Zoek
Zoeken
Sluiten

Servicevoorwaarden

Versie: V3 | Status: juli 2022

Download als pdf

ALGEMEEN DEEL

1. Geldigheid, onderwerp

1.1. De huidige algemene voorwaarden ("AV") van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstrasse 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net, ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") zijn - voor zover overeengekomen - van toepassing op alle juridische transacties met en diensten aan hun contractuele partners (hierna "klant" of individueel genderneutraal "klant").

1.2. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is alleen bereid om contracten aan te gaan onder de voorwaarden die in haar algemene voorwaarden zijn uiteengezet en biedt haar diensten (inclusief ondersteunende en aanvullende diensten) alleen aan op basis van deze algemene voorwaarden. Contractuele en zakelijke voorwaarden van klanten zijn alleen van toepassing als ze uitdrukkelijk zijn erkend door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.
(Naleving) handelingen of stilzwijgen van de zijde van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gelden niet als aanvaarding van contractuele of zakelijke voorwaarden door klanten.

1.3. De voorwaarden kunnen elektronisch worden opgevraagd op de website van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at ("Website"), uitgeprint, gedownload en opgeslagen op een opslagmedium.

1.4. In de volgende gevallen is het algemene deel van de algemene voorwaarden eveneens met voorrang van toepassing op de desbetreffende bepalingen opgesomd in het bijzondere deel van de algemene voorwaarden, waarbij in deze gevallen het algemene deel slechts van toepassing is voor zover de bijzondere delen geen zelfstandige bepalingen bevatten:

  • Bij gebruik van het Pyhrn-Priel-portaal zijn de bepalingen van de speciale sectie "Gebruik van het Pyhrn-Priel-portaal" van toepassing.
  • Bij gebruik van de webshop zijn de bepalingen van het speciale gedeelte "Webshop" van toepassing.
  • Bij het kopen en gebruiken van Pyhrn-Priel-Cards zijn de bepalingen van de speciale sectie “Pyhrn-Priel-Cards” van toepassing.
  • Bij gebruik van de digitale vakantiegenoot "Franzi" gelden de bepalingen van de speciale telescoop "Digitale vakantiegenoot" Franzi"".
  • Bij aanschaf en gebruik van de werknemerskaart zijn de bepalingen van de speciale rubriek “Werknemerskaart” van toepassing.
  • Bij het gebruik van afbeeldingen zijn de bepalingen van de speciale sectie "Canto Media Database" van toepassing.
  • De bepalingen van de speciale sectie “B2B-zaken” zijn van toepassing op alle contracten die met bedrijven worden afgesloten.

 

2. Aanbiedingen, prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders geregeld of overeengekomen, zijn aanbiedingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH onderhevig aan verandering (niet-bindend) en vormen ze slechts een uitnodiging aan de klant om een ​​aanbieding in te dienen. Tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld of overeengekomen, moeten prijzen worden begrepen inclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting, d.w.z. bruto, maar exclusief leverings- en verzendkosten, die afzonderlijk kunnen worden vermeld.


3. Garantie, compensatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld of overeengekomen, zijn de wettelijke garantie- en compensatiebepalingen van toepassing. Schadeclaims tegen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn uitgesloten - met uitzondering van persoonlijk letsel - in geval van lichte nalatigheid. De Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is daarom alleen aansprakelijk - met uitzondering van persoonlijk letsel - in geval van opzet of grove nalatigheid. Voor zover de aansprakelijkheid van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is uitgesloten, geldt dit ook voor haar organen, medewerkers en andere plaatsvervangende agenten.

 

4. het aanbieden van elektronische platforms

4.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH exploiteert (met name op haar website) elektronische platforms, zoals met name een portaal voor het verstrekken van informatie en boekingsmogelijkheden met betrekking tot accommodatie, activiteiten en andere vakantiediensten (hierna te noemen "Pyhrn-Priel Portal") en een webwinkel ("webwinkel") (hierna gezamenlijk te noemen "platforms"). Het aanbod en de werking van deze platformen is uitsluitend in het Duits. Indien informatie en registratie- en bestelprocedures incidenteel in andere talen worden verstrekt, wordt dit als een niet-bindende dienst van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH aangeboden en vormt dit geen wettelijke aanspraken van klanten.

