1. Úvod, Použitelnost

1.1. Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování všech osobních údajů v následujících zařízeních:

i. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132 tun, LG Steyr
ii. Turistika Pyhrn-Priel, Cestovního ruchu ve smyslu hornorakouského. Cestovní ruch zákon
iii. Turistická rekreační zařízení Pyhrn-Priel GmbH, FN 237954h, LG Steyr

jakož i budoucí další zřízené nebo nabyté právnické osoby, z nichž většinu vlastní výše uvedené instituce (dále jen „cestovní ruch Pyhrn-Priel“).

Kontaktní údaje pro dotazy / odvolání:

Turistika Pyhrn-Priel, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten Fax: +43 (0) 7562 5266-10 / email: info@pyhrn-priel.net

1.2. Ochrana osobních údajů a dodržování příslušných nařízení o ochraně údajů - v současné době nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů - „DSGVO“) a zákon o ochraně údajů 2018 v aktuálně platném znění („DSG 2018“), jakož i právní akty vydané na jejich základě - mají v Tourismus Pyhrn-Priel nejvyšší prioritu. Tyto informace o ochraně údajů poskytují přehled, která data z Tourismu Pyhrn-Priel jsou zpracována pro jaké účely a jak Tourismus Pyhrn-Priel zaručuje ochranu těchto údajů v souladu s čl. 12 a 13 GDPR.

1.3. K těmto informacím o ochraně údajů lze kdykoli přistupovat elektronicky na webové stránce https://www.urlaubsregion-pyhn-priel.at/datenschutz, vytisknout, stáhnout a uložit na paměťové médium.

1.4. Pojmy použité v těchto informacích o ochraně údajů jsou definovány v čl. 4 GDPR.

 

2. odpovědná osoba, důstojník ochrany údajů

2.1. Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je osoba uvedená v bodě 1.1. Citovaná instituce, která rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů, je proto smluvním partnerem, provádí předsmluvní opatření nebo podléhá zákonné povinnosti zpracovávat údaje. Webovou stránku www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, takže za veškerá zpracování dat souvisejících s webovou stránkou odpovídá pouze tato osoba. Pokud by odpovědnost za zpracování údajů mezi body 1.1. Pokud nejsou uvedená zařízení nejasná, je v případě pochybností zodpovědná společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společná odpovědnost několika institucí podle bodu 1.1. existuje pouze tehdy, pokud a v rozsahu, v jakém společně rozhodují o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

2.2. Úředník pro ochranu údajů 1.1. uvedených zařízení je:

KPMG Security Services GmbH
FN 356786k, HG Vídeň
Pobočka Linz, Kudlichstraße 41, 4020 Linz
E-mail: DSBA-pyhrn-priel@kpmg.at

 

3. Zpracování osobních údajů obecně

3.1. Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává (viz čl. 4 Z 2 GDPR) osobní údaje („údaje“) fyzických osob („subjekt údajů“ nebo individuálně genderově neutrální „subjekt údajů“) ve smyslu čl. 4 Z 1 GDPR.

3.2. Tento výraz zahrnuje všechny kategorie subjektů údajů. Patří sem zejména členové, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zúčastněné strany a kontaktní osoby, zákazníci a další smluvní partneři Tourismus Pyhrn-Priel (jako jsou zejména dodavatelé, subdodavatelé a konzultanti), jakož i jejich kontaktní osoby a uživatelé online nabídky Tourismus Pyhrn-Priel (viz další bod) 4.).

3.3. Cestovní ruch Pyhrn-Priel zpracovává údaje pouze v souladu se zásadami stanovenými v článku 5 ff GDPR a pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna zákonná podmínka podle čl. 6 odst. 1 GDPR. Účel a doba zpracování, jakož i právní základ pro zpracování údajů jsou upraveny v kategorii 4 v bodě 4.

3.4. Cestovní ruch Pyhrn-Priel rovněž zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR („citlivé údaje“). Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává citlivé údaje pouze tehdy, existuje-li případ podle čl. 9 odst. 2 GDPR, zejména pokud je to nezbytné kvůli pracovním a sociálním právním předpisům (čl. 9 odst. 2 písm. B) leg cit) nebo pokud tyto údaje pocházejí z Dotčené osoby (např. V životopisech uchazečů o zaměstnání) jsou uváděny nebo zveřejňovány dobrovolně (čl. 9 odst. 2 písm. A) a e) leg cit).

3.5. V případě potřeby, tedy pokud neexistují jiné podmínky zákonnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 GDPR nebo - v případě citlivých údajů - žádný jiný případ čl. 9 odst. Pokud dotčené osoby dobrovolně sdělí údaje, které Tourismus Pyhrn-Priel nepožaduje, nebudou tyto údaje společností Tourismus Pyhrn-Priel „shromažďovány“ a subjekt údajů dává výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů společností Tourismus Pyhrn-Priel. Dotčené strany mají právo jakýkoli udělený souhlas kdykoli zcela nebo zčásti odvolat. Odvolání je třeba zaslat společnosti Tourismus Pyhrn-Priel (kontaktní údaje viz bod 1.1.). Přestože odvolání souhlasu není vázáno na žádnou konkrétní formu, je doporučeno pro účely ověření deklarovat odvolání v textové podobě (např. dopis, e-mail nebo fax). Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování údajů na základě jiných podmínek dle čl. 6 odst. 1 GDPR ani jiných případů dle čl. 9 odst. 1 písm.

