© AUDI FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020
AUDI FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020

1. Introductie, geldigheid

1.1. Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens in de volgende faciliteiten:

i. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, FN 216132t, LG Steyr
ii. Bureau voor toerisme Pyhrn-Priel Toeristische vereniging, iSd Oö. toerisme wet
iii. Toeristische recreatievoorzieningen Pyhrn-Priel GmbH, FN 237954h, LG Steyr

evenals toekomstige verder opgerichte of verworven rechtspersonen, waarvan de meerderheid eigendom is van de bovengenoemde instellingen (hierna alle "Toerisme Pyhrn-Priel").

Contactgegevens voor vragen / intrekkingen:

Toerisme Pyhrn-Priel, Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten Fax: +43 (0) 7562 5266-10 / e-mail: info@pyhrn-priel.net

1.2. De bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de relevante gegevensbeschermingsverordeningen - momenteel Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming - "GDPR") en de Data Protection Act 2018 in de momenteel geldende versie ("DSG 2018"), evenals de op basis daarvan uitgevaardigde wetten - hebben de hoogste prioriteit bij Tourismus Pyhrn-Priel. Deze gegevensbeschermingsinformatie geeft een overzicht van welke gegevens van Tourismus Pyhrn-Priel voor welke doeleinden worden verwerkt en hoe Tourismus Pyhrn-Priel de bescherming van deze gegevens garandeert in overeenstemming met artikel 12 en 13 AVG.

1.3. Deze informatie over gegevensbescherming is te allen tijde elektronisch toegankelijk op de website https://www.urlaubsregion-pyhn-priel.at/datenschutz, uitgeprint, gedownload en opgeslagen op een opslagmedium.

1.4. De termen die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt, zijn gedefinieerd in termen van Art 4 GDPR.

 

2e verantwoordelijke persoon, functionaris voor gegevensbescherming

2.1. De verantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, AVG is die in punt 1.1. De geciteerde instelling, die beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, is daarom een ​​contractpartner, voert precontractuele maatregelen uit of is onderworpen aan de wettelijke verplichting om gegevens te verwerken. De website www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at ("Website") wordt beheerd door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, zodat alleen deze persoon verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerking met betrekking tot de website. Moet de verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking tussen de punten 1.1. Als de vermelde faciliteiten onduidelijk zijn, is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verantwoordelijk in geval van twijfel. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende instellingen volgens punt 1.1. bestaat alleen indien en voor zover zij gezamenlijk beslissen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2.2. Data Protection Officer van de 1.1. genoemde faciliteiten is:

KPMG Security Services GmbH
FN 356786k, HG Vienna
Filiaal Linz, Kudlichstraße 41, 4020 Linz
E-mail: DSBA-pyhrn-priel@kpmg.at

 

3. verwerking van persoonsgegevens in het algemeen

3.1. Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt (zie Art 4 Z 2 GDPR) persoonsgegevens ("data") van natuurlijke personen ("data subject" of individueel sekseneutrale "data subject") in de zin van Art 4 Z 1 GDPR.

3.2. De betrokken term omvat alle categorieën betrokkenen. Deze omvatten met name leden, werknemers, sollicitanten, geïnteresseerden en contacten, klanten en andere contractuele partners van Tourismus Pyhrn-Priel (zoals met name leveranciers, onderaannemers en consultants), evenals hun contactpersonen en gebruikers van het online aanbod van Tourismus Pyhrn-Priel (zie verder punt 4.).

3.3. Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt gegevens alleen in overeenstemming met de principes uiteengezet in Art 5 ff GDPR en alleen als wordt voldaan aan ten minste één wettigheidsvoorwaarde volgens Art 6 Para 1 GDPR. Het doel en de duur van de verwerking, evenals de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, zijn geregeld in categorie 4 in punt 4.

3.4. Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt ook speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, AVG ("gevoelige gegevens"). Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt alleen gevoelige gegevens als er een geval is op grond van artikel 9, lid 2, AVG, met name als dit nodig is vanwege arbeids- en sociaalrechtelijke voorschriften (artikel 9, lid 2, onder b), leg cit) of als deze gegevens afkomstig zijn van Betrokkenen (bijv. In de cv's van sollicitanten) worden vrijwillig vermeld of bekendgemaakt (artikel 9, lid 2, onder a) en e) leg cit).

3.5. Indien nodig, d.w.z. tenzij er andere wettigheidsvoorwaarden zijn vermeld in artikel 6 lid 1 AVG of - in het geval van gevoelige gegevens - geen ander geval van artikel 9 lid 1 AVG. Als de betrokkenen vrijwillig gegevens vrijgeven die niet vereist zijn door Tourismus Pyhrn-Priel, worden deze niet "verzameld" door Tourismus Pyhrn-Priel en geeft de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens door Tourismus Pyhrn-Priel. Betrokken partijen hebben het recht om een ​​gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken. De herroeping dient te worden gericht aan Tourismus Pyhrn-Priel (contactgegevens zie punt 1.1.). Hoewel de intrekking van de toestemming niet aan een specifieke vorm is gebonden, wordt aanbevolen om de intrekking in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, e-mail of fax) ter controle te melden. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van gegevens op basis van andere voorwaarden op grond van artikel 6 lid 1 AVG of andere gevallen op grond van artikel 9 lid 1 AVG.

