Hledám
Hledat
Zavřít

Podmínky služby

Versie: V4 | Status: augustus 2022

Stáhnout jako PDF

OBECNÁ ČÁST

1. Platnost, předmět

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, (dále jen „Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) platí - pokud jsou dohodnuty - na všechny právní transakce a služby jejich smluvním partnerům (dále jen „zákazník“ nebo „genderově neutrální“ zákazník).

1.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je připravena uzavírat smlouvy pouze za podmínek stanovených v jejích podmínkách a nabízí své služby (včetně doplňkových a doplňkových služeb) pouze na základě těchto podmínek. Smluvní a obchodní podmínky zákazníků platí, pouze pokud byly výslovně uznány společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.
Akce (Fulfillment) nebo mlčení ze strany společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepředstavují přijetí smluvních nebo obchodních podmínek ze strany zákazníků.

1.3. Podmínky lze vyvolat elektronicky na webových stránkách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „webové stránky“), vytisknout, stáhnout a uložit na paměťové médium.

1.4. V následujících případech se obecná část všeobecných podmínek vztahuje také primárně na příslušná ustanovení uvedená ve zvláštní části všeobecných podmínek, přičemž obecná část platí pouze v těchto případech, pokud zvláštní části neobsahují žádná samostatná ustanovení:

  • Při používání portálu Pyhrn-Priel platí ustanovení zvláštní části „Používání portálu Pyhrn-Priel“.
  • Při používání internetového obchodu platí ustanovení zvláštní sekce „Webový obchod“.
  • Při nákupu a používání karet Pyhrn-Priel platí ustanovení zvláštní části „Karty Pyhrn-Priel“.
  • Při používání digitálního společníka na dovolenou "Franzi" platí ustanovení speciálního dalekohledu "Digitální společník na dovolenou" Franzi"".
  • Při nákupu a používání zaměstnanecké karty platí ustanovení zvláštní části „Karta zaměstnance“.
  • Při použití obrázků platí ustanovení zvláštní sekce „Canto Media Database“.
  • Na všechny smlouvy uzavřené se společnostmi se vztahují ustanovení zvláštní části „B2B podnikání“.

 

2. Nabídky, ceny

Pokud není výslovně upraveno nebo dohodnuto jinak, nabídky společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se mohou změnit (nezávazně) a představují pouze výzvu zákazníkovi k podání nabídky. Pokud není výslovně stanoveno jinak nebo dohodnuto jinak, rozumí se tím, že ceny zahrnují příslušnou zákonnou daň z prodeje, tj. Hrubou, avšak bez nákladů na dopravu a dopravu, které mohou být uvedeny samostatně.


3. Záruka, kompenzace

Pokud není výslovně upraveno nebo dohodnuto jinak, platí zákonná ustanovení o zárukách a náhradách. Nároky na náhradu škody vůči společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou vyloučeny - s výjimkou poškození osob - v případě lehké nedbalosti. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je proto odpovědná pouze v případě úmyslného úmyslu nebo hrubé nedbalosti, s výjimkou úrazu. Pokud je vyloučena odpovědnost společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, vztahuje se to také na její orgány, zaměstnance a další zástupce.

 

4. Poskytování elektronických platforem

4.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH provozuje (zejména na svých webových stránkách) elektronické platformy, zejména portál pro poskytování informací a rezervačních možností týkajících se ubytování, aktivit a dalších prázdninových služeb (dále jen „portál Pyhrn-Priel“) a webový obchod („Webshop“) ) (dále společně jen „platformy“). Tyto platformy jsou poskytovány a provozovány výhradně v němčině. Pokud jsou informace a procesy registrace a objednávání poskytovány v jiných jazycích, jedná se o nezávaznou službu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a neodůvodňuje žádné právní nároky zákazníků.

4.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH se snaží zajistit nejvyšší možnou a bezpečnou dostupnost a funkčnost platforem, které provozuje, jakož i zpracování, přenos a zabezpečení dat a udržovat co nejmenší počet narušení a chyb. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH však nedluží za žádnou konkrétní (zejména žádnou trvalou, bezpečnou, bezproblémovou a bezchybnou) dostupnost a funkčnost platforem a žádný úspěch jakéhokoli druhu (např. Neomezený funkční provoz, obchodní transakce nebo určitá použitelnost nebo použitelnost Obsah).