3.6. Zveřejňování, předávání nebo předávání údajů společností Tourismus Pyhrn-Priel také nastává, pouze pokud existuje alespoň jedna zákonná podmínka uvedená v čl. 6 odst. 1 GDPR nebo - v případě citlivých údajů - případ v čl. 9 odst. 2 GDPR. Kategorie příjemců, kterým Tourismus Pyhrn-Priel předává údaje, jsou - kromě příjemců zařazených do bodu 4 - zejména zpracovatelé v souladu s čl. 28 GDPR, orgány a soudy a v případě opatření na vymáhání dluhu inkasní agentury a právníci. Cestovní ruch Pyhrn-Priel neposkytuje žádné údaje příjemcům v nečlenském státě EU ani mezinárodním organizacím bez souhlasu. V rámci turistické organizace Pyhrn-Priel dostávají organizační jednotky a zaměstnanci data, která potřebují ke splnění svých povinností.

3.7. V Tourismus Pyhrn-Priel nedochází k automatizovanému rozhodování („profilování“).

4. Shromažďování údajů od subjektu údajů a jejich zpracování

4.1. Zpracování údajů v rámci turistického sdružení Pyhrn-Priel

Cestovní ruch Pyhrn-Priel shromažďuje a zpracovává údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) (plnění smlouvy) ac) (plnění zákonné povinnosti) údaje GDPR členů sdružení cestovního ruchu Pyhrn-Priel a jejich správců orgánů a případně jejich přidělených osob. (Zaměstnanec).

4.2. Zpracování dat při vyjádření zájmu o nabídky od Tourismu Pyhrn-Priel a při kontaktování Tourismu Pyhrn-Priel

Při vyjádření zájmu o nabídky od Tourismu Pyhrn-Priel a při kontaktu s Tourismem Pyhrn-Priel jsou údaje zúčastněných stran o nabídkách od Tourismus Pyhrn-Priel a od kontaktních osob (zejména prostřednictvím webové stránky) založeny na čl. 6 odst. 1 písm. B). GDPR (provádění předsmluvních opatření) za účelem přenosu cílených nabídek a zpracování dotazů. Zpracovávají se následující kategorie dat: přístupová, hlavní, kontaktní a korespondující / komunikační / obsahová data. Za účelem zpracování nabídky nebo poptávky a zodpovězení případných následných otázek se údaje zúčastněných stran a kontaktních osob ukládají po dobu šesti měsíců od poptávky nebo kontaktu a poté se vymažou.

4.3. Zpracování dat při objednávání a provádění smluvních služeb

Tourismus Pyhrn-Priel při objednávání a provádění smluvních služeb shromažďuje a zpracovává data nezbytná pro splnění smlouvy, v závislosti na typu právního vztahu, zejména přístupu, velitele, kontaktu, korespondenci / komunikaci / obsahu, objednávání - / Smlouva, faktura a údaje o bankovním účtu / účtu / platbě, na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 litru c) GDPR. Data budou zpracována a uložena tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění smluvních vztahů (včetně smluvních závazků) a ze zákonných (zejména daně z obratu). Pokud je to nezbytné pro účely plnění smlouvy, budou údaje od zákazníků podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR předávány také zástupcům a konzultantům Tourismus Pyhrn-Priel, kteří se podílejí na plnění smluvního vztahu.

4.4. Zpracování dat při nákupu karet Pyhrn-Priel

Cestovní ruch Pyhrn-Priel zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR také údaje požadované při objednávce karty Pyhrn-Priel a nezbytně nutné pro poskytování služeb nebo použití karty, jakož i další údaje dobrovolně zveřejněné dotyčnou osobou pro optimalizaci služby (v závislosti na čl. 6 odst. 1 písm. karta, zejména hlavní, kontaktní a bankovní / účet / platební údaje, jakož i místo / místo určení, datum / období a rozsah nabízených nebo použitých služeb). Data, která jsou nezbytně nutná pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb, jsou v průběhu objednávkového procesu označena. Data, na nichž jsou založeny Pyhrn-Priel karty, se ukládají po dobu platnosti příslušné karty, jinak po dobu maximálně 48 měsíců a poté se vymažou.

4.5. Zpracování dat při návštěvě webové stránky

Při návštěvě webu potřebná (technická) data (přístupová data ve smyslu bodu 7 a soubory cookie ve smyslu bodu 8) návštěvníků webu pro provoz, bezpečnost a optimalizaci webové stránky na základě oprávněných zájmů Tourismus Pyhrn- Priel o tom podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR shromážděného a zpracovaného (viz další body 7 a 8).

4.6. Zpracování dat při používání online platforem

Cestovní ruch Pyhrn-Priel provozuje platformu na webu, prostřednictvím které mohou zúčastněné strany získat přístup k informacím a dokumentům o nabídkách v regionu Pyhrn-Priel online a rezervovat výlety a / nebo pobyty v regionu online s externími poskytovateli služeb. Údaje shromážděné od dotyčné osoby v průběhu rezervace, jako je zejména počet osob, jméno a příjmení, adresa / adresa, země, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum příjezdu / odjezdu, další informace o exkurzi / pobytu a informace o platbě , jsou zpracovány za účelem zpracování rezervace v systému „feratelDeskline® WebClient“. Cestovní ruch Pyhrn-Priel však platformu poskytuje pouze bezplatně a bez závazků a nezakládá žádný smluvní vztah se zúčastněnou stranou. Veškeré smlouvy se uzavírají výhradně mezi zúčastněnou stranou a externím poskytovatelem služeb. Cestovní ruch Pyhrn-Priel proto používá tento systém ke shromažďování údajů nezbytných k rezervaci na základě svých oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (zejména jejich zájmu o aplikaci a podporu regionálních společností) a poskytuje údaje o rezervaci prostřednictvím Systém je k dispozici externímu poskytovateli služeb. Požadované údaje jsou během rezervace odpovídajícím způsobem označeny. Platební transakce jsou v každém případě šifrovány.