3.6. Openbaarmaking, verzending of overdracht van gegevens door Tourismus Pyhrn-Priel vindt ook alleen plaats als er ten minste één wettigheidsvoorwaarde is gespecificeerd in artikel 6, lid 1, AVG of - voor gevoelige gegevens - een geval in artikel 9, lid 2, AVG. De categorieën ontvangers aan wie Tourismus Pyhrn-Priel gegevens doorgeeft, zijn - afgezien van de ontvangers die zijn gecategoriseerd in punt 4 - met name de verwerkers in overeenstemming met artikel 28 van de AVG, autoriteiten en rechtbanken en, in het geval van maatregelen voor schuldencontrole, incassobureaus en advocaten. Toerisme Pyhrn-Priel verzendt zonder toestemming geen gegevens naar ontvangers in een niet-EU-lidstaat of naar internationale organisaties. Binnen de toeristische organisatie Pyhrn-Priel ontvangen de organisatie-eenheden en werknemers de gegevens die ze nodig hebben om hun taken te vervullen.

3.7. Geautomatiseerde besluitvorming ("profilering") vindt niet plaats bij Tourismus Pyhrn-Priel.

 

4. Verzameling van gegevens van de betrokkene en verwerking daarvan

4.1. Verwerking van gegevens in het kader van de toeristenorganisatie Pyhrn-Priel

Tourism Pyhrn-Priel verzamelt en verwerkt gegevens van de leden van de Pyhrn-Priel Tourism Association en hun orgaanbeheerders en, indien nodig, van hen, op basis van Art 6 Para 1 lit b) (uitvoering van een contract) en c) (uitvoering van een wettelijke verplichting) (Werknemer).

4.2. Verwerking van gegevens wanneer u interesse toont in aanbiedingen van Tourismus Pyhrn-Priel en wanneer u contact opneemt met Tourismus Pyhrn-Priel

Bij het uiten van interesse in aanbiedingen van Tourismus Pyhrn-Priel en bij het contacteren van Tourismus Pyhrn-Priel, zijn gegevens van geïnteresseerde partijen in aanbiedingen van Tourismus Pyhrn-Priel en van contactpersonen (met name via de website) gebaseerd op Art 6 para 1 lit b) GDPR (implementatie van precontractuele maatregelen) met als doel het verzenden van gerichte aanbiedingen en het verwerken van vragen. De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt: toegangs-, master-, contact- en correspondentie- / communicatie- / inhoudsgegevens. Om het aanbod of de aanvraag te verwerken en eventuele vervolgvragen te beantwoorden, worden de gegevens van geïnteresseerde partijen en contactpersonen gedurende een periode van zes maanden vanaf de aanvraag of contactpersoon opgeslagen en vervolgens verwijderd.

4.3. Verwerking van gegevens bij het bestellen en uitvoeren van contractuele diensten

Bij het bestellen en uitvoeren van contractuele diensten verzamelt en verwerkt Tourismus Pyhrn-Priel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, afhankelijk van het type juridische relatie, met name toegang, kapitein, contact, correspondentie / communicatie / inhoud, bestelling - / Contract-, factuur- en bank- / rekening- / betalingsgegevens, op basis van Art 6 Para 1 lit b) GDPR en de gegevens die nodig zijn om te verzamelen volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen (ook) op basis van Art 6 Para 1 verlicht c) GDPR. De gegevens worden verwerkt en bewaard zolang nodig is voor het nakomen van de contractuele relaties (inclusief postcontractuele verplichtingen) en om juridische (in het bijzonder omzetbelasting) redenen. Indien dit nodig is voor het nakomen van het contract, zullen gegevens van klanten op basis van Art 6 Para 1 lit b) GDPR ook worden doorgegeven aan de plaatsvervangende agenten en consultants van Tourismus Pyhrn-Priel die zich bezighouden met de uitvoering van de contractuele relatie.

4.4. Verwerking van gegevens bij aankoop van Pyhrn-Priel-kaarten

Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt op basis van Art 6 Para 1 lit b) GDPR ook de gegevens die worden gevraagd bij het bestellen van een Pyhrn-Priel Card en absoluut noodzakelijk voor het verlenen van diensten of kaartgebruik, evenals andere vrijwillig door de betrokken persoon verstrekte gegevens om de service te optimaliseren (afhankelijk van Art de kaart, in het bijzonder master-, contact- en bank- / rekening- / betalingsgegevens evenals plaats / bestemming, datum / periode en omvang van de aangeboden of gebruikte diensten). Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de levering van diensten, worden tijdens het bestelproces dienovereenkomstig gemarkeerd. De gegevens waarop de Pyhrn-Priel-kaarten zijn gebaseerd, worden voor de geldigheidsduur van de betreffende kaart opgeslagen, anders voor maximaal 48 maanden en vervolgens verwijderd.

4.5. Verwerking van gegevens bij een bezoek aan de website

Bij bezoek aan de website noodzakelijke (technische) gegevens (toegangsgegevens in de zin van punt 7 en cookies in de zin van punt 8) van de websitebezoekers voor de werking, beveiliging en optimalisatie van de website op basis van de gerechtvaardigde belangen van Toerisme Pyhrn Priel hierover volgens Art 6 Par. 1 f) GDPR verzameld en verwerkt (zie verdere punten 7 en 8).

