetích stran pouze přispívají k úhradě nákladů platforem (viz bod 4.4 výše).

5.2. Na smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem třetí strany se vztahují pouze podmínky mezi nimi dohodnuté, včetně platebních podmínek a případných možností výběru a zrušení. Smluvní nároky týkající se prázdninových služeb je proto třeba uplatňovat výlučně vůči poskytovateli třetí strany a jakékoli odstoupení a zrušení smlouvy je třeba deklarovat výhradně poskytovateli třetí strany. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH předá veškerá prohlášení o korespondenci a / nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, která obdrží nebo deklaruje na svých platformách, dotyčnému poskytovateli třetí strany bez jakékoli záruky nebo převzetí jakékoli odpovědnosti, aniž by převzala nebo uznala související právní závazky.

5.3. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepřebírá žádnou záruku, odpovědnost ani odpovědnost za služby zákazníka nebo poskytovatele třetí strany, jakož i za úplnost a správnost informací, popisů, podrobností a dalšího obsahu jakéhokoli druhu (vše stručně „obsah“) poskytovaného poskytovatelé třetích stran a nejsou kontrolováni společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nedrží a nedluží zákazníkovi žádnou kontrolu a kontrolu jakéhokoli druhu na jedné straně, pokud jde o samotné poskytovatele třetích stran, a na druhé straně obsah, který poskytli a umístili na portál Pyhrn-Priel, a - s výjimkou odůvodněných jednotlivých případů - buď Kontroly a kontroly tohoto obsahu.

 

6. Klasifikace ubytování

Mezinárodně běžná klasifikace ubytování podle hvězdiček poskytuje nezávazný údaj o standardu ubytování. Klasifikace ubytování uvedená v dokumentech nebo na platformách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je založena výhradně na příslušném postupu kategorizace odpovědných komor (např. Obchodní komora). Veškerý další obsah je založen na informacích poskytovaných třetími stranami, za které společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost (viz bod 5.3.).


7. Poukazy

7.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabízí zákazníkům nákup poukazů, které lze uplatnit v místech uplatnění uvedených na webových stránkách (dále jen „servisní partneři“). V takovém případě existuje pouze smluvní vztah mezi společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a zákazníkem na nákup poukazů. I v tomto případě neexistuje žádný smluvní vztah mezi společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a zákazníkem, pokud jde o zboží nebo služby, které mají být zakoupeny od zákazníků prostřednictvím poukazu, zejména o prázdninových službách; to je oprávněné pouze tehdy, když jsou poukázky uplatněny mezi zákazníkem a příslušným servisním partnerem. Bod 5 se rovněž vztahuje obdobně na servisní partnery.

7.2. Peněžní uplatnění poukazu nebo jím doložená hodnota je vyloučena.

7.3. Zákazníci mají možnost odstoupit od kupní smlouvy na nákup poukazů, jsou-li splněny podmínky uvedené v Příloze ./A Pokyny k výběru a zrušení, pokud a v rozsahu, v jakém ještě nebyly poukázky uplatněny. V rozsahu, v jakém již byly poukázky uplatněny u servisního partnera, platí výhradně podmínky dohodnuté mezi zákazníkem a servisním partnerem a veškerá práva na odstoupení a odvolání jsou rovněž založena na těchto podmínkách.

 

8. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

8.1. Pokud není se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak, všechna práva duševního vlastnictví (včetně práv průmyslového vlastnictví) zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Zákazník nezíská ani nezíská žádná práva. Zákazníci je mohou používat pouze osobně, v souladu s jejich zamýšleným účelem a neměnným způsobem, v souladu s těmito podmínkami a příslušnými právními ustanoveními. Jakékoli další použití, využívání, změna, duplikace nebo distribuce vyžaduje předchozí výslovný souhlas společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. Pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH výslovně neposkytuje zákazníkovi práva nebo povolení k použití děl ve smyslu § 24 německého autorského zákona ve vztahu k dílům společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH chráněných autorským právem (jako je software, databáze, obsah, plány, skici, brožury, katalogy, prezentace) ve znění pozdějších předpisů („UrhG“) zůstávají užívací práva k těmto dílům v souladu s §§ 14 až 18a UrhG výhradně společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.


9. Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH obsahují informace o ochraně údajů dostupné na jejích webových stránkách pod doménou www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.

 

10. Online platforma pro řešení sporů

10.1. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete na ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele v platném znění („KSchG“) mají příležitost využít tuto platformu k řešení svých sporů. Podle § 19 odst. 3 zákona o alternativním řešení sporů ve znění pozdějších předpisů musí podnikatelé informovat zákazníky příslušných orgánů pro alternativní řešení sporů na papíře nebo na jiném trvalém datovém nosiči, pokud se s nimi ve sporu nemohou dohodnout. Pro online podniky to jsou www.ombudsmann.at a www.vergleichung.or.at.

10.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH tímto prohlašuje, že - pokud neexistuje závazná právní povinnost - se nezúčastní alternativního postupu urovnávání sporů před příslušnými orgány alternativního urovnávání sporů.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Na Billa

Započtení proti pohledávkám společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH s protinávrhy jakéhokoli druhu je vyloučeno, s výjimkou případu platební neschopnosti společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a protinávrhů, které právně souvisejí s pohledávkou společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH , legálně založená nebo uznaná společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. V těchto případech má zákazník možnost započtení.

11.2. Aplikované právo

Tyto podmínky (včetně otázky jejich zahrnutí, jejich platného vytvoření a jejich účinků před a po) podléhají - s výhradou závazných ustanovení země bydliště zákazníků, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu KSchG - výlučně rakouskému právu, s vyloučením kolize zákonů mezinárodního práva soukromého a Konvence OSN o prodeji (CISG).

11.3. Propojené webové stránky

Odkazy na externí webové stránky obsažené na webových stránkách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou zcela mimo kontrolu společnosti Pyhrn-Priel. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nekontroluje propojené webové stránky ani jejich obsah a není vůči zákazníkovi povinna tak činit. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH proto nezaručuje ani nezodpovídá za správnost, úplnost a zákonnost odkazovaných webových stránek a jejich obsahu, za které nese výhradní odpovědnost poskytovatel odkazovaných externích webových stránek nebo jejich obsahu.

11.4. Jazykové odchylky

Pokud jsou tyto podmínky zcela nebo zčásti zpřístupněny v jiných jazycích, nepřebírá společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH žádnou záruku ani odpovědnost za (zakoupený) překlad těchto podmínek do jiných jazyků. V případě jazykových odchylek od podmínek napsaných v jiných jazycích má německá verze přednost před podmínkami napsanými v jiných jazycích.