4.7. Zpracování údajů od uchazečů o zaměstnání

Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává údaje žadatele – zejména kmenové, kontaktní, korespondenční/komunikační/obsahové údaje a další údaje, které žadatel uvede ve své žádosti – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (provádění předsmluvních opatření ). Je-li k žádostem poskytnut (online) formulář, budou údaje potřebné pro posouzení žádosti odpovídajícím způsobem označeny. Citlivé údaje, které uchazeč o zaměstnání dobrovolně uvede ve své žádosti, budou zpracovány na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává a uchovává tyto údaje – v případě (probíhajícího, oznámeného nebo bezprostředně hrozícího) právního sporu – zpravidla po dobu šesti měsíců od obdržení žádosti.

4.8. Zpracování dat od zaměstnanců

Furthermore, on (employment) contractual and legal basis (Art 6 Para 1 lit b) and c) DSGVO) data, in particular master, contact, correspondence/communication/content, contract, personnel administration and payroll data , as well as on the basis of Art. 9 Para. 2 lit a) and lit c) GDPR also processes voluntarily disclosed and required sensitive data (such as sick leave) of employees in accordance with labor and social law regulations. This data also flows to a personal accountant, banks to process salary payments and the social security agency for further processing. For the purpose of contacting customers and contractual partners, based on Tourismus Pyhrn-Priel’s legitimate interest in a smooth course of business in accordance with Art 6 Para 1 lit f) GDPR and Section 12 Para 2 Z 4 DSG 2018, professional contact details and portrait photos of employees on the website to be published.

4.9. Zpracování údajů za účelem přímé reklamy

Pokud Tourismus Pyhrn-Priel obdrží e-mailovou adresu dotyčné osoby v souvislosti s prodejem nebo poskytnutím služby, má nárok na základě svého oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Přenos informací a poštovních zásilek pro vlastní nebo podobné produkty a služby. Subjekty údajů mají právo kdykoli (zejména při přenosu e-mailů) vznést námitky proti zpracování údajů, které se jich týkají, za účelem takové reklamy (viz bod 15.8.).

4.10. Zpracování dat při odesílání e-mailových zpravodajů

Pokud Tourismus Pyhrn-Priel zasílá e-mailové zpravodaje, shromažďuje a zpracovává e-mailovou adresu účastníků k zasílání e-mailových zpravodajů pouze na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR a ukládá je tak dlouho, dokud dokud předplatitelé neodhlásí nebo nezruší svůj souhlas (viz body 12 a 15. října).

4.11. Zpracování údajů od digitálních společníků na dovolenou (dále jen „Franzi“)

Chcete-li používat Franzi, je možné se zaregistrovat a vytvořit profil na příslušné Progresivní webové aplikaci (zkráceně PWA) od Franzi der Tourismus Pyhrn-Priel pomocí zařízení (např. smartphone, PC). S registrací nebo identifikací může zákazník využívat služeb Franzi. Abyste mohli využívat informace a přijímat služby nabízené Tourismus Pyhrn-Priel, je nutné se zaregistrovat zadáním vaší e-mailové adresy.

V této souvislosti shromažďuje Tourismus Pyhrn-Priel následující údaje: jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, datum narození, pokud je to nezbytné pro využití nabídek Franzi nebo sběr registračních údajů. Kromě toho se údaje shromažďují, jak je popsáno v bodě 8 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává údaje shromážděné prostřednictvím Franzi pouze na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to také za účelem reklamy vašich údajů pro účely reklamy na produkty nabízené společností Tourismus Pyhrn-Priel. nebo v regionu Marketingové kampaně různého druhu (např. zasílání newsletterů e-mailem, zasílání zpráv ve Franzi's PWA).

Vaše údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování registrace hosta.

Pokud dojde ke změně a/nebo doplnění výše uvedených údajů v průběhu registrace nebo vámi, budou tyto doplněné/upravené údaje rovněž uloženy a zpracovány společností Tourismus Pyhrn-Priel.

Podle aktuálního stavu nejsou při provozu Franzi používány žádné cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz nebo fungování. Pokud budou (v budoucnu) používány i soubory cookie, které k tomu nejsou nezbytně nutné, budou použity pouze na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který lze udělit aktivním kliknutím na zaškrtávací políčko. Jinak platí bod 8.

4.12. Zpracování údajů při nákupu zaměstnanecké karty
Tourismus Pyhrn-Priel zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR také údaje požadované při objednávce zaměstnanecké karty a nezbytně nutné pro poskytování služeb nebo používání karty, jakož i další údaje dobrovolně poskytnuté dotčenou osobou za účelem optimalizace plnění (v závislosti na typu karty zejména Master, kontaktních a bankovních/účtech/platebních údajích a také místě/cíli, datu/období a rozsahu nabízených nebo využívaných služeb). Údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb, budou v průběhu objednávkového procesu odpovídajícím způsobem označeny. Údaje, z nichž zaměstnanecká karta vychází, jsou uchovávány po dobu platnosti příslušné karty, jinak maximálně 48 měsíců a poté smazány.

4.13. Zpracování údajů pro systém evidence turistů

Tourismus Pyhrn-Priel působí jako administrativní asistent obcí v oblasti registrace turistů. Na základě zákona o registraci z roku 1991, hornorakouského zákona o cestovním ruchu z roku 2018 v platném znění a nařízení o statistice cestovního ruchu z roku 2002 jsou společnosti Tourismus Pyhrn-Priel předávány a zpracovávány údaje, jako jsou zejména jméno a příjmení všech osob, pohlaví, datum narození, adresní údaje, státní příslušnost, národnost, jakož i dobrovolně poskytnuté údaje (např. e-mailová adresa). Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 7 let v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání.