4.6. Gegevensverwerking bij het gebruik van online platforms

Toerisme Pyhrn-Priel heeft een platform op de website waarmee geïnteresseerde partijen online toegang kunnen krijgen tot informatie en documenten over aanbiedingen in de regio Pyhrn-Priel en online reizen en / of verblijven in de regio kunnen boeken bij externe dienstverleners. De gegevens die tijdens het boekingsproces van de betrokken persoon zijn verzameld, zoals met name het aantal personen, voor- en achternaam, adres / adres, land, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, aankomst- / vertrekdata, andere informatie over de excursie / verblijf en betalingsinformatie , worden verwerkt om de boeking te verwerken in het "feratelDeskline® WebClient" -systeem. Toerisme Pyhrn-Priel biedt het platform echter alleen kosteloos en vrijblijvend aan en gaat geen contractuele relatie aan met de belanghebbende. Eventuele contracten worden uitsluitend gesloten tussen de belanghebbende en de externe dienstverlener. Toerisme Pyhrn-Priel gebruikt het systeem daarom om de gegevens die nodig zijn voor het boeken te verzamelen op basis van hun legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG (met name hun interesse in de aanvraag en ondersteuning van regionale bedrijven) en verstrekt de boekingsgegevens via de Systeem beschikbaar voor de externe serviceprovider. Vereiste gegevens worden dienovereenkomstig gemarkeerd tijdens het boekingsproces. Betalingstransacties worden in ieder geval versleuteld.

4.7. Verwerking van gegevens van sollicitanten

Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt gegevens van sollicitanten – in het bijzonder master-, contact-, correspondentie-/communicatie-/inhoudsgegevens en andere gegevens die de sollicitant bij zijn sollicitatie verstrekt – op basis van art. 6 lid 1 lit b) AVG (uitvoering van precontractuele maatregelen ). Indien voor aanvragen een (online) formulier wordt verstrekt, worden de voor de beoordeling van de aanvraag benodigde gegevens daarop gemarkeerd. Gevoelige gegevens die vrijwillig door de sollicitant in zijn sollicitatie worden verstrekt, worden verwerkt op basis van Art 9 Para 2 lit a) AVG. Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt en bewaart deze gegevens - behoudens een (lopend, aangekondigd of dreigend) juridisch geschil - in het algemeen voor een periode van zes maanden vanaf ontvangst van de aanvraag.

4.8. Gegevens verwerken van medewerkers

Furthermore, on (employment) contractual and legal basis (Art 6 Para 1 lit b) and c) DSGVO) data, in particular master, contact, correspondence/communication/content, contract, personnel administration and payroll data , as well as on the basis of Art. 9 Para. 2 lit a) and lit c) GDPR also processes voluntarily disclosed and required sensitive data (such as sick leave) of employees in accordance with labor and social law regulations. This data also flows to a personal accountant, banks to process salary payments and the social security agency for further processing. For the purpose of contacting customers and contractual partners, based on Tourismus Pyhrn-Priel’s legitimate interest in a smooth course of business in accordance with Art 6 Para 1 lit f) GDPR and Section 12 Para 2 Z 4 DSG 2018, professional contact details and portrait photos of employees on the website to be published.

4.9. Verwerking van gegevens met het oog op directe reclame

Als Tourismus Pyhrn-Priel het e-mailadres van de betrokken persoon ontvangt in verband met een verkoop of het verlenen van een dienst, heeft het recht op grond van zijn legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG, per direct mail per e-mail in de vorm van Om informatie en mailings te verzenden voor eigen of soortgelijke producten en diensten. Betrokkenen hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken (met name bij het verzenden van de e-mails) tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties (zie punt 15.8.).

4.10. Verwerking van gegevens bij het versturen van e-mailnieuwsbrieven

Als Tourismus Pyhrn-Priel e-mailnieuwsbrieven verzendt, verzamelt en verwerkt het het e-mailadres van abonnees voor e-mailnieuwsbrieven alleen op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG en bewaart deze zolang totdat de abonnees zich hebben afgemeld of hun toestemming hebben ingetrokken (zie punten 12 en 15 oktober).

4.11. Verwerking van gegevens van digitale vakantiegenoten (hierna "Franzi" genoemd)

Om Franzi te gebruiken, is het mogelijk om u te registreren en een profiel aan te maken op de respectieve Progressive Web App (afgekort PWA) van Franzi der Tourismus Pyhrn-Priel met behulp van een apparaat (bijv. smartphone, pc). Met een registratie of identificatie kan de klant gebruik maken van de diensten van Franzi. Om de informatie te gebruiken en de diensten te ontvangen die worden aangeboden door Tourismus Pyhrn-Priel, is het noodzakelijk om u te registreren door uw e-mailadres op te geven.

In dit kader verzamelt Tourismus Pyhrn-Priel de volgende gegevens: naam, e-mailadres, woonadres, geboortedatum, voor zover dit nodig is voor het gebruik van de aanbiedingen van Franzi of het verzamelen van registratiegegevens. Bovendien worden gegevens verzameld zoals beschreven in punt 8 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt de via Franzi verzamelde gegevens alleen op basis van toestemming in de zin van art. 6, lid 1, onder a) AVG, ook voor het adverteren van uw gegevens voor het adverteren van de producten die worden aangeboden door Tourismus Pyhrn-Priel of in de regio Marketingcampagnes van verschillende aard (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail, het verzenden van berichten in Franzi's PWA).

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor het verwerken van de gastregistratie.

Indien bovenstaande gegevens tijdens de registratie of door u worden gewijzigd en/of aangevuld, worden deze aangevulde/aangepaste gegevens ook door Tourismus Pyhrn-Priel opgeslagen en verwerkt.

Volgens de huidige status worden bij het bedienen van Franzi geen cookies gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de werking of het functioneren. Als er (in de toekomst) ook cookies worden gebruikt die hiervoor niet absoluut noodzakelijk zijn, zullen deze alleen worden gebruikt op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit a AVG, die kan worden gegeven door actief te klikken op een vinkje. Anders is punt 8 van toepassing.