11.5. Investice

Následující přílohy tvoří nedílnou součást těchto podmínek:

./A Pokyny ke zrušení a zrušení (zákon o ochraně spotřebitele a zákon o dálkovém a zahraničním podnikání)

./B Formulář prohlášení o odstoupení a odvolání (zákon o ochraně spotřebitele a zákon o prodeji na dálku a na dálku)

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

„Používání portálu Pyhrn-Priel“

1. Platnost, předmět

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net (dále jen „Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) funguje na své obecně přístupné webové stránce https: / /www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „webová stránka“) internetový portál s technicko-elektronickým rezervačním systémem pro online rezervace ubytování (zejména hotelů), aktivit a dalších prázdninových služeb (dále jen „zkratka pro„ prázdninové služby “) v Region Pyhrn-Priel („portál Pyhrn-Priel“).

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („VOP“) se vztahují pouze na používání portálu Pyhrn-Priel zákazníky (dále jen „zákazníci“ nebo „genderově neutrální“ zákazník). Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Poskytování portálu Pyhrn-Priel

Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje nezávazné informace o prázdninových službách na svém portálu Pyhrn-Priel zdarma a umožňuje jejich přímou rezervaci u příslušných poskytovatelů ubytování, provozovatelů hotelů, poskytovatelů služeb a poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje pouze portál Pyhrn-Priel a sama nenabízí žádné ubytovací ani prázdninové služby (viz také body 4 a 5 obecné části podmínek).

 

3. Využití portálu Pyhrn-Priel

3.1. Aby mohl zákazník využívat portál Pyhrn-Priel, musí na své náklady splnit nezbytné technické požadavky. Musí nést náklady na přístup k internetu i náklady na připojení mobilních telefonů a internetových operátorů.

3.2. Aby zákazník mohl používat portál Pyhrn-Priel, musí se jednou zaregistrovat pomocí online registračního formuláře na webových stránkách a v případě potřeby souhlasit s podmínkami společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH aktivním kliknutím na odpovídající zaškrtávací políčka Při zpracování určitých osobních údajů, na které by se nevztahovala žádná jiná podmínka zákonnosti ve smyslu čl.6 odst.1 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů). Registrace a používání portálu Pyhrn-Priel jsou pro zákazníka bezplatné.

3.3. K registraci jsou oprávněny pouze plně zákonně způsobilé a oprávněné osoby a osoby, které jednají se souhlasem svých zákonných zástupců. V případě nezletilých osob nebo zákazníků, kteří k tomu nemají oprávnění, musí být zasláno výslovné prohlášení o souhlasu zákonného zástupce společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (kontaktní údaje viz bod 1.1.). V opačném případě není použití portálu Pyhrn-Priel povoleno a společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH tak nesmí dělat. je také oprávněn dočasně zablokovat nebo trvale smazat uživatelský účet zákazníka. V tomto případě dále vznik smluvních vztahů jak se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, tak s poskytovateli třetích stran podléhá existenci takového prohlášení o souhlasu.

3.4. Všechny informace poskytnuté zákazníkem během registrace musí být pravdivé, správné, aktuální a úplné. Zákazník je povinen udržovat registrační údaje aktuální. V případě nesprávných, nesprávných, zastaralých nebo neúplných informací nebo pokud existují oprávněné důvody se domnívat, že informace poskytnuté zákazníkem jsou nesprávné, nesprávné, zastaralé nebo neúplné, je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH oprávněna dočasně ukončit uživatelský účet zákazníka s okamžitou platností a bez předchozího upozornění blokovat nebo trvale mazat a zakázat současné nebo budoucí používání portálu Pyhrn-Priel.

3.5. Každý zákazník může mít pouze jeden uživatelský účet na portálu Pyhrn-Priel a svou registrací potvrdí, že ještě nemá uživatelský účet na portálu Pyhrn-Priel. Uživatelský účet není přenosný.

3.6. Odesláním elektronického vyplněného online registračního formuláře zákazník učiní závaznou nabídku společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH k uzavření smlouvy o používání portálu Pyhrn-Priel. Ihned po registraci obdrží zákazník e-mailem potvrzení o technickém přijetí registrace na serveru Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („potvrzení registrace“). Smlouva mezi (registrovaným) zákazníkem a společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je uzavřena až po odeslání potvrzení registrace.

3.7. Po úspěšné registraci se zákazníkovi automaticky otevře uživatelský účet. Registrovaný zákazník pak může kdykoli získat přístup na portál Pyhrn-Priel zadáním přihlašovacích údajů (e-mailová adresa a heslo, které si vybral).

3.8. Uživatelský účet zákazníka je chráněn před přístupem jiných osob pomocí hesla zvoleného zákazníkem. Zákazník je povinen zacházet se svým heslem důvěrně a zajistit s nezbytnou péčí, aby k němu třetí strany nezískaly přístup. Převod nebo zpřístupnění registračních údajů třetím stranám a / nebo jejich oprávnění k používání uživatelského účtu zákazníka je výslovně zakázáno. Zákazník musí chránit své přihlašovací údaje před neoprávněným přístupem třetích stran, zneužitím nebo podvodným použitím. Zákazník musí společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neprodleně nahlásit jakékoli neoprávněné, zneužívající nebo podvodné použití svého uživatelského účtu a podezření, že by jeho uživatelský účet mohl být vystaven takovému riziku (kontaktní údaje viz bod 1.1.) A přiřadit své heslo změnit.

3.9. Při používání portálu Pyhrn-Priel je zákazník vždy trvale přihlášen („měkké přihlášení“), dokud se aktivně neodhlásí pomocí tlačítka pro odhlášení nebo neodstraní příslušné soubory cookie prohlížeče. Zákazníkovi se doporučuje, že existuje obecné riziko, že třetí strany budou mít přístup k jeho uživatelskému účtu a všem osobním údajům v něm uloženým, pokud mají registrované zařízení zákazníka a že registrované zařízení může mít data na pozadí i bez jeho aktivního používání výměny se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, přičemž lze využívat a snižovat objem dat dostupný zákazníkovi od jeho poskytovatele internetu. Zákazníkovi se proto doporučuje aktivně se odhlásit po každém použití portálu Pyhrn-Priel aktivním kliknutím na tlačítko odhlášení.

3.10. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je oprávněna dočasně zablokovat nebo trvale smazat uživatelský účet zákazníka s okamžitou platností a bez předchozího upozornění, pokud existuje závažný důvod (např. Podezření na neoprávněné, zneužívající nebo podvodné použití).

 

4. Rezervace, ceny

4.1. Pokud si zákazník přeje rezervovat sváteční službu na portálu Pyhrn-Priel, dává - po poskytnutí určitých osobních údajů požadovaných pro plnění smlouvy v on-line rezervačním formuláři a po souhlasu s podmínkami poskytovatele třetí strany, zejména s jeho platebními a storno podmínkami - aktivním Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ na konci rezervačního formuláře učiníte závaznou nabídku příslušnému poskytovateli třetí strany uzavřít poplatkovou smlouvu na prázdninové služby vybrané zákazníkem za podmínek poskytovatele třetí strany.