4.3. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH není odpovědná za jakoukoli ztrátu, poškození nebo narušení bezpečnosti dat, ke kterým dojde mimo sféru společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (například při jejich přenosu přes internet).

4.4. Platformy jsou zákazníkům poskytovány a používány bezplatně. U poskytovatelů třetích stran (viz bod 5) se poskytování a používání provádí výměnou za příspěvek na pokrytí nákladů bez komerčního zisku a představuje službu poskytovanou společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH na podporu cestovního ruchu v regionu.

 

5. Služby třetích stran

5.1. Při plnění svých úkolů (zejména na svých platformách) poskytuje společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nezávazné a nekontrolované informace o ubytování, činnostech a dalších prázdninových službách (dále jen „prázdninové služby“) v regionu Pyhrn-Priel, které jsou výhradně jsou inzerovány a nabízeny externími společnostmi, jako jsou příslušní poskytovatelé ubytování, provozovatelé hotelů, poskytovatelé služeb a poskytovatelé (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje pouze platformu pro informace a nabídky od externích poskytovatelů a sama v tomto ohledu nenabízí žádné sváteční služby ani žádné zprostředkovatelské služby. Smlouvy o rezervovaných prázdninových službách jsou proto uzavírány výlučně mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem třetí strany a vedou ke smluvnímu vztahu výhradně mezi zákazníkem a poskytovatelem třetí strany. V tomto ohledu není společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ani smluvním partnerem, ani zprostředkovaným zástupcem zákazníka nebo poskytovatele třetí strany a v žádném případě není odpovědná za plnění předsmluvních, smluvních nebo mimosmluvních povinností zákazníka nebo poskytovatele třetí strany. Poskytovatelé třetích stran také nejsou zástupnými zástupci společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neobdrží žádné platby od poskytovatelů třetích stran za rezervace prázdninových služeb provedené zákazníky u poskytovatelů třetích stran. Poskytovatelé třetích stran pouze přispívají k úhradě nákladů platforem (viz bod 4.4 výše).

5.2. Na smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem třetí strany se vztahují pouze podmínky mezi nimi dohodnuté, včetně platebních podmínek a případných možností výběru a zrušení. Smluvní nároky týkající se prázdninových služeb je proto třeba uplatňovat výlučně vůči poskytovateli třetí strany a jakékoli odstoupení a zrušení smlouvy je třeba deklarovat výhradně poskytovateli třetí strany. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH předá veškerá prohlášení o korespondenci a / nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, která obdrží nebo deklaruje na svých platformách, dotyčnému poskytovateli třetí strany bez jakékoli záruky nebo převzetí jakékoli odpovědnosti, aniž by převzala nebo uznala související právní závazky.

5.3. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepřebírá žádnou záruku, odpovědnost ani odpovědnost za služby zákazníka nebo poskytovatele třetí strany, jakož i za úplnost a správnost informací, popisů, podrobností a dalšího obsahu jakéhokoli druhu (vše stručně „obsah“) poskytovaného poskytovatelé třetích stran a nejsou kontrolováni společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nedrží a nedluží zákazníkovi žádnou kontrolu a kontrolu jakéhokoli druhu na jedné straně, pokud jde o samotné poskytovatele třetích stran, a na druhé straně obsah, který poskytli a umístili na portál Pyhrn-Priel, a - s výjimkou odůvodněných jednotlivých případů - buď Kontroly a kontroly tohoto obsahu.

 

6. Klasifikace ubytování

Mezinárodně běžná klasifikace ubytování podle hvězdiček poskytuje nezávazný údaj o standardu ubytování. Klasifikace ubytování uvedená v dokumentech nebo na platformách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je založena výhradně na příslušném postupu kategorizace odpovědných komor (např. Obchodní komora). Veškerý další obsah je založen na informacích poskytovaných třetími stranami, za které společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost (viz bod 5.3.).


7. Poukazy

7.1. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nabízí zákazníkům nákup poukazů, které lze uplatnit v místech uplatnění uvedených na webových stránkách (dále jen „servisní partneři“). V takovém případě existuje pouze smluvní vztah mezi společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a zákazníkem na nákup poukazů. I v tomto případě neexistuje žádný smluvní vztah mezi společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a zákazníkem, pokud jde o zboží nebo služby, které mají být zakoupeny od zákazníků prostřednictvím poukazu, zejména o prázdninových službách; to je oprávněné pouze tehdy, když jsou poukázky uplatněny mezi zákazníkem a příslušným servisním partnerem. Bod 5 se rovněž vztahuje obdobně na servisní partnery.