4.12. Verwerking van gegevens bij aanschaf medewerkerskaart
Tourismus Pyhrn-Priel verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit b) AVG ook de gegevens die bij het bestellen van een werknemerskaart worden gevraagd en die absoluut noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of het kaartgebruik, evenals andere gegevens die vrijwillig door de betrokkene worden verstrekt om prestatie (afhankelijk van het type kaart in het bijzonder Master-, contact- en bank-/rekening-/betalingsgegevens evenals plaats/bestemming, datum/periode en omvang van de aangeboden of gebruikte diensten). Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de levering van diensten, worden dienovereenkomstig gemarkeerd in de loop van het bestelproces. De gegevens waarop de werknemerskaart is gebaseerd, worden bewaard voor de geldigheidsduur van de betreffende kaart, anders maximaal 48 maanden en daarna gewist.

4.13. Verwerking van gegevens voor het toeristisch registratiesysteem

Tourismus Pyhrn-Priel treedt op als administratief medewerker voor de gemeenten op het gebied van toeristenregistratie. Op basis van de registratiewet 1991, de Oberösterreichische Tourismusgesetz 2018, zoals gewijzigd, en de verordening inzake toerismestatistieken 2002, worden gegevens zoals met name de voor- en achternaam van alle personen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, nationaliteit, evenals vrijwillig verstrekte gegevens (zoals e-mailadres) doorgegeven aan Tourismus Pyhrn-Priel en verwerkt. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

 

5. Verzameling van gegevens van derden

Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt in het algemeen geen gegevens die niet van de betrokken persoon zijn verzameld, behalve de noodzakelijke technische toegangsgegevens overeenkomstig punt 7 bij het openen van de website en gegevens die zijn verzameld door noodzakelijke cookies in overeenstemming met punt 8.

6. Duur van gegevensverwerking, bewaring en opslagperiode

6.1. Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt en bewaart gegevens niet permanent, maar alleen binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wettelijke voorschriften, maar in ieder geval zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Toerisme Pyhrn-Priel slaat gegevens op in een vorm die het alleen mogelijk maakt de getroffenen te identificeren zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

6.2. Indien het mogelijk is een opslag- of opslagperiode voor gegevens te specificeren, wordt dit geregeld in categorie 4 in punt 4. In het geval van bestaande contractuele relaties zullen de relevante gegevens - behoudens andere rechtsgrondslagen die ook gegevensverwerking mogelijk maken - worden verwerkt en bewaard zolang nodig is voor het nakomen van de contractuele relaties (inclusief postcontractuele verplichtingen).

6.3. Als gegevens alleen worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3.5.), Zullen deze gegevens onmiddellijk worden verwijderd als gevolg van het intrekken van de toestemming van de betrokkene en niet (verder) worden verwerkt. Hetzelfde geldt in het geval van een legitiem bezwaar in overeenstemming met artikel 21 GDPR, als gegevens alleen worden verwerkt op basis van een legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

 

7. Verzameling van toegangsgegevens bij gebruik van de website

7.1. Mensen kunnen de website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Toerisme Pyhrn-Priel (specifiek verantwoordelijk: Pyhrn-Priel Tourismus GmbH) verzamelt en verwerkt alleen gegevens van technische aard over elke toegang tot de website in het kader van de werking van hun website, die automatisch worden verwerkt wanneer ze worden geopend en die als persoonlijk worden beschouwd of om de Persoonsgegevens of persoonsgegevens van betrokkenen kunnen worden gebruikt en worden opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden ("toegangsgegevens"). Dit omvat het IP-adres, unieke apparaatidentificatie, type en versie van het besturingssysteem en browser, bestandsnaam en pad, type transmissieprotocol, datum en tijd van toegang, overgedragen bytes, verwijzende URL (eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider.

7.2. Toerisme Pyhrn-Priel verwerkt deze toegangsgegevens niet om de persoon te identificeren of om andere persoonlijke gegevens van de betrokkene te bepalen, maar alleen voor het doel van de operatie, het op behoeften gebaseerde ontwerp, aanpassing, verbetering, onderhoud, optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website (inclusief Functies, services, modules en functies) en voor foutdetectie en -correctie, voor het handhaven van systeembeveiliging en - als webanalysetools worden gebruikt - voor interne statistische evaluatie zonder conclusies te trekken over de betrokken persoon. Er is ook geen profilering.

7.3. De levering, het onderhoud en het beheer van de webserver wordt uitgevoerd door de processor TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz.

 

8. Cookies

8.1. Cookies zijn bestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen en die met name worden gebruikt om extra functies op de website aan te bieden, die kunnen worden gebruikt om de toegankelijke internetbrowser te herkennen en tijdelijke bestanden op een gebruiksvriendelijke, effectieve manier op te slaan. om het veiliger te maken en - als webanalysetools worden gebruikt - om een ​​(geanonimiseerde) analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken.

8.2. Cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, worden gebruikt op basis van de legitieme belangen van Tourismus Pyhrn-Priel in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) GDPR bij de werking, beveiliging en optimalisatie van de website. Alle andere cookies worden verwerkt op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG, die kan worden verleend wanneer u de website bezoekt door actief op een selectievakje te klikken. De getroffenen hebben de mogelijkheid om hun toestemming te allen tijde in te trekken door cookies uit te schakelen en / of te verwijderen in de instellingen van hun internetbrowser, en te specificeren hoe lang ze worden bewaard en wanneer ze worden verwijderd. De procedure hiervoor is afhankelijk van de internetbrowser die door de betrokkenen wordt gebruikt. Het niet accepteren en deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies en / of inhoud van de website niet werken of niet werken zoals verwacht.

8.3. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van de toegang door de betrokken persoon en verwijderd nadat de browser is gesloten; Permanente cookies blijven op het eindapparaat van de betrokken persoon totdat ze deze uit hun browser verwijderen.