4.2. Bezprostředně po dokončení procesu rezervace obdrží zákazník e-mailem potvrzení technického přijetí požadavku na rezervaci na serveru poskytovatele třetí strany. Smlouva o rekreační službě rezervovaná zákazníkem je však uzavřena až poté, co příslušný poskytovatel třetí strany odešle potvrzení rezervace. Potvrzení rezervace je zákazníkovi zasláno e-mailem a - dle volby zákazníka - také faxem nebo SMS.

4.3. Zákazníkovi se doporučuje provést příslušná nastavení ve svém e-mailovém účtu (zejména filtr doručené pošty a spam), aby bylo zajištěno, že e-maily odesílané na e-mailovou adresu, kterou zaregistroval, se k němu mohou dostat.

4.4. Informace o ceně na portálu Pyhrn-Priel pocházejí výhradně od příslušného poskytovatele třetí strany. Platba se provádí přímo poskytovateli třetí strany.


5. Zrušení

5.1. Pokud je zrušení rezervované prázdninové služby možné prostřednictvím portálu Pyhrn-Priel, je v případě zrušení ze strany zákazníka přiděleno číslo automatického zrušení a zrušení je automaticky předáno příslušnému poskytovateli třetí strany, takže konečné zrušení prázdninové služby je provedeno nebo potvrzeno příslušným poskytovatelem třetí strany .

5.2. Aby se zabránilo zneužití rezervačního systému na portálu Pyhrn-Priel a zbytečně nezatěžoval poskytovatele třetích stran nesprávnými rezervacemi, vyhrazuje si Pyhrn-Priel Tourismus GmbH právo, v rozporu s body 3 a 5.1, provést rezervaci v jednotlivých případech v koordinaci s poskytovatelem třetí strany technicky zrušit prostřednictvím portálu Pyhrn-Priel, pokud existuje podezření na zneužití a kontakt se zákazníkem není možný nebo selže. V těchto případech je rezervace zrušena pouze technicky prostřednictvím portálu Pyhrn-Priel společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a další zpracování zrušení provádí poskytovatel třetí strany. Po zrušení nevzniká nárok na poskytování rezervované sváteční služby poskytovatelem třetí strany.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

„Webový obchod“

1. Předmět a platnost

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net (dále jen „Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) funguje na své obecně přístupné webové stránce https: / /www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at („webová stránka“) webový obchod pro prodej zboží a služeb (dále jen „webový obchod“).

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („VOP“) se vztahují pouze na používání internetového obchodu zákazníky (dále jen „zákazník“ nebo „genderově neutrální“ zákazník). Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Nabídka, uzavření smlouvy ve webovém obchodě

2.1. Všechny nabídky společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ve webovém obchodě jsou omezeny na dostupnost zboží a je třeba je chápat pouze jako výzvu k zadání objednávky. U objednávky zákazníka souhlas s Všeobecnými podmínkami společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a v případě potřeby se zpracováním určitých osobních údajů, na které se nevztahuje žádná další podmínka zákonnosti ve smyslu čl.6 odst.1 nařízení (EU) 2016/679 (ochrana údajů Základní nařízení). Zákazník uděluje výše uvedené souhlasy aktivním kliknutím na odpovídající zaškrtávací políčka a pouze objednávka, která je poté odeslána kliknutím na tlačítko „Objednávka podléhá platbě“ na konci objednávkového procesu, představuje právně závaznou nabídku.

2.2. Smlouva je uzavřena až po výslovném souhlasu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. K přijetí společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH dochází zasláním potvrzení objednávky do čtyř pracovních dnů, přičemž sobota se nepočítá jako pracovní den, nebo přímým odesláním zboží. Automatické potvrzení přijetí e-mailem, ve kterém je znovu uvedena objednávka zákazníka, pouze dokumentuje technické potvrzení nebo přijetí objednávky zákazníka v Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a dosud nepředstavuje přijetí.

2.3. Následné žádosti o změny lze provést pouze ve výjimečných případech a pro odpovídající samostatnou úhradu nákladů - aniž by zákazník měl právní nárok.

 

3. Ceny, platební podmínky, dodání

3.1. Pokud nebudou ve webovém obchodě výslovně uvedeny jiné částky, budou účtovány následující paušální náklady na doručení a dopravu:

3.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje své služby prostřednictvím webového obchodu pouze za platbu předem nebo s okamžitou platbou po dokončení procesu objednávky.

3.3. Faktury od společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou splatné okamžitě po dokončení procesu objednávky, bez poplatků a srážek. K dodání objednaného zboží dochází až po obdržení celé částky na fakturu na bankovní účet společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pokud není po zaplacení uzavřena žádná smlouva z důvodu nepřijetí společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (např. Protože již není k dispozici objednané zboží nebo objednané množství), bude společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH okamžitě vrácena částka. Pokud zboží uvedené zákazníkem v objednávce není k dispozici pouze dočasně, společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH o tom zákazníka informuje v potvrzení objednávky. Pokud se dodávka opozdí o více než dva týdny, má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Pokud není všechno požadované zboží na skladě, a proto jej nelze dodat okamžitě, jsou povoleny dílčí dodávky. V takovém případě jsou následné dodávky zdarma.

3.4. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH v současné době přijímá následující platební metody (i) kreditní karta, (ii) PayPal a (iii) okamžitý převod.

3.5. Odeslání probíhá pomocí standardních poskytovatelů přepravních služeb (například Österreichische Post AG). Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zboží doručeno přepravci.

3.6. Provozní přerušení a události vyšší moci, jakož i další události mimo sféru vlivu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, zejména zpoždění dodávek od dodavatelů na více než dva týdny, opravňují společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH k odstoupení od smlouvy z důvodu části, která dosud nebyla splněna.

 

4. Výhrada vlastnictví

4.1. Zboží zůstává majetkem společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, dokud nebude plně uhrazena kupní cena a veškeré náklady a výdaje. Zpětný prodej je povolen pouze tehdy, pokud o tom byla společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH včas informována s uvedením jména a přesné obchodní adresy kupujícího a společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH s prodejem výslovně souhlasí.

4.2. V případě prodlení s platbou je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH oprávněna uplatnit svá práva z výhrady vlastnictví. Uplatnění výhrady vlastnictví společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže by společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH výslovně prohlásila odstoupení od smlouvy.