 

 

5. Shromažďování údajů od třetích stran

Cestovní ruch Pyhrn-Priel obecně nezpracovává žádná data, která nejsou shromažďována od dotčené osoby, s výjimkou nezbytných technických údajů o přístupu v souladu s bodem 7 při přístupu na webovou stránku a údajů shromážděných nezbytnými soubory cookie v souladu s bodem 8.

6. Doba zpracování, uchovávání a doba uchovávání údajů

6.1. Tourismus Pyhrn-Priel nezpracovává a neuchovává data trvale, ale pouze v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech, ale alespoň tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny. Cestovní ruch Pyhrn-Priel ukládá data ve formě, která umožňuje identifikaci postižených pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

6.2. Je-li možné určit dobu skladování nebo uchovávání údajů, je to regulováno v kategorii 4 v bodě 4. V případě stávajících smluvních vztahů budou příslušné údaje - s výhradou jiných právních základů, které rovněž umožňují zpracování údajů - zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smluvních vztahů (včetně smluvních závazků).

6.3. Jsou-li údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu (viz bod 3.5.), Budou tato data okamžitě vymazána v důsledku odebrání souhlasu ze strany subjektu údajů a nebudou (dále) zpracovávána. Totéž platí v případě oprávněné námitky v souladu s čl. 21 GDPR, pokud jsou údaje zpracovávány pouze na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.

 

7. Shromažďování přístupových údajů při používání webové stránky

7.1. Lidé mohou navštívit web bez poskytnutí osobních údajů. Cestovní ruch Pyhrn-Priel (konkrétně odpovědný: Pyhrn-Priel Tourismus GmbH) shromažďuje a zpracovává pouze údaje technické povahy o každém přístupu na webové stránky v rámci provozování svých webových stránek, které jsou automaticky zpracovávány při přístupu k nim a které jsou považovány za osobní nebo k určení Mohly by být použity osobní nebo osobní údaje subjektů údajů, které jsou uloženy v tzv. Server log souborech („přístupová data“). To zahrnuje IP adresu, jedinečnou identifikaci zařízení, typ a verzi operačního systému a prohlížeče, název souboru a cestu, typ přenosového protokolu, datum a čas přístupu, přenesené bajty, adresu URL odkazujícího (dříve navštívená stránka) a žádajícího poskytovatele.

7.2. Cestovní ruch Pyhrn-Priel nezpracovává tyto přístupové údaje za účelem identifikace osoby nebo určení jiných osobních údajů subjektu údajů, ale pouze za účelem provozu, návrhu, přizpůsobení, zlepšení, údržby, optimalizace a dalšího rozvoje webové stránky (včetně Funkce, služby, moduly a funkce), jakož i pro detekci a opravu chyb, pro udržení bezpečnosti systému a - pokud jsou použity nástroje webové analýzy - pro účely interního statistického vyhodnocení, aniž by byly učiněny žádné závěry o dotyčné osobě. Neexistuje také žádné profilování.

7.3. Poskytování, údržba a správa webového serveru provádí procesor TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz.

 

8. Cookies

8.1. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka webu a které se používají zejména k nabízení dalších funkcí na webu, které lze použít k rozpoznání přístupu k internetovému prohlížeči a uložení dočasných souborů uživatelsky příjemným a efektivním způsobem. učinit jej bezpečnějším a - pokud se používají nástroje pro webovou analýzu - umožnit (anonymizovanou) analýzu používání webu.

8.2. Cookies, které jsou naprosto nezbytné pro fungování webové stránky, se používají na základě oprávněných zájmů Tourismus Pyhrn-Priel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR při provozu, bezpečnosti a optimalizaci webové stránky. Jakékoli jiné soubory cookie jsou zpracovávány na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, které lze udělit, když navštívíte web aktivním kliknutím na zaškrtávací políčko. Dotčené osoby mají možnost kdykoli odvolat svůj souhlas deaktivací a / nebo vymazáním cookies v nastavení svého internetového prohlížeče a určit, jak dlouho jsou uloženy a kdy jsou smazány. Postup, jak to provést, závisí na internetovém prohlížeči, který používají dotčené osoby. Nepřijetí a deaktivace souborů cookie však může mít za následek, že některé funkce a / nebo obsah webových stránek nebudou fungovat nebo nebudou fungovat podle očekávání.

8.3. Soubory cookie relace jsou dočasně ukládány po dobu přístupu subjektu údajů a po uzavření prohlížeče jsou odstraněny; Trvalé soubory cookie zůstávají na koncovém zařízení dotyčné osoby, dokud je neodstraní z prohlížeče.

8.4 Účel souborů cookie, které skutečně používáme, pokud s nimi souhlasíte:
Technicky nezbytné soubory cookie: tyto soubory cookie pomáhají umožnit používání webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace po stránkách a přístup k zabezpečeným webovým stránkám. Bez těchto souborů cookie nemohou naše webové stránky správně fungovat.
Soubory cookie pro účely analýzy: Tyto soubory cookie nám pomáhají analyzovat chování uživatelů.
Soubory cookie pro marketingové účely: Tyto soubory cookie se používají k zobrazování zajímavých reklam návštěvníkům na webových stránkách, a to i od poskytovatelů třetích stran.
Soubory cookie pro personalizaci: Tyto soubory cookie se používají k zobrazení personalizovaného obsahu na základě vašich zájmů.

 

9. Nástroje webové analýzy

Následující nástroje webové analýzy se používají na webových stránkách na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, které lze poskytnout návštěvou zaškrtávacího políčka při vaší návštěvě.