8.4 Doel van de cookies die we daadwerkelijk gebruiken, als u daar toestemming voor geeft:
Technisch noodzakelijke cookies: deze cookies helpen om de website bruikbaar te maken door basisfuncties mogelijk te maken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websites. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren functioneren.
Cookies voor analysedoeleinden: Deze cookies helpen ons om gebruikersgedrag te analyseren.
Cookies voor marketingdoeleinden: Deze cookies worden gebruikt om bezoekers op de website interessante advertenties te tonen, ook van externe aanbieders.
Cookies voor personalisatie: deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde inhoud te tonen op basis van uw interesses.

 

9. Webanalysetools

De volgende webanalysetools worden op de website gebruikt op basis van een toestemming in overeenstemming met Art 6 Para 1 lit a) GDPR, die kan worden verleend bij een bezoek door actief op een vinkje te klikken.

9.1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De wettelijke basis voor het gebruik van deze service is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit a AVG. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door de sitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal op Europese servers opgeslagen en alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de Europese Unie meestal wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van ons zal Google de verkregen informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Ook tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser-plug-in kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. We hebben een overeenkomstige overeenkomst gesloten met de aanbieder van de dienst in overeenstemming met artikel 28 AVG als verwerker, die ervoor zorgt dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht worden verwerkt. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

9.2. Adform

De website maakt gebruik van het volgen van Adform A / S, 1. sal. K, Wildersgade 10B, 1408 København, Denemarken. Adform gebruikt een cookie om doelgroepgerichte advertenties te tonen via het Adform-platform. Voor dit doel worden de geografische oorsprong, het apparaattype en de bezochte pagina's, maar geen informatie voor de identificatie van mensen geregistreerd.

9.3. Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, NZBN 6106769, ("Matomo"). Matomo gebruikt technologieën die cross-site herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren. Matomo wordt uitsluitend op onze eigen servers gehost, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen (verkort met de laatste twee bytes).

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen wij achterhalen wanneer welke paginaweergaven zijn gemaakt en uit welke regio deze afkomstig zijn. Ook leggen we verschillende logbestanden vast (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte verwijzer, browser en besturingssysteem) en kunnen we meten of bezoekers van onze website bepaalde acties uitvoeren (bijvoorbeeld klikgedrag).

De gegevens worden verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de anonieme analyse van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren (Art. 6 (1) lit. f AVG). Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van "analyse"-cookies, worden aanvullende cookies geplaatst door Matomo. Dit betekent dat ook terugkerende gebruikers kunnen worden herkend en hun gedrag op onze website in meer detail kan worden "geanalyseerd". Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookie-instellingen.

9.4. Deactivering

Afgezien van het niet geven van uw toestemming, hebben betrokkenen op elk moment de mogelijkheid om cookies te deactiveren en / of te verwijderen in de instellingen van hun internetbrowser en om te specificeren hoe lang ze worden bewaard en wanneer ze worden verwijderd. De procedure hiervoor is afhankelijk van de internetbrowser die door de betrokkenen wordt gebruikt. Bovendien kunnen de betrokkenen de verwerking van gegevens die door cookies zijn gegenereerd en verband houden met het gebruik ervan, voorkomen door de browser-add-on te gebruiken die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de om Google te deactiveren Download en installeer Analytics of deactiveer Adform via de link https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widrufsrecht/. Bovendien kunnen betrokkenen de door Adform verwerkte gegevens hier verwijderen: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

 

10. Google-marketingservices, remarketing

10.1. Bovendien wordt de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-service op de website gebruikt op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG, die kan worden verleend bij een bezoek door actief op een selectievakje te klikken. Met de remarketingfunctie kan Tourism Pyhrn-Priel advertenties aan de betrokken partijen presenteren op basis van hun interesses op andere websites binnen het Google-displaynetwerk (op Google zelf, zogenaamde "Google Ads" of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van de betrokkene op de website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de betrokkene geïnteresseerd was, om de betrokkene ook na een bezoek aan de website van Pyhrn-Priel Tourism op andere websites gerichte reclame te kunnen tonen. Tourismus Pyhrn-Priel gebruikt de "Google Tag Manager" om de Google-marketingservices te beheren.

10.2. Hiertoe worden bij het openen van de website (re) marketing tags ("web beacons") in de website geïntegreerd, waarop Google marketingdiensten worden geactiveerd na toestemming. Met hun hulp worden cookies geplaatst in de internetbrowser van de betrokkene, die de bezoeken registreert. In dit bestand worden met name de volgende gegevens vastgelegd: de bezochte website, in welke inhoud de betrokkene geïnteresseerd was, wat de betrokkene aanbood, technische informatie over de browser en het besturingssysteem van de betrokkene, verwijzende websites, bezoektijd / verblijfsduur, informatie over het gebruik van de online Aanbiedingen / interactie met de website, IP-adres van de betrokkene. Als de betrokkene vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties worden getoond. De op deze manier verzamelde gegevens dienen alleen om een ​​webbrowser duidelijk te identificeren en worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. De door Google Marketing Services verzamelde informatie over de betrokkene wordt naar Google verzonden en op Google-servers in de VS opgeslagen (zie paragraaf 9.1.).

10.3. Bij het gebruik van de Google AdWords-service wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "conversion tracking". Als betrokkenen de website hebben bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google AdWords cookies op de computer van de betrokkene. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die is verkregen met behulp van de conversiecookies wordt gebruikt om statistieken op te stellen voor Pyhrn-Priel Tourism. Als de betrokkene de website bezoekt en de cookies zijn nog niet verlopen, kan Tourismus Pyhrn-Priel herkennen dat de betrokkene op de advertentie heeft geklikt en naar de website is doorgestuurd. Toerisme Pyhrn-Priel ontdekt dus het totale aantal getroffen mensen dat op hun advertentie heeft geklikt en naar hun website is doorgestuurd. Het ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om de betrokkenen persoonlijk te identificeren.