4.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH streeft naar de hoogst mogelijke en veilige beschikbaarheid en functionaliteit van de door haar geëxploiteerde platforms, alsmede naar de verwerking, overdracht en beveiliging van gegevens en naar het zo laag mogelijk houden van storingen en fouten. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is echter geen specifieke (in het bijzonder geen permanente, veilige, probleemloze en foutloze) beschikbaarheid en functionaliteit van de platforms verschuldigd en geen enkel succes (bijv. onbeperkt gebruik, een zakelijke transactie of een specifieke bruikbaarheid of exploiteerbaarheid van de inhoud ervan).

4.3 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of veiligheidsvermindering van gegevens die buiten het bereik van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH plaatsvinden (bijv. tijdens de overdracht via het internet).

4.4 De levering en het gebruik van de platforms is gratis voor klanten. Voor derde aanbieders (zie punt 5.) wordt de terbeschikkingstelling en het gebruik van de platforms uitgevoerd in ruil voor een bijdrage in de kosten, zonder de bedoeling om commerciële winst te maken, en is het dus een dienst die door Pyhrn-Priel Tourism GmbH wordt verleend om het toerisme in de regio te bevorderen.

 

5. diensten van derden

5.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verstrekt bij de uitvoering van haar taken (met name op haar platformen) niet-bindende en ongecontroleerde informatie over accommodaties, activiteiten en andere vakantiediensten (hierna alle "Vakantiediensten" genoemd) in de regio Pyhrn-Priel, die uitsluitend worden geadverteerd en aangeboden door externe bedrijven, zoals de respectievelijke accommodatieverstrekkers, hotelexploitanten, dienstverleners en leveranciers (hierna "Derdenaanbieders" genoemd). Pyhrn-Priel Tourism GmbH biedt alleen een platform voor de informatie en aanbiedingen van de externe leveranciers en biedt in dit verband geen vakantiediensten of agentschapsdiensten aan. Contracten voor geboekte vakantiediensten worden daarom alleen gesloten tussen de klant en de betreffende derde leverancier en leiden tot een contractuele relatie uitsluitend tussen de klant en de betreffende derde leverancier. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is in dit opzicht noch contractpartner, noch agent van de klant of de derde leverancier en is op geen enkele wijze (mede)verantwoordelijk voor de nakoming van precontractuele, contractuele of niet-contractuele verplichtingen van de klant of de derde leverancier. De derden-leveranciers zijn ook geen plaatsvervangers van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ontvangt geen betaling van de derde aanbieders voor boekingen door klanten bij de derde aanbieders. De derdenleveranciers dragen alleen bij aan de dekking van de exploitatiekosten van de platforms (zie bovenstaand punt 4.4.).

5.2 De contracten tussen de Klant en de Derde Partij zijn dus uitsluitend onderworpen aan de tussen hen overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden en eventuele annulerings- en opzeggingsmogelijkheden. Contractuele claims met betrekking tot de vakantiediensten dienen daarom uitsluitend tegen de derde aanbieder te worden ingediend en eventuele contractbeëindiging en -annulering dienen uitsluitend aan de derde aanbieder te worden gemeld. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zal alle door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ontvangen correspondentie en/of (herroepings)verklaringen of via haar platformen gedeclareerde verklaringen zonder verplichting en zonder garantie of aanvaarding van enige verantwoordelijkheid doorsturen naar de betreffende derde leverancier en zonder enige wettelijke verplichtingen in verband hiermee op zich te nemen of te erkennen.