9.1. Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Právním základem pro používání této služby je váš souhlas v souladu s čl. 6 (1) GDPR. Google Analytics používá cookies, které jsou uloženy v počítači návštěvníka stránek a které umožňují analýzu používání našich stránek návštěvníkem stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek se obvykle ukládají na evropských serverech a pouze ve výjimečných případech se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Používáme Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že vaše IP adresa je obvykle zkrácena společností Google v rámci Evropské unie a pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená příslušným prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Společnost Google naším jménem použije získané informace k vyhodnocení používání webové stránky za účelem sestavování zpráv o aktivitě webových stránek. Shromažďování pomocí Google Analytics může být zabráněno tím, že návštěvník webu upraví nastavení souborů cookie pro tento web. Proti shromažďování a uchovávání IP adresy a údajů generovaných soubory cookie lze také kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. Odpovídající plugin prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. S poskytovatelem služby jsme uzavřeli odpovídající smlouvu v souladu s čl. 28 GDPR jako zpracovatelem, která zajišťuje zpracování vašich údajů výhradně v rámci naší objednávky. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy) a v nastavení zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

9.2. Adform

Web používá sledování Adform A / S, 1. sal. K, Wildersgade 10B, 1408 København, Dánsko. Adform používá soubor cookie k zobrazování cílových skupinově orientovaných reklam prostřednictvím platformy Adform. Za tímto účelem se zaznamenává zeměpisný původ, typ zařízení a přístupné stránky, ale nezaznamenávají se žádné informace pro identifikaci osob.

9.3. Matomo

Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo, službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769, ("Matomo"). Matomo využívá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele mezi stránkami k analýze chování uživatele. Matomo je hostováno výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál. IP adresa je před uložením anonymizována (zkrácena o poslední dva bajty).

S pomocí Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky webových stránek. To nám umožňuje zjistit, kdy byla provedena zobrazení stránek a z jakého regionu pocházejí. Zaznamenáváme také různé protokolové soubory (např. IP adresu, referrer, prohlížeč a použitý operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. klikání).

Údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o anonymní analýzu chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud jste nám udělili souhlas s nastavením „analytických“ cookies, Matomo nastaví další cookies. To znamená, že lze rozpoznat i vracející se uživatele a podrobněji „analyzovat“ jejich chování na našich webových stránkách. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení cookies.

9.4. Deaktivace

Kromě toho, že nedáte svůj souhlas, mají subjekty údajů kdykoli v nastavení svého internetového prohlížeče možnost deaktivovat nebo smazat cookies a určit, jak dlouho jsou uloženy a kdy jsou smazány. Postup, jak to provést, závisí na internetovém prohlížeči, který používají dotčené osoby. Dotčené osoby mohou navíc zabránit deaktivaci zpracování dat generovaných soubory cookie a souvisejících s jejich používáním pomocí doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Stáhněte si a nainstalujte Analytics nebo deaktivujte Adform pod odkazem https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widrufsrecht/. Subjekty údajů mohou dále vymazat data zpracovaná programem Adform zde: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

 

10. Marketingové služby Google, remarketing

10.1. Kromě toho se na webu používá remarketingová služba v rámci služby Google AdWords na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, který může být poskytnut při návštěvě aktivním kliknutím na zaškrtávací políčko. Prostřednictvím remarketingové funkce může cestovní ruch cestovního ruchu Pyhrn-Priel prezentovat postiženým stranám reklamy založené na jejich zájmech na jiných webech v reklamní síti Google (na samotném Google, tzv. „Reklamy Google“ nebo na jiných webech). Za tímto účelem je analyzována interakce dotyčné osoby na webové stránce, např. Která nabízí dotyčné osobě zájem, aby mohla zobrazovat cílenou reklamu dotyčné osobě i po návštěvě webové stránky cestovního ruchu Pyhrn-Priel na jiných webových stránkách. Tourismus Pyhrn-Priel používá ke správě marketingových služeb Google Správce značek Google.

10.2. Za tímto účelem jsou při přístupu na web integrovány (re) marketingové značky („webové majáky“), na nichž jsou aktivovány marketingové služby Google po udělení souhlasu. S jejich pomocí jsou cookies nastaveny v internetovém prohlížeči příslušné osoby, které zaznamenávají návštěvy. V tomto souboru jsou zaznamenány zejména následující údaje: navštívená webová stránka, jaký obsah dotyčná osoba zajímala, co nabízí dotyčné osobě kliknutí, technické informace o prohlížeči a operačním systému dotyčné osoby, odkazující webové stránky, čas návštěvy / délka pobytu, informace o použití online Nabídky / interakce s webem, IP adresa dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba poté navštíví jiné webové stránky, mohou se zobrazit reklamy přizpůsobené jejím zájmům. Takto shromážděná data slouží pouze k jasné identifikaci webového prohlížeče a jsou zpracována pseudonymně jako součást marketingových služeb Google. Informace shromážděné marketingovými službami Google o subjektu údajů se předávají společnosti Google a ukládají na serverech Google v USA (viz oddíl 9.1.).

10.3. Při používání služby Google AdWords se používá tzv. Sledování konverzí. Pokud se subjekty údajů dostaly na web prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, umístí Google AdWords soubory cookie do počítače subjektu údajů. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nejsou použity pro osobní identifikaci. Informace získané pomocí konverzních cookies se používají k sestavování statistik pro Pyhrn-Priel Tourism. Pokud dotyčná osoba navštíví web a cookies ještě nevypršely, Tourismus Pyhrn-Priel může uznat, že dotyčná osoba klikla na reklamu a byla předána na web. Cestovní ruch Pyhrn-Priel tak zjišťuje celkový počet postižených lidí, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na jejich webové stránky. Nezískává však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci postižených osob.