10.4. Afgezien van het niet geven van uw toestemming, hebben de betrokkenen op elk moment de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties te deactiveren via Google-marketingservices in hun internetbrowserinstellingen. Als alternatief hebben de getroffenen de mogelijkheid om een ​​browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link om gepersonaliseerde advertenties te deactiveren: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

11. Integratie van diensten en inhoud van derden, sociale plug-ins

11.1. Plug-ins van derden worden ook gebruikt op de website om hun inhoud en diensten (zoals video's) te integreren. Dergelijke plug-ins worden echter alleen opgeroepen op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Als betrokkenen instemmen met het aanroepen van dergelijke plug-ins, wordt er verbinding gemaakt met de servers van de externe providers en wordt de bijbehorende plug-in gebeld. De inhoud van de plug-ins wordt rechtstreeks van de desbetreffende externe provider naar de browser van de persoon verzonden. Door de plug-ins op te roepen, ontvangen de externe providers de informatie dat de browser van de betrokken persoon de Tourismus Pyhrn-Priel-website heeft bezocht, zelfs als ze niet zijn aangemeld bij de relevante externe provider of momenteel niet zijn ingelogd. De plug-in verzendt loggegevens naar de respectievelijke externe server. Deze loggegevens bevatten de volgende gegevens: IP-adres, het adres van de bezochte websites, die ook plug-in-functies bevatten, type en instellingen van de browser, datum en tijd van het verzoek, het gebruik van de plug-in en cookies.

11.2. De verwerking van de gegevens door de externe providers vindt plaats in het kader van de respectieve gegevensbeschermingsregels van de externe providers. Toerisme Pyhrn-Priel, als de beheerder van de website, heeft geen kennis van de inhoud van de gegevens die worden verzonden naar de externe leveranciers of de verwerking ervan. In ieder geval kunnen externe leveranciers zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen of "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Daarnaast kan pseudonieme informatie worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de betrokken persoon en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de toeristische website van Pyhrn-Priel, evenals dergelijke informatie uit andere bronnen wordt verbonden.

11.3. Als de betrokkene is geregistreerd bij de derde partij en is ingelogd op gebruikersaccounts van de derde partij, kan de derde partij het gebruikersgedrag persoonlijk aan de betreffende persoon toewijzen. De betrokkene kan dit voorkomen door zich vooraf af te melden bij zijn gebruikersaccount. Indien een betrokkene geen lid is van de derde partij, kan de derde partij toch bepaalde gegevens achterhalen en opslaan (zie punt 11.1.).

11.4. Behalve dat ze geen toestemming geven, kunnen de betrokkenen volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen met add-ons voor hun browser, bijvoorbeeld met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/). Daarnaast wordt ook gewezen op de mogelijkheid om cookies te deactiveren (zie punt 8.2.).

11.5. De volgende illustratie geeft een overzicht van externe providers, evenals hun inhoud en links naar hun gegevensbeschermingsregels, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens door externe providers en opties voor bezwaar:

 • Sociale plug-ins van het sociale netwerk "Facebook", dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland, Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (gegevensbeschermingsregels: https://www.facebook.com/about/privacy) wordt bediend; de plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud vertegenwoordigen (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en kunnen worden herkend aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de termen "like", "like" of "thumbs up") -Characters) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Face-book Social Plugin"; de lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins;
 • Sociale plug-ins van de "Twitter" -service van de externe provider Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (gegevensbeschermingsregels: https://twitter.com/de/privacy);
 • Sociale plug-ins van de "Instagram" -service van de externe provider Instagram, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS (voorschriften voor gegevensbescherming:
 • Sociale plug-ins van het sociale netwerk "Pinterest" van de externe provider Pinterest, Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (regelgeving inzake gegevensbescherming: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy);
 • Sociale plug-ins van de "Snapchat" -service van de externe provider Snapchat, Inc, Attn: copyright Agent, 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS (gegevensbeschermingsregels: https://www.snapchat.com/l/de-de/privacy);
 • De "Google reCAPTCHA" -service van de externe provider Google om te onderscheiden of de inzending door een natuurlijke persoon is gedaan of door onjuiste mechanische en geautomatiseerde verwerking;
 • De dienst “Captcha” van de externe aanbieder Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Wenen, om websites en onlinediensten te beschermen tegen spam en misbruik en om ervoor te zorgen dat inzendingen zoals vragen enz. door natuurlijke personen worden gedaan en niet Er worden geautomatiseerde programma's/bots gebruikt. Door dit gebruik worden gegevens (bijv. IP-adres (verkort), apparaattype, browsertype, referentiewebsite, muisbewegingen en tijdsintervallen tussen toetsenbordaanslagen) verzameld en ter evaluatie naar Captcha GmbH verzonden. Details vindt u hier: www.captcha.eu/dsgvo-user. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, lit. f AVG) om onze website te beschermen tegen botaanvallen en spam. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.
 • Kaarten van de "Google Maps" -service van de externe provider Google;
 • Video's van het "YouTube" -platform van de externe provider Google;
 • Video's van het "Vimeo" -platform van de externe leverancier Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (gegevensbeschermingsregels:

11.6. Sommige van de externe leveranciers zijn gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en garanderen daarmee de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming, zoals Google (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) en face-book ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

12. E-mailnieuwsbrieven en elektronische meldingen

12.1. Toerisme Pyhrn-Priel verstuurt fysieke brochures per post, evenals e-mailnieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen met reclame-informatie - onder voorbehoud van directe reclame overeenkomstig punt 4.9. - alleen op basis van toestemming in overeenstemming met Art 6 Para 1 lit a) GDPR. Om u in te schrijven voor de e-mailnieuwsbrief, volstaat het om een ​​e-mailadres in te voeren.