5. Výchozí při přijetí

Pokud je zákazník v prodlení s přijetím, má Pyhrn-Priel Tourismus GmbH právo odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené lhůty a po odstoupení zboží dále prodat. V případě, že společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH využije tohoto práva na odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nahradit náklady vzniklé paušální náhradou ve výši 10% z částky na faktuře, která podléhá soudní moderaci. platit. Uplatňování dalších škod zůstává nedotčeno.

„Pyhrn-Priel-Cards“

1. Platnost, předmět

1.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net („Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) poskytuje různé (slevové) karty („Pyhrn -Priel-Cards) zákazníkům, kteří si je mohou zakoupit a používat za následujících podmínek.

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („VOP“) se vztahují pouze na nákup a používání karet Pyhrn-Priel Cards zákazníkem (dále jen „zákazníci“ nebo individuálně genderově neutrální „zákazník“). . Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Obsah služby, tarify

Karty Pyhrn-Priel, které v současné době vydává společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, včetně obsahu služby a tarifů, jsou zveřejněny v servisní brožuře, která je přístupná elektronicky na adrese „www.pyhrn-priel-card.at“. V servisní brožuře je regulován zejména podrobný popis příslušných karet Pyhrn-Priel, zdroje dodávek, rozsah služeb, doba platnosti nebo podmínky platnosti, související služby a slevy pro různé věkové skupiny, ceny a servisní partneři.

 

3. Použití, nepřenositelnost, zneužívání

3.1. Pro získání výhod karty předloží držitel karty svoji kartu Pyhrn-Priel. Servisní partner zkontroluje platnost a identitu karty pomocí akceptačního zařízení nebo jednoduché vizuální kontroly s poznámkou o čísle karty a jménu držitele. Držitel karty je povinen na požádání předložit platný průkaz totožnosti s fotografií, jinak mu může být odmítnuto bezplatné použití.

3.2. Karty Pyhrn-Priel jsou nepřenosné a smí je používat pouze osoba, jejíž jméno a identifikační číslo jsou na kartě. Pokud kartu Pyhrn-Priel nepoužíváte, nelze požadovat ani poskytovat žádnou náhradu.

3.3. V případě zneužití nebo podezření na zneužití jsou servisní partneři oprávněni nebo povinni zadržet kartu bez výměny. V případě zneužití nebo oprávněného podezření na nesprávné použití lze podat zprávu. V případě krádeže nebo ztráty je držitel karty povinen neprodleně nahlásit tento incident společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (kontaktní údaje viz část 1.1.). Neexistuje žádný nárok na výměnu karty nebo snížení kupní ceny.


4. Servisní partner

4.1. Všichni servisní partneři uvedení v servisní brožuře se zavázali poskytovat držitelům karet Pyhrn-Priel služby označené pro příslušné karty Pyhrn-Priel bez omezení, pokud jde o čas a množství, v souladu s jejich vlastními všeobecnými přepravními podmínkami.

4.2. Body 4 a 5 obecné části Všeobecných podmínek se použijí odpovídajícím způsobem. Dále je třeba poznamenat, že provozní a otevírací doba některých servisních partnerů, zejména kvůli počasí a sezónním okolnostem, nepokrývá celé období karetní sezóny. U některých servisních partnerů může z důvodu kapacity trvat delší čekací doba.

 

5. Poškození, ztráta

5.1. V případě poškození nebo technických závad na kartě Pyhrn-Priel se zákazník může obrátit na servisního partnera nebo na kterýkoli oficiální vydávající úřad, který poškozenou kartu vymění.

5.2. Pokud dojde ke ztrátě karty, musíte o tom neprodleně informovat společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pokud je karta znovu vydána, ztrácí platnost s okamžitou platností. Poplatek za opětovné vydání karty Pyhrn-Priel Card je uveden v servisní brožuře nebo na www.pyhrn-priel-card.at.

 

 

Digitální prázdninový společník "Franzi"

1. Platnost, předmět

1.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstrasse 2, 4580 Windischgarsten, email: info@pyhrn-priel.net („Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“), jako poskytovatel služeb ve smyslu § 16 Zákon o elektronickém obchodu o službě digitálního doprovodu na dovolenou (dále jen „Franzi“), jejímž prostřednictvím jsou řádně registrovaní účastníci (dále jen „zákazníci“ nebo individuálně genderově neutrální „zákazník“) prostřednictvím svých terminálových informací a služeb Pyhrn- Priel Tourismus GmbH může využít.

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných obchodních podmínek Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("VOP") se vztahují pouze na použití Franzi.

1.3. Následující obchodní podmínky upravují poskytování služeb Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a využívání těchto služeb řádně registrovanými zákazníky.

1.4. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, a to i v rámci stávajících smluvních vztahů. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH bude zákazníka o takových změnách informovat nejméně 30 kalendářních dnů před plánovanou účinností změn. Pokud zákazník nevznese námitky proti těmto změnám do 30 dnů od obdržení oznámení a bude pokračovat v užívání služeb i po uplynutí lhůty pro podání námitek, budou změny považovány za účinné odsouhlasené. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH v oznámení o změně informuje zákazníka o jeho právu vznést námitku, odpovídajících lhůtách pro jeho uplatnění a právních důsledcích nedodržení.

2. Přihlášení k účasti, nakládání s přístupovými údaji, ukončení účasti

2.1. Každé použití Progressive Web App od Franzi vyžaduje, aby se zákazník zaregistroval. Registrovat se můžete zadáním své e-mailové adresy, individuálního uživatelského jména a hesla. Kontaktní údaje a další informace požadované provozovatelem během procesu registrace musí zákazník poskytnout úplně a správně. Franzi je k dispozici pouze fyzickým osobám pro jejich výhradně soukromé použití.

2.2. Poté, co zákazník zadá všechny registrační údaje, zkontroluje Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jejich úplnost a věrohodnost. Pokud jsou informace z pohledu Pyhrn-Priel Tourismus GmbH správné a z pohledu Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neexistují žádné jiné obavy, Pyhrn-Priel Tourismus GmbH umožňuje přístup. Po aktivaci přístupu je zákazník oprávněn používat Franzi v rámci těchto podmínek až do příslušného odhlášení.

2.3. Přístupové údaje včetně hesla musí zákazník uchovávat v tajnosti a nesmí je zpřístupňovat neoprávněným třetím osobám.

2.4. Je také výhradní odpovědností zákazníka zajistit, aby přístup k Franzi a používání služeb dostupných na Progresivní webové aplikaci bylo prováděno pouze zákazníkem nebo jimi pověřenými osobami. Je-li třeba se obávat, že neoprávněné třetí osoby mají nebo se dozvědí o přístupových údajích zákazníka, musí být společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neprodleně informována.

2.5. Zákazník je povinen udržovat své údaje (včetně kontaktních údajů) aktuální. Pokud se poskytnuté údaje během doby účasti změní, je zákazník povinen neprodleně informovat provozovatele.