10.4. Kromě toho, že nedáte svůj souhlas, mají dotčené osoby kdykoli možnost deaktivovat personalizovanou reklamu prostřednictvím marketingových služeb Google v nastavení svého internetového prohlížeče. Dotčené osoby mají také možnost stáhnout a nainstalovat plugin prohlížeče na následujícím odkazu a deaktivovat personalizovanou reklamu: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

11. Integrace služeb a obsahu od třetích stran, sociální pluginy

11.1. Pluginy třetích stran se také používají na webových stránkách k integraci jejich obsahu a služeb (jako jsou videa). Tyto pluginy jsou však vyvolávány pouze na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Pokud subjekty údajů souhlasí s voláním takových pluginů, naváže se připojení k serverům poskytovatelů třetích stran a zavolá se odpovídající plugin. Obsah doplňků je přenášen přímo od příslušného poskytovatele třetí strany do prohlížeče osoby. Vyvoláním pluginů získají poskytovatelé třetích stran informace, že prohlížeč dotyčné osoby navštívil web Tourismus Pyhrn-Priel, i když nejsou přihlášeni k příslušnému poskytovateli třetích stran nebo nejsou aktuálně přihlášeni. Plugin přenáší data protokolu na příslušný server třetí strany. Tato logovací data obsahují následující data: IP adresa, adresa navštívených webových stránek, které také obsahují funkce plug-in, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, použití plug-inu a cookies.

11.2. Zpracování údajů poskytovateli třetích stran probíhá v rámci příslušných předpisů o ochraně údajů poskytovatelů třetích stran. Cestovní ruch Pyhrn-Priel, jakožto provozovatel webových stránek, nemá žádné znalosti o obsahu dat předávaných poskytovatelům třetích stran ani o jejich zpracování. V každém případě mohou poskytovatelé třetích stran pro statistické nebo marketingové účely použít tzv. Pixelové štítky (neviditelná grafika nebo „webové majáky“). Kromě toho mohou být pseudonymní informace uloženy v cookies na zařízení dotyčné osoby a mohou obsahovat, mimo jiné, technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání webové stránky Tourismus Pyhrn-Priel, jakož i takové informace z jiných zdrojů připojit se.

11.3. Pokud je dotyčná osoba zaregistrována u poskytovatele třetí strany a přihlášena k uživatelským účtům poskytovatele třetí strany, může poskytovatel třetí strany osobně přiřadit chování uživatele dotyčné osobě. Subjekt údajů tomu může zabránit tím, že se předem odhlásí ze svého uživatelského účtu. Pokud dotčená osoba není členem třetí strany, může třetí strana zjistit a uložit určitá data (viz bod 11.1.).

11.4. Kromě toho, že nedají souhlas, mohou dotčené osoby zcela zabránit tomu, aby se pluginy načítaly pomocí doplňků pro svůj prohlížeč, například pomocí blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/). Kromě toho je třeba upozornit také na možnost deaktivace cookies (viz bod 8.2.).

11.5. Následující obrázek poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsah a odkazy na jejich předpisy o ochraně údajů, které obsahují další informace o zpracování údajů poskytovateli třetích stran a možnosti námitek:

 • Sociální pluginy sociální sítě „Facebook“, kterou provozuje společnost Meta Platforms Ireland, Ltd, 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko (předpisy o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy) je provozován; pluginy mohou představovat prvky interakce nebo obsah (např. videa, grafiku nebo textové příspěvky) a mohou být rozpoznány jedním z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, výrazy „jako“, „jako“ nebo „palec nahoru“) -Characters) nebo jsou označeny přídavkem „Social Plugin Face-book“; seznam a vzhled sociálních modulů Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins;
 • Sociální pluginy služby „Twitter“ poskytovatele třetí strany Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (předpisy o ochraně údajů: https://twitter.com/de/privacy);
 • Sociální pluginy služby „Instagram“ poskytovatele třetí strany Instagram, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (předpisy o ochraně údajů: http://instagram.com/about/legal/privacy);
 • Doplňky sociální sítě „Pinterest“ poskytovatele třetí strany Pinterest, Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (předpisy o ochraně údajů: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy);
 • Sociální pluginy služby „Snapchat“ poskytovatele třetí strany Snapchat, Inc, Attn: Agent pro autorská práva, 63 Market Street, Benátky, CA 90291, USA (předpisy o ochraně údajů: https://www.snapchat.com/l/de-de/  Soukromí);
 • služba „Google reCAPTCHA“ od poskytovatele třetí strany Google, který rozlišuje, zda je zápis proveden fyzickou osobou nebo nesprávně mechanickým a automatizovaným zpracováním;
 • služba „Captcha“ od třetího poskytovatele Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Vídeň, k ochraně webových stránek a online služeb před spamem a zneužitím a k zajištění toho, aby záznamy, jako jsou dotazy atd., byly prováděny fyzickými osobami a nebyly jsou používány automatizované programy/boty. Prostřednictvím tohoto použití jsou shromažďována data (např. IP adresa (zkrácená), typ zařízení, typ prohlížeče, referenční webová stránka, pohyby myši a časové intervaly mezi úhozy klávesnice) a přenášena k vyhodnocení společnosti Captcha GmbH. Podrobnosti naleznete zde: www.captcha.eu/dsgvo-user. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (článek 6 (1) písm. f GDPR) chránit naše webové stránky před útoky botů a spamem. Údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 6 měsíců.
 • Mapy služby „Mapy Google“ od poskytovatele třetích stran Google;
 • Videa z platformy „YouTube“ od třetí strany od společnosti Google;
 • Videa z platformy "Vimeo" od poskytovatele třetích stran Vimeo, LLC se sídlem 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (předpisy o ochraně údajů: https://vimeo.com/privacy).