7.2. Peněžní uplatnění poukazu nebo jím doložená hodnota je vyloučena.

7.3. Zákazníci mají možnost odstoupit od kupní smlouvy na nákup poukazů, jsou-li splněny podmínky uvedené v Příloze ./A Pokyny k výběru a zrušení, pokud a v rozsahu, v jakém ještě nebyly poukázky uplatněny. V rozsahu, v jakém již byly poukázky uplatněny u servisního partnera, platí výhradně podmínky dohodnuté mezi zákazníkem a servisním partnerem a veškerá práva na odstoupení a odvolání jsou rovněž založena na těchto podmínkách.

 

8. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

8.1. Pokud není se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak, všechna práva duševního vlastnictví (včetně práv průmyslového vlastnictví) zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Zákazník nezíská ani nezíská žádná práva. Zákazníci je mohou používat pouze osobně, v souladu s jejich zamýšleným účelem a neměnným způsobem, v souladu s těmito podmínkami a příslušnými právními ustanoveními. Jakékoli další použití, využívání, změna, duplikace nebo distribuce vyžaduje předchozí výslovný souhlas společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. Pokud společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH výslovně neposkytuje zákazníkovi práva nebo povolení k použití děl ve smyslu § 24 německého autorského zákona ve vztahu k dílům společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH chráněných autorským právem (jako je software, databáze, obsah, plány, skici, brožury, katalogy, prezentace) ve znění pozdějších předpisů („UrhG“) zůstávají užívací práva k těmto dílům v souladu s §§ 14 až 18a UrhG výhradně společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.


9. Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH obsahují informace o ochraně údajů dostupné na jejích webových stránkách pod doménou www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.

 

10. Online platforma pro řešení sporů

10.1. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete na ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele v platném znění („KSchG“) mají příležitost využít tuto platformu k řešení svých sporů. Podle § 19 odst. 3 zákona o alternativním řešení sporů ve znění pozdějších předpisů musí podnikatelé informovat zákazníky příslušných orgánů pro alternativní řešení sporů na papíře nebo na jiném trvalém datovém nosiči, pokud se s nimi ve sporu nemohou dohodnout. Pro online podniky to jsou www.ombudsmann.at a www.vergleichung.or.at.

10.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH tímto prohlašuje, že - pokud neexistuje závazná právní povinnost - se nezúčastní alternativního postupu urovnávání sporů před příslušnými orgány alternativního urovnávání sporů.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Na Billa

Započtení proti pohledávkám společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH s protinávrhy jakéhokoli druhu je vyloučeno, s výjimkou případu platební neschopnosti společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a protinávrhů, které právně souvisejí s pohledávkou společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH , legálně založená nebo uznaná společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. V těchto případech má zákazník možnost započtení.

11.2. Aplikované právo

Tyto podmínky (včetně otázky jejich zahrnutí, jejich platného vytvoření a jejich účinků před a po) podléhají - s výhradou závazných ustanovení země bydliště zákazníků, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu KSchG - výlučně rakouskému právu, s vyloučením kolize zákonů mezinárodního práva soukromého a Konvence OSN o prodeji (CISG).

11.3. Propojené webové stránky

Odkazy na externí webové stránky obsažené na webových stránkách společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou zcela mimo kontrolu společnosti Pyhrn-Priel. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nekontroluje propojené webové stránky ani jejich obsah a není vůči zákazníkovi povinna tak činit. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH proto nezaručuje ani nezodpovídá za správnost, úplnost a zákonnost odkazovaných webových stránek a jejich obsahu, za které nese výhradní odpovědnost poskytovatel odkazovaných externích webových stránek nebo jejich obsahu.

11.4. Jazykové odchylky

Pokud jsou tyto podmínky zcela nebo zčásti zpřístupněny v jiných jazycích, nepřebírá společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH žádnou záruku ani odpovědnost za (zakoupený) překlad těchto podmínek do jiných jazyků. V případě jazykových odchylek od podmínek napsaných v jiných jazycích má německá verze přednost před podmínkami napsanými v jiných jazycích.