12.2. De aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure, dwz de betrokkene ontvangt na aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief een e-mail waarin hem wordt gevraagd zijn inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met een ander e-mailadres. De aanmeldingen voor de e-mailnieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging. Wijzigingen in de opgeslagen gegevens worden ook vastgelegd.

12.3. E-mailnieuwsbrieven en elektronische meldingen worden verzonden door de verzendserviceprovider en -verwerker, TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz. Toerisme Pyhrn-Priel heeft met de verzendserviceprovider een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin deze zich ertoe verbindt de gegevens van de betrokkenen alleen te verwerken, te beschermen en niet door te geven in overeenstemming met artikel 28 AVG namens Tourismus Pyhrn-Priel ( zie punt 13 hieronder).

12.4. Als u zich abonneert op een e-mailnieuwsbrief, worden de e-mail, inloggegevens en IP-adres van de betrokken persoon verwerkt en opgeslagen totdat ze zich afmelden voor de nieuwsbrief. De gegevens die na registratie zijn verwerkt, namelijk de e-mails die naar de betrokkenen zijn verzonden, of ze nu zijn geopend of geblokkeerd of als spam zijn gemarkeerd, of ze niet tijdelijk of permanent konden worden afgeleverd, en de links klikten voor een periode van 12 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd. Betrokkenen kunnen zich op elk moment afmelden voor de e-mailnieuwsbrief, dwz hun toestemming intrekken. Een link om u af te melden voor de e-mailnieuwsbrief vindt u aan het einde van elke e-mail.

 

13. Gegevensverwerking namens Tourismus Pyhrn-Priel

13.1. Als gegevens worden verwerkt namens Tourismus Pyhrn-Priel, werkt het alleen met contractverwerkers in de zin van artikel 4 nr. 8 GDPR, die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd op een manier dat de verwerking in overeenstemming is met de bestaande Er is wetgeving en de bescherming van de rechten van de getroffenen is gegarandeerd. Hiertoe sluit Tourismus Pyhrn-Priel overeenkomstige contracten met hun verwerkers (op voorwaarde dat deze externe leveranciers niet al de relevante voorwaarden hebben) die voldoen aan de vereisten van Art 28 GDPR en Art 44 ff GDPR respecteert voor processors gevestigd in derde landen.

13.2. Verwerkers van Tourismus Pyhrn-Priel zijn momenteel:

 • TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz (IT-ondersteuning)
 • feratel mediatechnologieën AG (feratelDeskline® WebClient)
 • feratel media technologies AG (assistent persoonlijke interesses - PIA - FRANZI)
 • TTG Tourismus Technologie GmbH (e-mailnieuwsbrief verzenden)
 • Planery GmbH (personeelsbeheer)
 • Google, LLC (webanalyse, marketing, remarketing)
 • Meta Platforms Ireland, Ltd.
 • Twitter, Inc.
 • Instagram, Inc.
 • Pinterest, Inc.
 • Snapchat, Inc.
 • Vimeo, Inc.
 • Datatrans AG - betalingsverwerker
 • Atlassian Servicedesk
 • BMD SYSTEMHAUS GmbH (boekhouding)

 

14. Beveiliging van gegevensverwerking

Toerisme Pyhrn-Priel neemt passende en geschikte technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van gegevens en gegevensverwerking, rekening houdend met de criteria van artikel 32 AVG en zorgt ervoor dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, beschadiging en wijziging.

15. Rechten van de getroffenen

15.1. Toerisme Pyhrn-Priel beschermt de rechten van de getroffenen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Volgens de huidige juridische situatie hebben de betrokkenen de volgende (abstracte) rechten. De betrokkenen kunnen hun rechten doen gelden door een passend gespecificeerd verzoek - aanbevolen in tekstvorm (bijv. Brief of e-mail) - te sturen naar Tourismus Pyhrn-Priel (contactgegevens zie punt 1.1.). Toerisme Pyhrn-Priel zal aan deze termijnen voldoen, op voorwaarde dat de toepasselijke wettelijke bepalingen termijnen bevatten voor het voltooien van het verzoek.

15.2. Recht op vertrouwelijkheid

Toerisme Pyhrn-Priel handhaaft het fundamentele recht van de betrokkene op gegevensbescherming in overeenstemming met § 1 Abs.1 DSG 2018 en het recht op gegevensgeheim in overeenstemming met § 6 DSG 2018.

15.3. Recht op informatie en informatie

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met Art 13 tot 15 AVG heeft de betrokkene het recht op informatie en informatie over de verwerking van zijn gegevens door Tourismus Pyhrn-Priel en zijn rechten.

15.4. Recht op rectificatie en voltooiing

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 16 AVG heeft de betrokkene het recht om onjuiste en volledige onvolledige gegevens over hem te corrigeren.

15.5. Recht op annulering

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 17 AVG heeft de betrokkene het recht om te verzoeken om onmiddellijke verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben.

15.6. Recht op beperking van verwerking

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 18 AVG heeft de betrokkene het recht om te verzoeken dat de verwerking van zijn gegevens wordt beperkt.

15.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 20 van de AVG heeft de betrokkene het recht om gegevens over hem, die hij aan Tourism Pyhrn-Priel heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke of door toerisme Pyhrn-Priel verzoeken de door haar verwerkte gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits de rechten en vrijheden van andere mensen daardoor niet worden geschaad.