3. Služby a obsah na digitálním společníkovi na dovolenou

3.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje zákazníkovi na Franzi různé informace a služby pro dočasné použití. Takovými službami může být např. zpřístupňování dat, informací a jiného obsahu (dále společně jen „obsah“), jakož i možnost předávání určitých údajů třetím stranám (hlášení hostů).

3.2. Obsah a rozsah služeb se určuje podle příslušných smluvních ujednání, jinak podle funkcí aktuálně dostupných na digitálním společníkovi na dovolenou.

3.3. Služby dostupné na Franzi mohou zahrnovat také služby od poskytovatelů třetích stran (např. poskytovatelů služeb), ke kterým Pyhrn-Priel Tourismus GmbH pouze poskytuje přístup. Pro využívání takových služeb - které jsou označeny jako služby třetích stran - se na tyto VOP mohou vztahovat odlišná nebo doplňková ustanovení, na která se bude Pyhrn-Priel Tourismus GmbH odvolávat.

3.4. Oprávnění k využívání služeb dostupných na Franzi existuje pouze v rámci technických a provozních možností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se snaží zajistit, aby její služby bylo možné využívat s co nejmenšími výpadky. V důsledku technických poruch (např. přerušení dodávky proudu, hardwarové a softwarové chyby, technické problémy na datových linkách) však může docházet k dočasným omezením nebo přerušením.

3.5. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je oprávněna kdykoli změnit služby poskytované na Franzi, zpřístupnit nové služby a přerušit poskytování služeb. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH bude brát v úvahu oprávněné zájmy zákazníků.

4. Ochrana obsahu, odpovědnost za obsah třetích stran

4.1. Obsah dostupný na Franzi je zásadně chráněn autorským právem nebo jinými ochrannými právy a je majetkem společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, ostatních zákazníků nebo jiných třetích stran, které příslušný obsah zpřístupnily. Kompilace obsahu jako taková je chráněna nanejvýš jako databáze nebo databázové dílo. Zákazník může tento obsah používat pouze v souladu s těmito podmínkami a v rámci uvedeném na portálu.

4.2. Obsah dostupný na Franzi pochází částečně od Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a částečně od jiných třetích stran. Obsah od jiných třetích stran je níže souhrnně označován jako „obsah třetích stran“. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nekontroluje úplnost, správnost, zákonnost a aktuálnost obsahu třetích stran v případě obsahu třetích stran. To platí i pro kvalitu obsahu třetích stran a jeho vhodnost pro konkrétní účel.

4.3. Pokud není v těchto podmínkách nebo na Franzi výslovně povoleno další použití nebo pokud není na Franzi umožněno odpovídající funkcí, může zákazník přistupovat a zobrazovat obsah dostupný na Franzi online pouze pro osobní účely. Toto právo užívání je omezeno na dobu trvání smluvní účasti ve Franzi; zákazníkovi je zakázáno upravovat, měnit, překládat, ukazovat nebo předvádět, zveřejňovat, vystavovat, rozmnožovat nebo distribuovat obsah dostupný na Franzi jako celek nebo jeho část. Rovněž je zakázáno odstraňovat nebo měnit upozornění na autorská práva, loga a další značky nebo ochranná upozornění.

4.4. Zákazník je oprávněn stahovat a tisknout obsah pouze v případě, že existuje možnost stažení nebo tisku na Franzi jako funkcionalita.

5. Rozsah povoleného užívání, sledování aktivit užívání

5.1. Užívací právo zákazníka je omezeno na přístup k Franzi a na využívání služeb dostupných na Franzi v rámci ustanovení těchto VOP.

5.2. Zákazník odpovídá za vytvoření technických požadavků nezbytných pro smluvní využívání služeb v oblasti odpovědnosti zákazníka. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nedluží v tomto ohledu žádné rady.

5.3. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH upozorňuje na to, že uživatelskou činnost zákazníka lze sledovat v rozsahu povoleném zákonem. Patří sem také protokolování údajů o IP připojení a jejich vyhodnocování v případě konkrétního podezření na porušení těchto podmínek a/nebo konkrétního podezření na přítomnost jiného protiprávního jednání nebo trestného činu.

6. Zakázané činnosti

6.1. Zákazníkovi je zakázána jakákoliv činnost na Franziru nebo v souvislosti s ním, která porušuje platné zákony nebo práva třetích osob. Zákazníkovi je zejména zakázáno:

 • zveřejňování, šíření, nabízení a propagace obsahu, služeb a/nebo produktů, které porušují zákon o ochraně dat a/nebo jiný zákon porušující a/nebo podvodné;
 • používání obsahu, který uráží nebo pomlouvá jiné zákazníky nebo třetí strany nebo který jinak porušuje jejich práva;
 • používání, poskytování a distribuce obsahu, služeb a/nebo produktů, které jsou právně chráněny nebo zatíženy právy třetích stran (např. autorským právem), aniž by k tomu byly výslovně oprávněny.

6.2. Dále, bez ohledu na možné porušení zákona, je zákazníkovi při vkládání vlastního obsahu na Franzi nebo při komunikaci s ostatními účastníky zakázána následující činnost:

 • šíření virů, trojských koní a dalších škodlivých souborů;
 • zasílání nevyžádané nebo nevyžádané pošty a řetězových dopisů;
 • obtěžování jiných zákazníků, například prostřednictvím vícenásobného osobního kontaktu bez nebo proti reakci druhého zákazníka, jakož i propagace nebo podpora takového obtěžování;
 • vyzývání ostatních zákazníků, aby zveřejnili hesla nebo osobní údaje pro komerční nebo nezákonné nebo nezákonné účely;
 • šíření a/nebo veřejná reprodukce obsahu dostupného na portálu, pokud to není zákazníkovi výslovně povoleno příslušným autorem nebo není výslovně zpřístupněno jako funkce na Franzi;
 • šíření sugestivního, urážlivého, sexuálně ovlivněného, ​​obscénního nebo hanlivého obsahu nebo komunikace, jakož i takového obsahu nebo komunikace, která je vhodná k propagaci nebo podpoře rasismu, fanatismu, nenávisti, fyzického násilí nebo nezákonných činů (v každém případě výslovně nebo implicitně) ).

6.3. Zákazníkovi je rovněž zakázáno jakékoli jednání, které by mohlo narušit hladký provoz společnosti Franzi.

6.4. Pokud se zákazník dozví o nezákonném, zneužívajícím, mimosmluvním nebo jinak neoprávněném použití Franzi, bude kontaktovat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poté proces prozkoumá a v případě potřeby podnikne podle vlastního uvážení příslušné kroky.