11.6. Někteří z poskytovatelů třetích stran jsou certifikováni na základě dohody o ochraně soukromí a tím zaručují dodržování evropské úrovně ochrany údajů, jako je Google (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) a face-book ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

12. E-mailové zpravodaje a elektronická oznámení

12.1. Cestovní ruch Pyhrn-Priel zasílá fyzické brožury poštou, e-mailové zpravodaje a elektronická oznámení s reklamními informacemi - podléhá přímé reklamě v souladu s bodem 4.9. - pouze na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pro registraci e-mailového zpravodaje stačí zadat e-mailovou adresu.

12.2. Registrace do e-mailového zpravodaje probíhá v tzv. Postupu dvojitého přihlášení, tj. Dotyčná osoba obdrží e-mail po registraci do e-mailového zpravodaje, ve kterém je požádána o potvrzení své registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na jinou e-mailovou adresu. Registrace e-mailového zpravodaje se zaznamenává, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje uložení IP adresy a čas registrace a potvrzení. Také se zaznamenávají změny uložených dat.

12.3. E-mailové zpravodaje a elektronická oznámení zasílá poskytovatel a poskytovatel přepravních služeb TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz. Cestovní ruch Pyhrn-Priel uzavřela s poskytovatelem přepravních služeb smlouvu o zpracování objednávek, ve které se zavazuje zpracovávat, chránit a nepředávat údaje subjektů údajů pouze v souladu s čl. 28 GDPR jménem Tourismus Pyhrn-Priel ( viz bod 13 níže).

12.4. Pokud se přihlásíte k odběru e-mailového zpravodaje, bude e-mail, přihlašovací údaje a adresa IP dotyčné osoby zpracovány a uloženy do doby, než se odhlásí. Data zpracovaná po registraci, konkrétně e-maily zaslané dotčeným osobám, ať už byly otevřeny nebo blokovány nebo označeny jako spam, zda nemohly být doručeny dočasně nebo trvale, a odkazy klikaly po dobu 12 měsíců uloženy a poté odstraněny. Dotčené osoby se mohou kdykoli odhlásit z e-mailového zpravodaje, tj. Odvolat svůj souhlas. Na konci každého e-mailu naleznete odkaz na odhlášení z e-mailového zpravodaje.

 

13. Zpracování dat jménem Tourismus Pyhrn-Priel

13.1. Jsou-li údaje zpracovávány jménem společnosti Tourismus Pyhrn-Priel, spolupracuje pouze se smluvními zpracovateli ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR, kteří nabízejí dostatečné záruky, že vhodná technická a organizační opatření jsou prováděna tak, aby zpracování bylo v souladu se stávajícími. Jsou zavedeny právní předpisy a je zaručena ochrana práv dotčených osob. Za tímto účelem Tourismus Pyhrn-Priel uzavírá odpovídající smlouvy se svými zpracovateli (pokud tito poskytovatelé třetích stran již nemají příslušné podmínky), které splňují požadavky článku 28 GDPR a dodržují článek 44 ff GDPR pro zpracovatele se sídlem ve třetích zemích.

13.2. Procesory z Tourismu Pyhrn-Priel jsou v současné době:

 • TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz (podpora IT)
 • feratel media technologies AG (feratelDeskline® WebClient)
 • feratel media technologies AG (Asistent pro osobní zájmy - PIA - FRANZI)
 • TTG Tourismus Technologie GmbH (zasílání e-mailového zpravodaje)
 • Planery GmbH (řízení lidských zdrojů)
 • Google, LLC (analýza webu, marketing, remarketing)
 • Meta Platforms Ireland, Ltd
 • Twitter, Inc
 • Instagram, Inc.
 • Pinterest, Inc
 • Snapchat, Inc.
 • Vimeo, Inc
 • Datatrans AG - zpracovatel plateb
 • Atlassian Service Desk
 • BMD SYSTEMHAUS GmbH (účetní)

 

14. Zabezpečení zpracování dat

Cestovní ruch Pyhrn-Priel přijímá vhodná a vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení údajů a zpracování dat s přihlédnutím k kritériím článku 32 GDPR a zajišťuje ochranu údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před ztrátou, poškozením a změnami.

15. Práva dotčených osob

15.1. Cestovní ruch Pyhrn-Priel chrání práva postižených v souladu s platnými právními ustanoveními. Podle současné právní situace mají subjekty údajů následující (abstraktní) práva. Zainteresovaní mohou uplatňovat svá práva zasláním odpovídající konkrétní žádosti - doporučené v textové podobě (např. Dopisem nebo e-mailem) - na Tourismus Pyhrn-Priel (kontaktní údaje viz bod 1.1.). Cestovní ruch Pyhrn-Priel tyto lhůty dodrží, pokud platné právní předpisy stanoví lhůty pro vyplnění žádosti.

15.2. Právo na důvěrnost

Cestovní ruch Pyhrn-Priel dodržuje základní právo dotčené osoby na ochranu údajů v souladu s § 1 Abs. 1 DSG 2018 a právo na utajení údajů v souladu s § 6 DSG 2018.

15.3. Právo na informace a informace

Za podmínek a v souladu s články 13 až 15 GDPR má dotyčná osoba právo na informace a informace o zpracování svých údajů společností Tourismus Pyhrn-Priel a její práva.

15.4. Právo na opravu a dokončení

Za podmínek a v souladu s čl. 16 GDPR má dotyčná osoba právo na opravu nesprávných a úplných neúplných údajů o ní.

15.5. Právo na zrušení

Za podmínek av souladu s článkem 17 GDPR má dotyčná osoba právo požádat o okamžité vymazání údajů, které se jí týkají.

15.6. Právo na omezení zpracování

Za podmínek av souladu s článkem 18 GDPR má dotyčná osoba právo požádat o omezení zpracování jejich údajů.