15.8. Recht op bezwaar

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 21 AVG heeft de betrokkene, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, te allen tijde het recht om gegevens die op hem betrekking hebben te verwerken, wat plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG Bezwaar indienen. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zal Tourismus Pyhrn-Priel de gegevens van de betrokkene niet langer verwerken, tenzij het dwingende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient het doel van Beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden hun gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

15.9. Recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing

Onder de voorwaarden en in overeenstemming met artikel 22 van de AVG heeft de betrokkene het recht om zich niet te onderwerpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die een rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt.

15.10. Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming voor de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben op elk moment in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking die op basis van hun toestemming is uitgevoerd tot de intrekking te beïnvloeden.

15.11. Recht om te klagen

Overeenkomstig artikel 77 AVG in samenhang met artikel 24 DSG 2018 heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit), onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel.

15.12. Recht op verhaal

Overeenkomstig artikel 79 AVG juncto artikel 27 DSG 2018 heeft de betrokkene het recht op een effectief rechtsmiddel tegen een wettelijk bindend besluit van de toezichthoudende autoriteit (recht op beroep bij de federale administratieve rechtbank), onverminderd enig ander administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel.

 

17. Disclaimer

17.1. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en maatregelen door TOERISME Pyhrn-Priel is niet uitgesloten dat er gegevens onthullingen, verliezen en schade en veranderingen komen en de betrokken schade lijdt. TOERISME Pyhrn-Priel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met data beschrijvingen verliezen en schade en veranderingen zonder toestemming en / of manipulatieve toegangen tot of verstoring van de verwerking en overdracht, alsmede schending van gegevensbeschermingsregels ( DSGVO, DSG 2018), die niet op onwettige en verwijtbare wijze zijn veroorzaakt door haar of hun toewijsbare personen. In het bijzonder TOERISME veronderstelt Pyhrn-Priel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade opgelopen door zorgen over het gebruik van hun gegevens door Google of een andere derde partij. De site van Toerisme Pyhrn-Priel bevat links naar andere sites waarvan de inhoud TOERISME Pyhrn-Priel gericht is. TOERISME PYHRN-PRIEL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze inhoud. De inhoud en nauwkeurigheid van de informatie die daar wordt verstrekt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieder van de gekoppelde website.

17.2. Als de betrokken consumenten (Consumer Protection Act) aansprakelijk TOERISME Pyhrn-Priel onder de Consumer Protection Act, die betrokken schade - met uitzondering van persoonlijk letsel en materiële schade en financiële verliezen als gevolg van schending van contractuele primaire verplichtingen - alleen als opzet of grove schuld.

17.3. Als het slachtoffer niet een consument onder de Consumer Protection Act, is aansprakelijk TOERISME Pyhrn-Priel de betrokken schade - met uitzondering van lichamelijk letsel - alleen voor opzet en flagrante grove nalatigheid en de aansprakelijkheid voor louter geldelijke schade, gevolgschade, schade voor claims is uitgesloten derde en gederfde winst.

17.4. De aansprakelijkheid van TOURISMUS PYHRN-PRIEL is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering die beschikbaar is voor het specifieke geval van schade.

17.5. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden voor eigenaars, organen en hun leden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van toerekenbare TOERISME Pyhrn-Priel evenals voor gecoöpteerde processors en voor al deze beige vaste mensen.

18. Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze ADE is onderworpen aan de inhoudelijke Oostenrijkse wetgeving, met uitzondering van de collisieregels van internationaal privaatrecht. Voor consumenten in de zin van de wet op de consumentenbescherming is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover deze de bescherming ontzegt die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor gegevensbeschermingsgeschillen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ADE, inclusief geschillen over hun geldigheid, is de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank op het hoofdkantoor van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH overeengekomen, voor zover de niet-verplichte wet (in het bijzonder de KSchG of de Verordening (EU) nr. 1215/2012 - EUTRO).

19. Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

TOERISME PYHRN-PRIEL verbindt zich ertoe om met de relevante regelgevende instanties samen te werken om klachten over de verwerking van de GEGEVENS af te handelen die niet met de betreffende PARTIJ kunnen worden opgelost.

 

20. ADE-wijzigingen, scheidingsclausule

20.1. TOERISME Pyhrn-Priel controleert de naleving en actualiteit van deze ADE regelmatig en behoudt zich het recht voor om het of de bijlagen op elk moment wijzigen zonder mededeling, voor welke reden dan toe te voegen aan voornamelijk, maar niet beperkt tot het voldoen aan de lokale wetten en de rente van de betrokkene (met name de transparantie van de verwerking die hem betreft). Tenzij toestemming van de getroffen noodzakelijk of onder delen van ADE bepalingen van het contract met de betrokken die wijzigingen worden aangebracht alleen met toestemming van de betrokkene.

20.2. Gewijzigd of aangevuld ADE op de SITE door TOERISME Pyhrn-Priel (zie contactpunt 1.1.) Gepubliceerd en daarom altijd elektronisch benaderd, geprint en gedownload worden van bezorgde.

20.3. Als enige bepaling van deze of ADE, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

21. Verdere informatie

HET VERTROUWEN VAN DE BETROKKENEN IN HET TOERISME PYHRN-PRIEL EN DE PRESTATIES IS HET TOERISME PYHRN-PRIEL EEN SPECIALE zorg. Voor vragen over de verwerking en het gebruik van de gegevens wordt TOERISME PYHRN-PRIEL vermeld onder punt 1.1. contact informatie is beschikbaar.

 

22. Bijlagen

Bijlagen bij deze ADE vormen er een integraal onderdeel van.

BIJLAGE./1 bij de AD