6.5. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je při podezření na protiprávní nebo kriminální jednání oprávněna a případně i povinna přezkoumat činnost zákazníka a případně zahájit vhodné právní kroky. To může zahrnovat i postoupení věci státnímu zastupitelství.

7. Blokování přístupu

7.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH může dočasně nebo trvale zablokovat přístup zákazníka k Franzi, pokud existují konkrétní náznaky, že zákazník porušil nebo porušil tyto podmínky a/nebo platné zákony, nebo pokud je Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jinak oprávněná Má zájem o blokování. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH při rozhodování o blokaci přiměřeně zohlední oprávněné zájmy zákazníka.

7.2. V případě dočasného nebo trvalého zablokování Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zablokuje přístupové oprávnění a informuje o tom zákazníka e-mailem.

7.3. V případě dočasného zablokování Pyhrn-Priel Tourismus GmbH po uplynutí doby blokování znovu aktivuje přístupové oprávnění a informuje o tom zákazníka e-mailem. Trvale zablokované oprávnění k přístupu nelze obnovit. Trvale zakázaní lidé jsou trvale vyloučeni z účasti na Franzi.

8. Omezení odpovědnosti

8.1. Utrpí-li zákazník při využívání služeb poskytovaných Franzi škodu, odpovídá Pyhrn-Priel Tourismus GmbH pouze v rozsahu, v jakém byla škoda zákazníka způsobena používáním obsahu a/nebo služeb v souladu se smlouvou, a to pouze v případ úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. V případech lehce nedbalého porušení pouze nepodstatných smluvních povinností nenese Pyhrn-Priel Tourismus GmbH odpovědnost. Odpovědnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH za škody způsobené lehkou nedbalostí je mimochodem omezena na škody, které lze obvykle očekávat v rámci příslušného smluvního vztahu (předvídatelné škody typické pro smlouvu). To platí i pro mírně nedbalé porušení povinností ze strany zákonných zástupců, jednatelů nebo zástupců společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, všechna prohlášení učiněná v souvislosti s účastí na Franzi musí být předložena písemně nebo e-mailem. E-mailová adresa společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je info@pyhrn-priel.net. Poštovní adresa společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten. Vyhrazujeme si právo na změny kontaktních údajů. V případě takové změny o tom Pyhrn-Priel Tourismus GmbH informuje účastníka.

9.2. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neúčinným, nebude to mít vliv na právní platnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se za dohodnuté považuje účinné ustanovení, které se nejvíce blíží ekonomickému záměru stran.

9.3. Tyto obchodní podmínky podléhají rakouskému právu s výjimkou Konvence OSN o prodeji (Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG).

9.4. Výhradním místem soudu pro všechny spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi je, pokud je taková dohoda o místu soudní příslušnosti přípustná, sídlo společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

 

 

ZVLÁŠTNÍ DÍL

"Karta zaměstnance"

 1. Platnost, předmět
  1.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, email: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") vydává tzv. "kartu zaměstnance", která opravňuje zaměstnance zaměstnaní zaměstnavateli v regionu Pyhrn-Priel (dále jen „zaměstnanci“ genderově neutrálním způsobem) využívat zvýhodněné nebo bezplatné služby ve smyslu „balíčku“ v regionu Pyhrn-Priel po dobu trvání jejich příslušné zaměstnání. Tímto způsobem má dojít k posílení cestovního ruchu v regionu, ale také k posílení loajality zákazníků v detailech.
  1.2. Následující ustanovení této zvláštní části Všeobecných obchodních podmínek Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (dále jen „VOP“) se vztahují pouze na nákup a používání zaměstnanecké karty zákazníky (dále jen „zákazníci“ nebo individuálně genderově neutrální „zákazník“ ). Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádná ustanovení, platí ustanovení obecné části VOP.
 2. Obsah služeb, tarify
  Zaměstnanecké karty, které aktuálně vydává Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, spolu s obsahem služeb a tarify jsou zveřejněny v servisní brožuře, která je dostupná elektronicky na „www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/mitarbeiterkarte“. V servisní brožuře je upraven zejména bližší popis zaměstnanecké karty, zdroje zásobování, rozsah služeb, doba platnosti nebo podmínky platnosti, související služby a slevy, ceny a servisní partneři.
 3. Použití, nepřenositelnost, zneužití
  3.1. Pro získání výhod karty se držitel karty prokáže svou zaměstnaneckou kartou. Servisní partner zkontroluje platnost a identitu karty pomocí akceptačního zařízení nebo jednoduše vizuální kontrolou, přičemž si poznamená číslo karty a jméno majitele. Držitel karty je povinen na požádání předložit platný průkaz totožnosti s fotografií, v opačném případě může být bezplatné použití odepřeno.
  3.2. Zaměstnanecká karta je nepřenosná a může ji používat pouze osoba, jejíž jméno a identifikační číslo je na kartě uvedeno. V případě nevyužití zaměstnanecké karty nelze požadovat ani poskytnout náhradu.
  3.3. V případě zneužití nebo podezření na zneužití jsou servisní partneři oprávněni nebo povinni kartu zadržet bez výměny. V případě zneužití nebo důvodného podezření na zneužití lze podat stížnost. V případě odcizení nebo ztráty je držitel karty povinen tuto událost neprodleně nahlásit společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (kontaktní údaje viz bod 1.1.). Na výměnu karty ani na snížení kupní ceny není nárok.
 4. Servisní partner
  4.1. Všichni servisní partneři uvedení v servisní brožuře se zavázali poskytovat držitelům zaměstnanecké karty neomezenou dobu a množství služeb vyznačených na příslušné zaměstnanecké kartě v souladu a s přihlédnutím k jejich vlastním všeobecným přepravním a obchodním podmínkám.
  4.2. Přiměřeně platí body 4. a 5. obecné části Všeobecných obchodních podmínek. Dále upozorňujeme, že provozní a otevírací doba některých servisních partnerů může být omezena, zejména z důvodu počasí a sezónních okolností. Někteří servisní partneři mohou mít z kapacitních důvodů delší čekací doby.
 5. Poškození, ztráta
  5.1. Pokud je zaměstnanecká karta poškozena nebo má technické závady, může zákazník kontaktovat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, která poškozenou kartu vymění.
  5.2. V případě ztráty karty je nutné neprodleně informovat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Po novém vydání ztrácí ztracená karta s okamžitou platností platnost. Poplatek, který může vzniknout za opětovné vydání zaměstnanecké karty, je uveden v servisní brožuře nebo na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/mitarbeiterkarte.

„B2B-Geschäfte“

1. Platnost a předmět

1.1. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek („VOP“) společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstrasse 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net („Pyhrn-Priel“ Tourismus GmbH “) se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a smluvními partnery, kteří jsou podnikateli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele v platném znění („ KSchG “) (dále jen„ společnosti “).