5.3 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH aanvaardt geen enkele garantie, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de diensten van de klant of derden-aanbieders of voor de volledigheid en juistheid van de informatie, beschrijvingen, details en andere inhoud van welke aard dan ook (alles in het kort "inhoud"), die door de derden-aanbieders wordt ingevoerd en niet door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH wordt gecontroleerd. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verstrekt noch is de klant enige verificatie en controle van welke aard dan ook verschuldigd, enerzijds met betrekking tot de derden-aanbieders zelf en anderzijds met betrekking tot de door deze derden-aanbieders verstrekte en op het Pyhrn-Priel portaal geplaatste inhoud, en voert - behalve in gerechtvaardigde individuele gevallen - geen verificatie en controle van deze inhoud uit.

 

6. classificatie van de accommodatie

De internationaal gebruikelijke classificatie van accommodaties volgens sterren geeft een niet-bindende indicatie van de accommodatienorm. De classificatie van de accommodaties in de documenten of op de platformen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is uitsluitend gebaseerd op de desbetreffende categorisatieprocedure van de verantwoordelijke Kamers van Koophandel (bijv. Kamer van Koophandel). Alle aanvullende inhoud is gebaseerd op informatie van derden, waarvoor Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geen garantie of aansprakelijkheid aanvaardt (zie punt 5.3.).


7. bonnen

7.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH biedt klanten de aankoop van vouchers aan, die op de op de website vermelde inwisselpunten (hierna "servicepartners" genoemd) kunnen worden ingewisseld. In dit geval komt er alleen een contractuele relatie tot stand tussen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en de klant voor de aankoop van de vouchers. Ook in dit geval komt er geen contractuele relatie tot stand tussen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en de klant met betrekking tot de goederen of diensten die de klant met de voucher koopt, zoals in het bijzonder vakantiediensten; een dergelijke contractuele relatie komt alleen tot stand tussen de klant en de betreffende servicepartner wanneer de vouchers (alleen) worden ingewisseld. Punt 5. geldt mutatis mutandis ook voor de servicepartners.

7.2 Het inwisselen van de voucher in contanten of de daarbij gecertificeerde waarde is uitgesloten.

7.3 Klanten hebben de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst voor de aankoop van de vouchers als aan de voorwaarden in de bijlage/A Instructies voor herroeping en annulering is voldaan, indien en voor zover de vouchers nog niet zijn ingewisseld. Voor zover de waardebonnen reeds bij de servicepartners zijn ingewisseld, gelden alleen de tussen de klant en de servicepartner overeengekomen voorwaarden en worden eventuele herroepings- en herroepingsrechten eveneens door deze voorwaarden beheerst.

 

8. Immaterialgüterrechte, Urheberrechte

8.1. Sofern mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, verbleiben sämtliche Immaterialgüterrechte (einschließlich gewerblicher Schutzrechte) im ausschließlichen Eigentum von Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Der Kunde erhält bzw erwirbt daran keine wie immer gearteten Rechte. Kunden ist nur die persönliche, bestimmungsgemäße und unveränderliche Nutzung unter Einhaltung dieser AGB und der jeweils geltenden Rechtsvorschriften gestattet. Jede darüberhinausgehende Verwendung, Verwertung, Veränderung, Vervielfältigung oder Verbreitung bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

8.2. Sofern die Pyhrn-Priel Tourismus GmbH dem Kunden an urheberrechtlich geschützten Werken der Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (wie zB Software, Datenbanken, Inhalte, Pläne, Skizzen, Prospekte, Kataloge, Präsentationen) nicht ausdrücklich Werknutzungsrechte oder -bewilligungen im Sinne des § 24 Urheberrechtsgesetz idgF („UrhG“) eingeräumt hat, verbleiben die Verwertungsrechte gemäß §§ 14 bis 18a UrhG an diesen Werken ausschließlich bei der Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

 

8. intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant, blijven alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief industriële eigendomsrechten) het exclusieve eigendom van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. De klant ontvangt of verwerft geen enkel recht. Het is de klant alleen toegestaan de producten op een persoonlijke, bedoelde en onveranderlijke manier te gebruiken met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Voor elk ander gebruik, exploitatie, wijziging, verveelvoudiging of verspreiding is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vereist.