11.5. Investice

Následující přílohy tvoří nedílnou součást těchto podmínek:

./A Pokyny ke zrušení a zrušení (zákon o ochraně spotřebitele a zákon o dálkovém a zahraničním podnikání)

./B Formulář prohlášení o odstoupení a odvolání (zákon o ochraně spotřebitele a zákon o prodeji na dálku a na dálku)

„Pyhrn-Priel-Cards“

1. Platnost, předmět

1.1. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net („Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) poskytuje různé (slevové) karty („Pyhrn -Priel-Cards) zákazníkům, kteří si je mohou zakoupit a používat za následujících podmínek.

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („VOP“) se vztahují pouze na nákup a používání karet Pyhrn-Priel Cards zákazníkem (dále jen „zákazníci“ nebo individuálně genderově neutrální „zákazník“). . Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Obsah služby, tarify

Karty Pyhrn-Priel, které v současné době vydává společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, včetně obsahu služby a tarifů, jsou zveřejněny v servisní brožuře, která je přístupná elektronicky na adrese „www.pyhrn-priel-card.at“. V servisní brožuře je regulován zejména podrobný popis příslušných karet Pyhrn-Priel, zdroje dodávek, rozsah služeb, doba platnosti nebo podmínky platnosti, související služby a slevy pro různé věkové skupiny, ceny a servisní partneři.

 

3. Použití, nepřenositelnost, zneužívání

3.1. Pro získání výhod karty předloží držitel karty svoji kartu Pyhrn-Priel. Servisní partner zkontroluje platnost a identitu karty pomocí akceptačního zařízení nebo jednoduché vizuální kontroly s poznámkou o čísle karty a jménu držitele. Držitel karty je povinen na požádání předložit platný průkaz totožnosti s fotografií, jinak mu může být odmítnuto bezplatné použití.

3.2. Karty Pyhrn-Priel jsou nepřenosné a smí je používat pouze osoba, jejíž jméno a identifikační číslo jsou na kartě. Pokud kartu Pyhrn-Priel nepoužíváte, nelze požadovat ani poskytovat žádnou náhradu.

3.3. V případě zneužití nebo podezření na zneužití jsou servisní partneři oprávněni nebo povinni zadržet kartu bez výměny. V případě zneužití nebo oprávněného podezření na nesprávné použití lze podat zprávu. V případě krádeže nebo ztráty je držitel karty povinen neprodleně nahlásit tento incident společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (kontaktní údaje viz část 1.1.). Neexistuje žádný nárok na výměnu karty nebo snížení kupní ceny.


4. Servisní partner

4.1. Všichni servisní partneři uvedení v servisní brožuře se zavázali poskytovat držitelům karet Pyhrn-Priel služby označené pro příslušné karty Pyhrn-Priel bez omezení, pokud jde o čas a množství, v souladu s jejich vlastními všeobecnými přepravními podmínkami.

4.2. Body 4 a 5 obecné části Všeobecných podmínek se použijí odpovídajícím způsobem. Dále je třeba poznamenat, že provozní a otevírací doba některých servisních partnerů, zejména kvůli počasí a sezónním okolnostem, nepokrývá celé období karetní sezóny. U některých servisních partnerů může z důvodu kapacity trvat delší čekací doba.

 

5. Poškození, ztráta

5.1. V případě poškození nebo technických závad na kartě Pyhrn-Priel se zákazník může obrátit na servisního partnera nebo na kterýkoli oficiální vydávající úřad, který poškozenou kartu vymění.

5.2. Pokud dojde ke ztrátě karty, musíte o tom neprodleně informovat společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pokud je karta znovu vydána, ztrácí platnost s okamžitou platností. Poplatek za opětovné vydání karty Pyhrn-Priel Card je uveden v servisní brožuře nebo na www.pyhrn-priel-card.at.

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

„Webový obchod“

1. Předmět a platnost

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net (dále jen „Pyhrn-Priel Tourismus GmbH“) funguje na své obecně přístupné webové stránce https: / /www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at („webová stránka“) webový obchod pro prodej zboží a služeb (dále jen „webový obchod“).

1.2. Následující ustanovení této zvláštní části všeobecných podmínek společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH („VOP“) se vztahují pouze na používání internetového obchodu zákazníky (dále jen „zákazník“ nebo „genderově neutrální“ zákazník). Pokud tato zvláštní část neobsahuje žádné předpisy, platí ustanovení obecné části VOP.