15.7. Právo na přenositelnost dat

Za podmínek a v souladu s článkem 20 GDPR má dotyčná osoba právo obdržet údaje, které se jí týkají, které poskytla cestovnímu ruchu Pyhrn-Priel, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jiné odpovědné osobě nebo z cestovního ruchu Požádat společnost Pyhrn-Priel o přenos údajů, které zpracovává, přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud to neohrozí práva a svobody ostatních lidí.

15.8. Právo na protest

Za podmínek a v souladu s článkem 21 GDPR má dotyčná osoba právo z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace kdykoli proti zpracování údajů, které se jí týkají, k čemuž dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR Chcete-li podat námitku. V případě oprávněné námitky již Tourismus Pyhrn-Priel nebude zpracovávat údaje subjektu údajů, kterých se námitka týká, ledaže může prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pokud zpracování neslouží účelu Uplatňování, výkon nebo ochrana právních nároků. Pokud subjekt údajů vznáší námitky ke zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou jejich data pro tyto účely dále zpracovávána.

15.9. Právo na automatizované rozhodnutí

Za podmínek a v souladu s čl. 22 GDPR má dotyčná osoba právo nepodřídit se rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má právní účinek nebo jej podobně významně ovlivňuje.

15.10. Právo na odstoupení

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním údajů, které se ho týkají, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho zrušení.

15.11. Právo na stížnost

Podle článku 77 GDPR ve spojení s § 24 DSG 2018 má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (orgánu pro ochranu údajů), aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

15.12. Právo na soudní opravný prostředek

Podle čl. 79 GDPR ve spojení s § 27 DSG 2018 má dotyčná osoba právo na účinný soudní opravný prostředek proti právně závaznému rozhodnutí orgánu dohledu (právo na odvolání k federálnímu správnímu soudu), aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo mimosoudní právní prostředky.

 

17. Odmítnutí odpovědnosti

17.1. Přes všechna opatření a opatření cestovního ruchu Pyhrn-Priel Není vyloučeno, že dojde k datové zveřejnění, ztráty a jakékoliv poškození a změny přicházejí a dotyčná utrpí škodu. TURISTIKA Pyhrn-Priel nenese žádnou odpovědnost za škody a následné škody vyplývající z nebo v souvislosti s datovými zveřejnění, ztráty a žádné poškození a změny, neoprávněné a / nebo manipulativní přístup nebo zásah do zpracování dat a přenosu, stejně jako porušení pravidel na ochranu osobních údajů ( DSGVO, DSG 2018), které byly způsobeny protiprávně a zaviněně ne od něj nebo ji přiřaditelným lidí. Zejména cestovního ruchu Pyhrn-Priel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou, jichž se týká použití svých údajů Google nebo jinou třetí stranou. Na stránkách cestovního ruchu Pyhrn-Priel obsahuje odkazy na jiné stránky, jejichž obsah TURISTIKA Pyhrn-Priel je ovládání. TURISTIKA PYHRN-PRIEL nenese žádnou odpovědnost za tento obsah. Obsah a přesnost poskytovaných informací nese výlučnou odpovědnost příslušného poskytovatele propojené webové stránky.

17.2. -Li dotyčný spotřebitel (zákona o ochraně spotřebitele) odpovědnost TURISTIKA Pyhrn-Priel v rámci zákona o ochraně spotřebitele, které se týkaly na náhradu škody - s výjimkou zranění osob a poškození majetku a finančním ztrátám v důsledku porušení smluvních primárních závazků - pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

17.3. V případě, že postižený není spotřebitel podle zákona o ochraně spotřebitele, je odpovědný TURISTIKA Pyhrn-Priel dotyčného na náhradu škody - s výjimkou zranění - jen pro úmysl a do očí bijící hrubé nedbalosti a odpovědnosti za pouhé peněžní škody, následné škody, náhradu škody za nároky jsou vyloučeny třetí stranu a ušlý zisk.

17.4. Odpovědnost v oblasti cestovního ruchu Pyhrn-Priel je v každém případě omezena na postavení na konkrétním případě poškození pojištění odpovědnosti k dispozici částky.

17.5. Výše uvedená vyloučení a omezení se vztahují na vlastníky, orgánů a jejich členů, zaměstnanců, zástupců a agenty lze přičíst RUCH Pyhrn-Priel, stejně jako pro kooptované procesory a všechny tyto béžových pevných lidí.

18. Platné právo, příslušnost

Toto ADE podléhá podstatnému rakouskému právu, s vyloučením konfliktů právních předpisů mezinárodního práva soukromého. Pro spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud nezbavuje ochrany poskytované závaznými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště. V případě sporů týkajících se ochrany osobních údajů nebo sporů vyplývajících z této ADE nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich platnosti, je dohodnuta výlučná příslušnost příslušného soudu v sídle společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, pokud jde o nepovinný zákon (zejména KSchG nebo Nařízení (EU) č. 1215/2012 - EUTRO).

 

19. Spolupráce s orgány dohledu

TURISTIKA PYHRN-PRIEL se zavázala spolupracovat s příslušnými regulačními orgány na vyřizování případných stížností týkajících se zpracování dat, které nemůže s dotyčnou stranou vyřešit.

 

21. Další informace

DŮVĚR TURISTICKÉ PYHRN-PRIEL A JEHO VÝKONNOST JE TOURISM PYHRN-PRIEL ZVLÁŠTNÍ. V případě otázek týkajících se zpracování a použití údajů je TOURISM PYHRN-PRIEL uveden v bodě 1.1. kontaktní informace jsou k dispozici.

 

22. Dodatky

Přílohy tohoto ADE tvoří jeho nedílnou součást.

PŘÍLOHA./1 ADE