8.2 Tenzij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de klant uitdrukkelijk het recht heeft verleend om auteursrechtelijk beschermde werken van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (bijv. software, databases, inhoud, plannen, schetsen, brochures, catalogi, presentaties) te gebruiken of toe te staan conform § 24 Auteurswet zoals gewijzigd ("UrhG"), blijven de gebruiksrechten conform §§ 14 tot 18a UrhG exclusief bij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.


9. gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH is opgenomen in de informatie over gegevensbescherming die beschikbaar is op de website van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH op het domein https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.

 

10. online platform voor geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS) aan, dat te vinden is op ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten in de zin van de gewijzigde Wet op de consumentenbescherming ("KSchG") hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van hun geschillen. Volgens § 19 lid 3 van de gewijzigde Wet op de alternatieve geschillenbeslechting moeten ondernemers, indien zij in een geschil geen overeenstemming met hen kunnen bereiken, hun klanten op papier of op een andere permanente gegevensdrager informeren over de bevoegde autoriteiten voor alternatieve geschillenbeslechting. Voor online transacties zijn dit www.ombudsmann.at en www.verbraucherschlichtung.or.at.

10.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verklaart hierbij dat zij niet zal deelnemen aan een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting bij de bevoegde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting, tenzij er een dwingende wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

 

11. slotbepalingen

11.1 Verrekening

Verrekening met de vorderingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten, behalve in geval van insolventie van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en voor tegenvorderingen die wettelijk verbonden zijn met de vorderingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, die wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank of die door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn geaccepteerd. In deze gevallen heeft de klant de mogelijkheid om te compenseren.

11.2 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de kwestie van hun opname, hun geldige totstandkoming en hun voor- en nawerking) zijn - onder voorbehoud van dwingende bepalingen van het land van vestiging van klanten die consument zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KSchG) - uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

11.3 Gelinkte websites

Links naar externe websites op de websites van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH liggen volledig buiten de controle van Pyhrn-Priel. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH voert ook geen enkele controle uit op de gelinkte websites of hun inhoud en is daartoe niet verplicht. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH garandeert noch is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de gelinkte websites en hun inhoud, waarvoor uitsluitend de aanbieder van de gelinkte externe website of de inhoud daarvan verantwoordelijk is.

11.4 Taalverschillen

Voor zover deze algemene voorwaarden ook geheel of gedeeltelijk in andere talen worden verstrekt, aanvaardt Pyhrn-Priel Tourismus GmbH geen garantie of aansprakelijkheid voor de (gekochte) vertaling van deze algemene voorwaarden in andere talen. In geval van taalkundige afwijkingen van de AV in andere talen heeft de Duitse versie voorrang op de AV in andere talen.

11.5 Bijlagen

De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze AV:

Instructies voor intrekking en herroeping (Wet op de consumentenbescherming en Wet op de afstand en de buitenlandse handel)

Voorbeeld van het formulier voor de verklaring van intrekking en herroeping (Wet op de consumentenbescherming en Wet op de afstand en de afstand tot het huis)

„Pyhrn-Priel-Cards“

1. geldigheid, voorwerp

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") geeft verschillende (kortings)kaarten ("Pyhrn-Priel-Cards") uit aan klanten, die deze onder de volgende voorwaarden kunnen kopen en gebruiken.

1.2 De volgende bepalingen van dit Bijzondere Deel van de Algemene Voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("Voorwaarden") zijn alleen van toepassing op de aankoop en het gebruik van Pyhrn-Priel-Cards door klanten (hierna "Klanten" of individueel geslachtsneutraal "Klant" genoemd). Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. inhoud van de dienst, tarieven

De door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitgegeven Pyhrn-Priel Cards, inclusief servicecontent en tarieven, worden gepubliceerd in de servicebrochure die elektronisch beschikbaar is op "www.pyhrn-priel-card.at". De servicebrochure bevat een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke Pyhrn-Priel-Cards, de leveringsbronnen, de omvang van de diensten, de geldigheidsperiode of -voorwaarden, de bijbehorende diensten en kortingen voor de verschillende leeftijdsgroepen, de prijzen en de servicepartners.