1.2. Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Poskytování služeb

Společnost musí poskytovat své služby v souladu se smlouvou a v souladu se stavem techniky nebo podle pravidel umění (lege artis). Dohodnutý poplatek je zaplacen až poté, co společnost poskytla všechny služby v souladu se smlouvou (plnění smlouvy) a po vystavení a předložení faktury s nárokem na odpočet daně na vstupu (v souladu se zákonem o DPH) společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

 

3. Předčasné ukončení smluv

3.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je oprávněna vypovědět smlouvy jakéhokoli druhu (včetně smluv o dílo a služeb, jakož i neomezených a na dobu neurčitou trvajících závazků) bez ohledu na dohody uzavřené se společností, a to ještě předtím, než je společnost plně splní a před objektivním důvodem s okamžitou platností před uplynutím lhůty. . Existuje faktický důvod, například pokud je společnost v prodlení se svým výkonem, kvalita výkonu společnosti je důvodem k reklamaci, zákazník společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH není spokojen s výkonem společnosti, je to předvídatelné, že společnost neposkytne službu v souladu se smlouvou, společnost neposkytuje nezbytnou součinnost a spolupráci se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nebo jinými dodavateli zcela nebo zčásti, nebo existují další důvody, proč společnost poskytuje kvalitní, bezchybné, spolehlivé a přesné služby jsou škodlivé.

3.2. Pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH prohlásí ukončení smlouvy z objektivních důvodů, má společnost nárok na sjednanou odměnu za služby poskytované do té doby v poměru, který odpovídá poměru provizí za služby skutečně poskytované společností. Jakékoli další nároky společnosti jsou výslovně vyloučeny.


4. Záruka, odpovědnost

4.1. Bez ohledu na zákonná ustanovení platí po celou dobu záruční doby domněnka v souladu s § 924 věta 2 Obecného občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů („ABGB“), že vada již existovala v době dodání, pokud to nesouvisí s povahou věci nebo Neslučitelné pro nedostatek. V případě závad je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH také oprávněna po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté společnosti, kromě zákonných opatření v případě selhání a záruky, nechat na náklady společnosti provést službu jinou společností podle svého výběru.

4.2. Povinnosti přezkoumání a oznámení nebo povinnosti společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (včetně jejich právních důsledků) standardizované v §§ 377 f korporátního zákoníku v aktuálně platném znění nebo v jiných zákonných ustanoveních jsou výslovně vyloučeny. Nároky společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH na záruku, náhradu škody a chybu týkající se absence vad dodávky proto zůstávají v platnosti i bez oznámení vad. Převzetí služeb společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (i když se jedná o zjevné vady) a platby společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepředstavují uznání, že dodávka neobsahuje vady, ani vzdání se nároků.

4.3. Pokud tím není porušeno kogentní právo, je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH odpovědná za náhradu škody, kterou způsobila společnosti v souvislosti se smlouvou, pouze v případě, že tato škoda byla způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslem . Omezení odpovědnosti se nevztahují na náhradu škody na zdraví. Společnost nese důkazní břemeno o existenci zavinění ze strany společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nebo jejích zástupců. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neručí za následné škody, nemateriální a nepřímé škody nebo ušlý zisk. Pokud je vyloučena odpovědnost společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, vztahuje se to také na její zástupce, zaměstnance a další zástupce.

 

5. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

5.1. Společnost poskytuje společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH všechna díla chráněná autorskými právy ve smyslu pozdějšího autorského zákona (dále jen „UrhG“) vytvořená společností, získaná společností, zpřístupněná nebo zpřístupněná společností a nahraná na její platformy jménem společnosti. ) prostorově, věcně a časově neomezené užívací právo ve smyslu § 24 odst. 1 věty 2 UrhG, takže Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je výlučně oprávněn (ale není povinen) užívat díla jednotlivě nebo vše podle §§ 14 až 18a UrhG používat typy vykořisťování vyhrazené autorovi, jakož i všechny budoucí typy vykořisťování, zejména pro prodejní, reklamní a marketingové účely. Pokud je společnost samotným autorem, vzdává se autorského označení v souladu s § 20 UrhG.

5.2. Společnost zaručuje, že na udělení práv společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se vztahují odpovídající práva (autorská práva, využití, licence nebo použití) a že díla neobsahují žádná práva třetích stran, která by mohla být použita Vyloučit nebo omezit společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost drží společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zcela neškodnou a neškodnou pro případ mimosoudního nebo soudního uplatnění nároků třetích stran.


6. Smluvní vztahy se servisními partnery pro poukázky

6.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabízí zákazníkům poukázky na prodej, které lze uplatnit v místech uplatnění uvedených na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „servisní partneři“). Servisní partner je povinen přijímat poukázky v platebních transakcích jako hotovost. Uplatnění v hotovosti však není možné.

6.2. V případě reklamace zákazníka vůči společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH z důvodu neoprávněného odmítnutí převzít poukázky servisním partnerem, musí servisní partner zajistit, aby společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH byla neškodná a neškodná. To zahrnuje také veškeré škody a náklady (právní poplatky, bankovní poplatky atd.), Které v této souvislosti vzniknou společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

6.3. Pokud zákazník odstoupí od obchodu se servisním partnerem po zakoupení poukazu v souladu s ustanoveními zákona o dálkovém a zahraničním podnikání („FAGG“), servisní partner se zavazuje převzít zpět zboží zakoupené zákazníkem a převést odpovídající částku na Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Pyhrn-Priel Tourismus GmbH měla částky již předat servisnímu partnerovi. U již zakoupených služeb je situace odlišná. Zákaznické právo na odstoupení je vyloučeno a společnost nemá žádnou povinnost převzít zboží zpět nebo jej vrátit.

 

5. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

5.1. Společnost poskytuje společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH všechna díla chráněná autorskými právy ve smyslu pozdějšího autorského zákona (dále jen „UrhG“) vytvořená společností, získaná společností, zpřístupněná nebo zpřístupněná společností a nahraná na její platformy jménem společnosti. ) prostorově, věcně a časově neomezené užívací právo ve smyslu § 24 odst. 1 věty 2 UrhG, takže Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je výlučně oprávněn (ale není povinen) užívat díla jednotlivě nebo vše podle §§ 14 až 18a UrhG používat typy vykořisťování vyhrazené autorovi, jakož i všechny budoucí typy vykořisťování, zejména pro prodejní, reklamní a marketingové účely. Pokud je společnost samotným autorem, vzdává se autorského označení v souladu s § 20 UrhG.

5.2. Společnost zaručuje, že na udělení práv společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se vztahují odpovídající práva (autorská práva, využití, licence nebo použití) a že díla neobsahují žádná práva třetích stran, která by mohla být použita Vyloučit nebo omezit společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost drží společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zcela neškodnou a neškodnou pro případ mimosoudního nebo soudního uplatnění nároků třetích stran.