2. Nabídka, uzavření smlouvy ve webovém obchodě

2.1. Všechny nabídky společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ve webovém obchodě jsou omezeny na dostupnost zboží a je třeba je chápat pouze jako výzvu k zadání objednávky. U objednávky zákazníka souhlas s Všeobecnými podmínkami společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a v případě potřeby se zpracováním určitých osobních údajů, na které se nevztahuje žádná další podmínka zákonnosti ve smyslu čl.6 odst.1 nařízení (EU) 2016/679 (ochrana údajů Základní nařízení). Zákazník uděluje výše uvedené souhlasy aktivním kliknutím na odpovídající zaškrtávací políčka a pouze objednávka, která je poté odeslána kliknutím na tlačítko „Objednávka podléhá platbě“ na konci objednávkového procesu, představuje právně závaznou nabídku.

2.2. Smlouva je uzavřena až po výslovném souhlasu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. K přijetí společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH dochází zasláním potvrzení objednávky do čtyř pracovních dnů, přičemž sobota se nepočítá jako pracovní den, nebo přímým odesláním zboží. Automatické potvrzení přijetí e-mailem, ve kterém je znovu uvedena objednávka zákazníka, pouze dokumentuje technické potvrzení nebo přijetí objednávky zákazníka v Pyhrn-Priel Tourismus GmbH a dosud nepředstavuje přijetí.

2.3. Následné žádosti o změny lze provést pouze ve výjimečných případech a pro odpovídající samostatnou úhradu nákladů - aniž by zákazník měl právní nárok.

 

3. Ceny, platební podmínky, dodání

3.1. Pokud nebudou ve webovém obchodě výslovně uvedeny jiné částky, budou účtovány následující paušální náklady na doručení a dopravu:

3.2. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH poskytuje své služby prostřednictvím webového obchodu pouze za platbu předem nebo s okamžitou platbou po dokončení procesu objednávky.

3.3. Faktury od společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH jsou splatné okamžitě po dokončení procesu objednávky, bez poplatků a srážek. K dodání objednaného zboží dochází až po obdržení celé částky na fakturu na bankovní účet společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pokud není po zaplacení uzavřena žádná smlouva z důvodu nepřijetí společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (např. Protože již není k dispozici objednané zboží nebo objednané množství), bude společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH okamžitě vrácena částka. Pokud zboží uvedené zákazníkem v objednávce není k dispozici pouze dočasně, společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH o tom zákazníka informuje v potvrzení objednávky. Pokud se dodávka opozdí o více než dva týdny, má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Pokud není všechno požadované zboží na skladě, a proto jej nelze dodat okamžitě, jsou povoleny dílčí dodávky. V takovém případě jsou následné dodávky zdarma.

3.4. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH v současné době přijímá následující platební metody (i) kreditní karta, (ii) PayPal a (iii) okamžitý převod.

3.5. Odeslání probíhá pomocí standardních poskytovatelů přepravních služeb (například Österreichische Post AG). Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zboží doručeno přepravci.

3.6. Provozní přerušení a události vyšší moci, jakož i další události mimo sféru vlivu společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, zejména zpoždění dodávek od dodavatelů na více než dva týdny, opravňují společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH k odstoupení od smlouvy z důvodu části, která dosud nebyla splněna.

 

4. Výhrada vlastnictví

4.1. Zboží zůstává majetkem společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, dokud nebude plně uhrazena kupní cena a veškeré náklady a výdaje. Zpětný prodej je povolen pouze tehdy, pokud o tom byla společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH včas informována s uvedením jména a přesné obchodní adresy kupujícího a společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH s prodejem výslovně souhlasí.

4.2. V případě prodlení s platbou je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH oprávněna uplatnit svá práva z výhrady vlastnictví. Uplatnění výhrady vlastnictví společností Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže by společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH výslovně prohlásila odstoupení od smlouvy.


5. Výchozí při přijetí

Pokud je zákazník v prodlení s přijetím, má Pyhrn-Priel Tourismus GmbH právo odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené lhůty a po odstoupení zboží dále prodat. V případě, že společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH využije tohoto práva na odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nahradit náklady vzniklé paušální náhradou ve výši 10% z částky na faktuře, která podléhá soudní moderaci. platit. Uplatňování dalších škod zůstává nedotčeno.