 

3. gebruik, niet-overdraagbaarheid, misbruik

3.1. Om de kaartvoordelen te verkrijgen, legt de kaarthouder zijn Pyhrn-Priel kaart voor. De kaart wordt door de servicepartner op geldigheid en identiteit gecontroleerd door middel van een aanvaardingsapparaat of door een eenvoudige visuele controle met een aantekening van het kaartnummer en de naam van de houder. De kaarthouder is verplicht om op verzoek een geldig foto-identificatiebewijs te tonen, anders kan het gratis gebruik van de kaart worden geweigerd.

3.2 De Pyhrn-Priel kaarten zijn niet overdraagbaar en mogen alleen worden gebruikt door de persoon wiens naam en identificatienummer op de kaart staat. Als de Pyhrn-Priel kaart niet wordt gebruikt, kan geen vervanging worden geclaimd of betaald.

3.3. In geval van misbruik of vermoeden van misbruik hebben de servicepartners het recht of de plicht om de kaart zonder vervanging te behouden. Bij misbruik of gegronde verdenking van misbruik zal indien nodig een klacht worden ingediend. In geval van diefstal of verlies is de kaarthouder verplicht dit incident onmiddellijk te melden aan Pyhrn-Priel Tourism GmbH (contactgegevens zie punt 1.1.). Er is geen recht op vervanging van de kaart of vermindering van de aankoopprijs.


4. servicepartner

4.1. Alle in de servicebrochure vermelde servicepartners hebben zich ertoe verbonden de houders van de Pyhrn-Priel Cards de voor de respectieve Pyhrn-Priel Cards geïdentificeerde diensten te verlenen, in overeenstemming met en rekening houdend met hun eigen algemene vervoers- en handelsvoorwaarden, zonder beperking in tijd of hoeveelheid.

4.2 De punten 4. en 5. van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. Bovendien wordt erop gewezen dat de exploitatie- en openingsuren van sommige servicepartners, met name als gevolg van het weer en de seizoensgebonden omstandigheden, niet samenvallen met de gehele periode van het Kaartenseizoen. Sommige servicepartners kunnen om capaciteitsredenen ook langere wachttijden hebben.

 

5. schade, verlies

5.1. Indien de Pyhrn-Priel kaart beschadigd is of technische gebreken vertoont, kan de klant contact opnemen met de servicepartner of een officieel kantoor van afgifte, die de beschadigde kaart zal vervangen.

5.2 Bij verlies van de kaart moet Pyhrn-Priel Tourism GmbH onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Na afgifte van een nieuwe kaart verliest de verloren gegane kaart met onmiddellijke ingang haar geldigheid. De vergoeding voor de heruitgave van de Pyhrn-Priel Kaart staat in de servicebrochure of op www.pyhrn-priel-card.at.

 

 

BIJZONDERE DEEL

"Webshop"

1. voorwerp en geldigheid

1.1 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 t, UID ATU52869702, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten, e-mail: info@pyhrn-priel.net ("Pyhrn-Priel Tourismus GmbH") exploiteert op haar algemeen toegankelijke website www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at ("website") een webshop voor de verkoop van goederen en diensten (hierna te noemen "webshop").

1.2 De volgende bepalingen van dit Bijzondere Deel van de Algemene Voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH ("Voorwaarden") zijn alleen van toepassing op het gebruik van de webshop door klanten (hierna "Klanten" of individueel geslachtsneutraal "Klant" genoemd). Voor zover deze Bijzondere Afdeling geen voorschriften bevat, zijn de bepalingen van de Algemene Afdeling van de AV van toepassing.