6. Smluvní vztahy se servisními partnery pro poukázky

6.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabízí zákazníkům poukázky na prodej, které lze uplatnit v místech uplatnění uvedených na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „servisní partneři“). Servisní partner je povinen přijímat poukázky v platebních transakcích jako hotovost. Uplatnění v hotovosti však není možné.

6.2. V případě reklamace zákazníka vůči společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH z důvodu neoprávněného odmítnutí převzít poukázky servisním partnerem, musí servisní partner zajistit, aby společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH byla neškodná a neškodná. To zahrnuje také veškeré škody a náklady (právní poplatky, bankovní poplatky atd.), Které v této souvislosti vzniknou společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

6.3. Pokud zákazník odstoupí od obchodu se servisním partnerem po zakoupení poukazu v souladu s ustanoveními zákona o dálkovém a zahraničním podnikání („FAGG“), servisní partner se zavazuje převzít zpět zboží zakoupené zákazníkem a převést odpovídající částku na Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Pyhrn-Priel Tourismus GmbH měla částky již předat servisnímu partnerovi. U již zakoupených služeb je situace odlišná. Zákaznické právo na odstoupení je vyloučeno a společnost nemá žádnou povinnost převzít zboží zpět nebo jej vrátit.

5. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

5.1. Společnost poskytuje společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH všechna díla chráněná autorskými právy ve smyslu pozdějšího autorského zákona (dále jen „UrhG“) vytvořená společností, získaná společností, zpřístupněná nebo zpřístupněná společností a nahraná na její platformy jménem společnosti. ) prostorově, věcně a časově neomezené užívací právo ve smyslu § 24 odst. 1 věty 2 UrhG, takže Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je výlučně oprávněn (ale není povinen) užívat díla jednotlivě nebo vše podle §§ 14 až 18a UrhG používat typy vykořisťování vyhrazené autorovi, jakož i všechny budoucí typy vykořisťování, zejména pro prodejní, reklamní a marketingové účely. Pokud je společnost samotným autorem, vzdává se autorského označení v souladu s § 20 UrhG.

5.2. Společnost zaručuje, že na udělení práv společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se vztahují odpovídající práva (autorská práva, využití, licence nebo použití) a že díla neobsahují žádná práva třetích stran, která by mohla být použita Vyloučit nebo omezit společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost drží společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zcela neškodnou a neškodnou pro případ mimosoudního nebo soudního uplatnění nároků třetích stran.


6. Smluvní vztahy se servisními partnery pro poukázky

6.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabízí zákazníkům poukázky na prodej, které lze uplatnit v místech uplatnění uvedených na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „servisní partneři“). Servisní partner je povinen přijímat poukázky v platebních transakcích jako hotovost. Uplatnění v hotovosti však není možné.

6.2. V případě reklamace zákazníka vůči společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH z důvodu neoprávněného odmítnutí převzít poukázky servisním partnerem, musí servisní partner zajistit, aby společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH byla neškodná a neškodná. To zahrnuje také veškeré škody a náklady (právní poplatky, bankovní poplatky atd.), Které v této souvislosti vzniknou společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

6.3. Pokud zákazník odstoupí od obchodu se servisním partnerem po zakoupení poukazu v souladu s ustanoveními zákona o dálkovém a zahraničním podnikání („FAGG“), servisní partner se zavazuje převzít zpět zboží zakoupené zákazníkem a převést odpovídající částku na Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Pyhrn-Priel Tourismus GmbH měla částky již předat servisnímu partnerovi. U již zakoupených služeb je situace odlišná. Zákaznické právo na odstoupení je vyloučeno a společnost nemá žádnou povinnost převzít zboží zpět nebo jej vrátit.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Změny, doplňky

Veškeré změny a dodatky ke smlouvám mezi společnostmi a společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, jakož i jakékoli doplňkové a dodatečné dohody musí být provedeny v (jednoduché) písemné formě, aby byly platné. To platí také pro jakýkoli odklon od požadavku na písemnou formu.

8.2. Zadržovací právo, započtení

Společnost nemá zadržovací právo na předměty, přijaté výnosy nebo jiné platby. Společnost má dále zakázáno započítávat nebo kompenzovat své vlastní (platební) pohledávky výnosem z prodeje nebo jinými přijatými platbami. Zákonná zádržná práva a započtení společnosti (§§ 471, 1052 ABGB, 369 f. Zákon o podnikání v platném znění) jsou vzájemně vyloučeny. Započtení proti nárokům společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH s protinávrhy jakéhokoli druhu je vyloučeno.

8.3. Vyloučení výmluvy fikce

Z jednání nebo opomenutí společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nelze odvodit vzdání se práv, pokud to není výslovně písemně prohlášeno.

8.4. Místo plnění

Sídlo společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je dohodnuto jako místo plnění pro všechny závazky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8.5. Místo jurisdikce

Výhradním místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu se společností nebo v souvislosti s ním je souhlas příslušného soudu v sídle společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je oprávněna uplatnit své nároky na jakémkoli jiném dostupném místě jurisdikce.

8.6. Zřeknutí se

Společnost se zříká - v rozsahu povoleném kogentním právem - zpochybnění smluvních vztahů se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH za účelem úpravy nebo zrušení (avšak v každém případě kvůli chybám nebo nedostatku nebo ztrátě obchodní základny) nebo k tvrzení, že byly neplatné nebo neplatné .

8.7. Klauzule o oddělitelnosti

Pokud jsou jednotlivá ustanovení ve smlouvách mezi společností a společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zcela nebo částečně neúčinná, zůstávají v platnosti všechna ostatní ustanovení. Společnost a společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se zavazují nahradit neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení vhodnými, účinnými a vymahatelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží ekonomickému účelu této smlouvy. Totéž platí v případě mezery, která vyžaduje regulaci.

8.8. Právní nástupnictví, převod

Převod smluvních ujednání mezi společností a společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH podnikatelem formou individuálního nebo univerzálního nástupnictví vyžaduje písemný souhlas společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Smluvní strany se zavazují, s přihlédnutím k právu souhlasu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ve větě 1, převést veškeré smluvní vztahy včetně všech práv a povinností v nich obsažených v plném rozsahu a bez omezení na jakékoli fyzické a univerzální právní nástupce s povinností dalšího převodu.

8.9. Záruka podniku

Osoba (y) podepisující smlouvy se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH pro společnost zaručuje svým podpisem s jinou osobní odpovědností, že je oprávněna čerpat pro společnost právně závazné a být autorizována uzavřít smlouvu se společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

Příloha ./A