2. aanbod, contractsluiting in de webshop

2.1 Alle aanbiedingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH in de webshop zijn beperkt door de beschikbaarheid van goederen en dienen te worden opgevat als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Voor de bestelling van de klant is toestemming nodig voor de algemene voorwaarden van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en, indien nodig, voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, die niet zouden vallen onder enige andere legaliteitsbepaling in de zin van artikel 6 lid 1 van de verordening (EU) 2016/679 (Basisverordening gegevensbescherming). De klant geeft bovengenoemde toestemming door actief te klikken op de betreffende vakjes en alleen de bestelling, die vervolgens wordt verzonden door te klikken op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" aan het einde van het bestelproces, vormt een juridisch bindend aanbod.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Aanvaarding door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vindt plaats door het versturen van een orderbevestiging binnen vier werkdagen, waarbij de zaterdag niet als werkdag geldt, of door directe verzending van de goederen. De automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld, documenteert alleen de technische ontvangst of de ontvangst van de bestelling van de klant door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH en vormt geen acceptatie.

2.3 Latere wijzigingsverzoeken kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen - zonder wettelijke aanspraak van de klant - en tegen afzonderlijke vergoeding van kosten worden uitgevoerd.

 

3. prijzen, betalingsvoorwaarden, levering

3.1 Tenzij in de webwinkel uitdrukkelijk andere bedragen worden vermeld, worden de volgende forfaitaire leverings- en verzendingskosten in rekening gebracht:

3.2 Pyhrn-Priel Tourismus GmbH levert haar diensten uitsluitend via de webshop tegen vooruitbetaling of bij onmiddellijke betaling na afloop van het bestelproces.

3.3 Facturen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zijn direct na afloop van het bestelproces zonder kosten en inhoudingen te betalen. De levering van de bestelde goederen vindt pas plaats na ontvangst van het volledige factuurbedrag op de bankrekening van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Indien na betaling geen overeenkomst wordt gesloten wegens het niet accepteren door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH (bijv. omdat de bestelde goederen of de bestelde hoeveelheid niet meer beschikbaar is), wordt het bedrag onmiddellijk door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gerestitueerd. Indien de door de klant in de bestelling opgegeven goederen slechts tijdelijk niet beschikbaar zijn, zal Pyhrn-Priel Tourismus GmbH de klant hiervan in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Bij een leveringsvertraging van meer dan twee weken heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Deelleveringen zijn toegestaan als niet alle gewenste goederen op voorraad zijn en dus niet direct beschikbaar zijn. In dit geval zijn de volgende leveringen vrij van verzendkosten.

3.4 Pyhrn-Priel Tourism GmbH accepteert momenteel de volgende betalingsmethoden: (i) creditcard, (ii) PayPal en (iii) onmiddellijke overschrijving.

3.5 De verzending wordt uitgevoerd met behulp van standaard transportdiensten (zoals de Oostenrijkse Post AG). Het risico gaat over op de klant bij aflevering van de goederen aan de vervoerder.

3.6 Bedrijfsstoringen en overmacht alsmede andere gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, in het bijzonder leververtragingen van meer dan twee weken door leveranciers, geven Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van het contract.

 

4. eigendomsvoorbehoud

4.1 De goederen blijven eigendom van Pyhrn-Priel Tourism GmbH tot de volledige betaling van de koopprijs en alle kosten en uitgaven. Een doorverkoop is alleen toegestaan als Pyhrn-Priel Tourismus GmbH hiervan tijdig van tevoren op de hoogte is gesteld met vermelding van de naam en het exacte bedrijfsadres van de koper en Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitdrukkelijk instemt met de verkoop.

4.2 In geval van betalingsachterstand is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gerechtigd haar rechten uit het eigendomsvoorbehoud te doen gelden. De bevestiging van het eigendomsvoorbehoud door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH houdt geen terugtrekking uit het contract in, tenzij Pyhrn-Priel Tourismus GmbH uitdrukkelijk verklaart zich uit het contract terug te trekken.


5. verzuim van aanvaarding

Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie heeft Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht om na het stellen van een redelijke termijn de overeenkomst te herroepen en de goederen na de herroeping door te verkopen. Indien Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gebruik maakt van dit herroepingsrecht, dient de klant een forfaitair bedrag van 10% van het factuurbedrag te betalen als vergoeding voor de door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH gemaakte kosten en onder voorbehoud van het recht op matiging. De bewering van verdere schade blijft onaangetast.